aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

14. ZÁVER

Najdôležitejším záverom za rok 2000 je konštatovanie, že na základe komplexného hodnotenia bezpečnosti bola prevádzka jadrových zariadení v SR bezpečná a spoľahlivá. Druhým dôležitým záverom je fakt, že SR splnila všetky medzinárodné záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných konvencií a dohôd, a týkajú sa jadrových materiálov a jadrovej bezpečnosti. Splnili sa záväzky vyplývajúce z bilaterálnych dohôd, ktorými je SR viazaná. Svoje úlohy ÚJD splnil na vysokej odbornej úrovni a stal sa medzinárodne uznávanou organizáciou.
Experti ÚJD sa aktívne zúčastňovali na hodnotení bezpečnosti jadrových elektrární alebo hodnotení dozorov v Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Arménsku, Rusku a USA.
Dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí svedčia o vysokej profesionalite pracovníkov ÚJD a o ich oduševnení pre prácu, ktorú vykonávajú napriek tomu, že nie sú za svoju prácu dostatočne finančne ohodnotení a ich platy sú už neporovnateľné, napr. s kolegami v Českej republike alebo Maďarsku.
Hlavné ciele a úlohy na rok 2001 sú stanovené v príkaze predsedu ÚJD. Okrem štandartného inšpekčného a hodnotiaceho programu bude pozornosť zameraná na finálne hodnotenie bezpečnosti JE V-1 Bohunice po rekonštrukcii a vydanie dlhodobého povolenia na prevádzku. V JE V-2 Bohunice bude ÚJD hodnotiť a kontrolovať proces zvyšovania bezpečnosti a v JE Mochovce dokončenie bezpečnostných opatrení. Po zhodnotení výsledkov skúšok Bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov ÚJD predpokladá vydať povolenia na prevádzku tohto centra.
Z interných aktivít ÚJD považuje za najdôležitejšie vydanie zostávajúcich vyhlášok, ktorých vydanie vyplýva z „Atómového zákona “, vydávanie bezpečnostných návodov, príprava 2. hodnotiacej správy v zmysle Konvencie jadrovej bezpečnosti ako i vnútorný systém kvality ÚJD. Bude pokračovať i široká spolupráca s medzinárodnými organizáciami MAAE, EK, OECD/NEA ako i bilaterálna spolupráca so susednými krajinami a ďalšími krajinami, s ktorými má ÚJD uzavreté dohody o spolupráci.
O svojej činnosti bude ÚJD informovať verejnosť prostredníctvom svojej web stránky, výročnou správou, tlačovými konferenciami a príspevkami do médií v SR i v zahraničí.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola