aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

13. PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚJD

Výsledky dosiahnuté úradom v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v roku 2000 boli podporené aj kvalitou práce vyplývajúcej z finančnej politiky a personálneho riadenia úradu.
Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky jadrových zariadení v Slovenskej republike zo strany štátneho dozoru bolo možné dosiahnuť za predpokladu neustáleho udržiavania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, preverovaním vedomostného a praktického poznania všetkých procesov jadrového cyklu, jeho technických zložiek a parametrov. Úrad tento stav dosiahol aj prostredníctvom uplatňovania špeciálnej prípravy zamestnancov -inšpektorov jadrovej bezpečnosti. Okrem uvedenej prípravy náležitá pozornosť zo strany zamestnávateľa bola venovaná aj zvyšovaniu ďalšej profesionálnej úrovne zamestnancov formou aktívnej účasti na seminároch, konferenciách a rôznych typoch školení a kurzov. V oblasti jazykovej prípravy zamestnancov formou jazykových kurzov boli vytvorené podmienky pre rast úrovne zamestnancov. Vysoká odborná vyspelosť zamestnancov, skĺbená s jazykovou zdatnosťou, bola prínosom nielen v prizývaní našich zamestnancov do expertných skupín pre posudzovanie jadrovej bezpečnosti v iných jadrových krajinách, ale v mnohých prípadoch priniesla aj možnosti, ktoré znamenali finančné posilnenie úradu z prostriedkov zahraničných grantov a projektov.
K 31.12.2000 v ÚJD bolo zamestnaných 82 zamestnancov vo fyzických osobách, z toho 30 žien a 52 mužov. Celkový podiel zamestnávaných žien predstavuje 36,6 %. Z celkového počtu zamestnancov vykonávalo priamy výkon inšpekčnej činnosti nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení 44 zamestnancov, z toho 4 ženy. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov tiež priamo ovplyvňovala profesionálnu úroveň výkonu činností jednotlivých útvarov úradu. Až 77 %zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie, 21 %pripadá na zamestnancov s úplným stredoškolským vzdelaním a 2 %má stredné odborné vzdelanie.


obr. 13.1


obr. 13.2


obr. 13. 3

Veková štruktúra zamestnancov dokumentuje, že najpočetnejšou skupinou zamestnancov boli zamestnanci vo veku 41 - 50 rokov, ktorí tvorili 35 %z celkového počtu zamestnancov. Druhou najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci vo veku od 51 - 60 rokov ,ktorých percentuálny podiel predstavoval až 27 %. Tento skutkový stav dokazuje, že proces výkonu štátneho dozoru zabezpečovali v roku 2000 v prevažnej miere zamestnanci s dlhoročnou odbornou praxou, t.j. zamestnanci od 41 do 60 rokov, ktorí tvorili spolu 62 % - ný podiel. Ostatné vekové kategórie boli zastúpené takto: 20 až 30-ročných bolo 20 %zamestnancov, 31 až 40 - ročných bolo 13 % a nad 60 rokov zamestnával úrad 5 % zamestnancov. Profesijná štruktúra zamestnancov ÚJD bola tvorená 54 % kategóriou zamestnancov - inšpektorov, 30 % odbornými zamestnanci a zvyšných 16 % tvorili ostatní zamestnanci.
Postavenie ÚJD ako ústredného orgánu štátnej správy znamená aj jeho samostatné postavenie a vystupovanie v procese finančnej politiky a rozpočtovania vo vzťahu na štátny rozpočet. Financovanie výkonu štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v roku 2000 bolo realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu cez rozpočtovú kapitolu ÚJD. Okrem tohto zdroja financovania aj v roku 2000 na posilnenie a doplnenie chýbajúcich zdrojov bolo zabezpečené financovanie z prostriedkov pomoci švajčiarskej vlády cez projekt SWISSLOVAK, SWISSUP, projekt Evita a projekty MAAE.
Celkový objem čerpania výdavkov dosiahol sumu 73 222 tis. Sk (vrátane mimorozpočtových prostriedkov). Na bežnú činnosť ÚJD a s tým súvisiacich výdavkov sa vynaložilo 69 135 tis. Sk a na obstaranie kapitálových aktív sa čerpali prostriedky vo výške 4 087 tis. Sk.
Po odpočte mimorozpočtových prostriedkov, v objeme 1 219 tis. Sk, skutočné čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu predstavovalo sumu 72 003 tis. Sk.
Podľa poskytnutého zdroja financovania bolo čerpanie v roku 2000 v základnom druhovom členení výdavkov v tis. Sk nasledovné:


obr. 13.4

V štruktúre bežných rozpočtových výdavkov najvyšší podiel pripadal na úhrady bežných transferov do zahraničia v celkovej sume 24 512 tis. Sk, t.j. príspevku na obnovu Černobyľského krytu do Európskej banky pre obnovu a rozvoj a príspevky do Fondu technickej spolupráce MAAE.
Na obstaranie tovarov a služieb bolo vynaložených 21 207 tis. Sk, z čoho čiastka 6 450 tis. Sk bola použitá na financovanie riešenia úloh rozvoja vedy a techniky podnikateľskými subjektami. Rozhodovací proces pri výkone štátneho dozoru si vynútil zabezpečovať spracovanie rôznych expertíznych posudkov a štúdií dodávateľským spôsobom, za ktoré ÚJD zaplatil sumu 1 068 tis. Sk. Ostatné výdavky v objeme 10 759 tis. Sk predstavujú spotrebu na cestovné výdavky, obstaranie tovarov a služieb pre prevádzkový chod ÚJD, zabezpečenie autoprevádzky, údržbu majetku, úhrady za prenajaté kancelárske priestory a ďalšie nevyhnutné vstupy pre činnosť ÚJD.
Za ohodnotenie práce zamestnancov bolo vyplatených 16 905 tis. Sk a s tým súvisiace zákonné poistenie zamestnancov zo strany zamestnávateľa suma 5 896 tis. Sk. Nový prístup k mzdovému ohodnoteniu inšpektorskej práce aplikovaný v priebehu roku 2000 pozitívne ovplyvnil stabilizáciu odborných zamestnancov - inšpektorov. Avšak i v roku 2000 pokračoval odchod skúsených zamestnancov, z ktorých boli traja z kategórie špičkových odborníkov. Nedostatok mzdových prostriedkov na rok 2000 nezabezpečil stabilizáciu skúsených zamestnancov. V rámci kategórie kapitálových výdavkov ÚJD použil rozpočtové prostriedky na obstaranie kapitálových aktív vo výške 3 478 tis. Sk.
Z kapitálových výdavkov bolo obstarané:

  • softwarové vybavenie pre IS 1 355 tis. Sk
  • nákup nábytku a kancelárskeho zariadenia 1 511 tis. Sk
    z toho hardware a počítačové siete 1 156 tis. Sk
  • prístroje a zariadenia 39 tis. Sk
  • stavebné úpravy kancelárskych a prevádzkových priestorov 573 tis. Sk

Rok 2000 umožnil z hľadiska rozpočtového hospodárenia zabezpečiť stanovené priority a úlohy v oblasti štátneho dozoru, znamenal pre ÚJD jeho personálne dobudovanie a materiálno-technické dovybavenie, ako aj vytvorenie podmienok pre kvalitné pracovné prostredie zamestnancov. ÚJD ako samostatný ústredný orgán štátnej správy dosiahol kvalitou práce svojich zamestnancov stav, ktorý je vysoko pozitívne hodnotený nielen v domácom prostredí. Hodnotenia zahraničných misií tiež dokazujú vysokú odbornú úroveň a profesionalitu zamestnancov dozorného orgánu.


obr. 13.5


obr. 13.6


obr. 13.7

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola