aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

15. VYSVETLENIE SKRATIEK

ÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
SE, a.s. Slovemské elektrárne, a.s.
JE Bohunice Atómové elektrárne Bohunice
JE Mochovce Atómové elektrárne Mochovce
EK Európska komisia
Európska únia
RAO Rádioaktívne odpady
MAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
VÚJE Trnava, a.s. Výskumný ústav jadrových elektrární
INES Medzinárodná stupnica jadrových udalostí
PpBS Prevádzková bezpečnostná správa
LaP Limity a podmienky
BSC RAO Bohunické spracovateľské centrum
RÚ RAO Republikové úložisko rádioaktívneho odpadu
ČR Česká republika
SR Slovenská republika
KKC Kontrolné a krízové centrum
RF Ruská federácia
NIS vzniknuté štáty po rozpade ZSSR
SKR Systém kontroly reaktora
SAT Systematický prítup k výcviku
SÚJB Státní úřad pro jaderní bezpečnost
RODOS Podporný systém pre rozhodovanie v reálnom čase
OECD/NEA Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj / Agentúra jadrovej energie
CTBTO Organizácia zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových zbraní
RG Rada guvernérov
Y2K problém roku 2000
IPERS Služba medzinárodných previerok
NUSAC Koordinácia pomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti
US AID Agentúra pre medzinárodný rozvoj
DOE Ministerstvo energetiky USA
US NRC Úrad jadrového dozoru USA
TNR Tlaková nádoba reaktora
QA kontrola kvality
GO generálna oprava
KV komplexné vyskúšania
PKV predkomplexné vyskúšania
MSVP medzisklad vyhoretého paliva
CEE krajiny východnej Európy
WENRA Asociácia dozorov západných krajín
RGO rozšírená generálna oprava
TGO typová generálna oprava
REKO postupná rekonštrukcia

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola