aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

16. RADIAČNÁ BEZPEČNOSŤ

1. Usmerňovanie a plánovanie expozície pracovníkov
Medzi základné ukazovatele hodnotiace úroveň radiačnej bezpečnosti a kultúru bezpečnosti patrí kolektívna dávka. Je to celková dávka vonkajšieho i vnútorného ožiarenia celého tela zmeraná osobným dozimetrom a vypočítané vnútorné ožiarenie počas určitého časového úseku. Započítané sú namerané dávky personálu elektrárne, pracovníkov dodávateľských organizácií a oficiálnych pracovných návštevníkov.
Sumárna kolektívna dávka za obdobie roku 2000 (hodnoty sú viazané na dvojblok):

JE V-1 Bohunice 2804,67 man mSv
JE V-2 Bohunice 433,87 man mSv
JE Mochovce 49,48 man mSv

2. Radiačné nehody
V roku 2000 nedošlo k radiačnej nehode na JE V-1, V-2 Bohunice a JE Mochovce.

3. Hodnotenie radiačnej situácie v okolí lokalít Bohunice a Mochovce
Výpuste do atmosféry z JE V-1 Bohunice:

Druh výpuste 2000 ročný limit
vzácne plyny [TBq] 9.285 4,100
aerosoly [MBq] 702.133 180,000
jód 131I [MBq] 673.181 67,500


Výpuste do atmosféry z JE V-2 Bohunice:

Druh výpuste 2000 ročný limit
vzácne plyny [TBq] 5.357 4,100
aerosoly [MBq] 11.590 180,000
jód131I [MBq] 2.373 67,500


Výpuste do atmosféry z JE Mochcovce:

Druh výpuste Atmosféra Hydrosféra
vzácne plyny [Bq] 4,1E+15 -
jód 131I (plynná a aerosolóvá zmes) [Bq] 6,7E+10 -
aerosóly - zmes dlhožijúcich rádionuklidov [Bq] 1,7E+11 -
trícium [Bq] - 1,2E+13
štiepne a korózne produkty [Bq] - 1,1E+09


Výpuste do hydrosféry z JE V-1 Bohunice:

Druh výpuste 2000 ročný limit
aktivita štiepnych a koróznych produktov [TBq] 83.563 38,000
trícium [GBq] 4,045.488 43,700


Výpuste do hydrosféry z JE V-2 Bohunice:

Druh výpuste 2000 ročný limit
aktivita štiepnych a koróznych produktov [TBq] 35.605 38,000
trícium [GBq] 8,635.266 43,700


Výpuste do hydrosféry z JE Mochovce:

Druh výpuste výpusť v r. 2000 ročný limit % čerpania z roč. limitu
Trícium 3H 049 - -
Stroncium 89Sr 000 - -
Stroncium 90SR 000 - -
Vzácne plyny 14412 4,16E+06 0,352
jód 131I 057 6,7E+04 0,084
Aerosóly 011 1,7E+05 0,006
Aerosóly-beta 031 - -
Aerosóly-gama 005 - -


Z hľadiska radiačnej bezpečnosti a dopadu prevádzky JE Bohunice a JE Mochovce na životné prostredie možno konštatovať na základe uvedených údajov, že vplyv je minimálny. Množstva výpustí tak do atmosféry ako aj hydrosféry sú hlboko pod stanovenými limitmi.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola