aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

12. INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Úroveň vzťahov s verejnosťou v demokratickej spoločnosti je jedným z rozhodujúcich faktorov akceptovateľnosti jadrovej energetiky tak v súčasnosti ako aj v budúcnosti. Táto je v súčasnej dobe chápaná väčšinou verejnosti ako špecifické priemyselné odvetvie, ktoré sa vymyká bežne akceptovateľnému priemyselnému štandardu. S tým je spojená aj nedôvera časti verejnosti v jadrovú energetiku a obavy z nej. Tento pocit je často umocňovaný činnosťami najrôznejších protijadrových hnutí, v dôsledku jednostranného negatívneho chápania jadrovej energetiky.


Podpis dohody medzi ÚJD a Slovenskou akadémiou vied

Z tohto dôvodu je nutné vynaložiť maximálne úsilie v oblasti komunikácie s verejnosťou a masmédiami, aby postupne došlo k zmene tohto stavu a aby verejnosť chápala potrebu jadrovej energetiky v našej republike a vnímala ju ako zdroj bezpečnej energie a tepla, ktorý slúži ľuďom, neohrozuje ich a jej existencia, pri dodržaní požadovaných vysokých štandardov jadrovej bezpečnosti, napomáha riešiť energetické a ekologické problémy Slovenska.
ÚJD je tu pre verejnosť. Je dozornou inštitúciou, ktorá poskytuje pravdivé a nezávislé informácie o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, vrátane informácií o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom, jadrovými materiálmi, o ich kontrole a evidencii, ako aj informácie o ďalších fázach palivového cyklu. ÚJD sa snaží poskytovať informácie systematicky, presne a zrozumiteľne tak, aby nemohli byť dementované, pretože verejnosť má právo poznať pravdu. Pri formulovaní informácie je veľmi dôležitá pravidelnosť, dôslednosť a otvorenosť, pretože takto prezentované informácie nesmú slúžiť na polemiku. ÚJD poskytuje informácie nezávisle a oddelene od informácií vydávaných prevádzkovateľmi jadrových elektrární.
ÚJD ako ústredný orgán štátnej správy poskytuje informácie na požiadanie v oblasti svojej pôsobnosti, najmä informácie o bezpečnosti prevádzky jadrovo-energetických zariadení nezávisle na nositeľoch jadrového programu a umožňuje verejnosti a masmédiám kontrolu údajov a informácií o jadrových zariadeniach. Dôležitým prvkom informovanosti je preukázanie, že oblasť využívania jadrovej energie má v SR svoje záväzné pravidlá a ich dodržiavanie je štátom kontrolované prostredníctvom nezávislej inštitúcie - ÚJD. Už v roku 1995 sa na ÚJD položili základy koncepcie širokého informovania verejnosti o činnosti ÚJD a o bezpečnosti jadrových zariadení otvorením Informačného strediska ÚJD, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou a masmédiami. To napomáha vytvoriť vo verejnosti priaznivý obraz o nezávislom štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou. Informačné stredisko bolo rozšírené v roku 2000.


Komunikácia s masmédiami a publikačná činnosť
V roku 2000 bolo zaslaných 76 príspevkov do tlačových agentúr SR, do denníkov a do elektronických médií o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD.
ÚJD je spolu s SÚJB vydavateľom odborného časopisu „Bezpečnosť jadrovej energetiky “, kde sa uverejňujú zásadné články z dôležitých činností ÚJD. Dvojčíslo 7/8 a 11/12 (2000) obsahovalo bezpečnostné analýzy - hodnotenie bezpečnosti blokov JE V-1 Bohunice a bloku JE Mochovce. V mesačníku „Verejná správa “ boli v roku 2000 uverejnené 2 zásadné články z oblasti legislatívnych aktivít a štátoprávnych činností ÚJD. Príspevky o dozornej činnosti a o medzinárodnej spolupráci ÚJD sú pravidelne uverejňované v „Spravodajstve SE, a.s.“, v podnikových časopisoch „Mochovce “ a „Bohunice “. Domáce a zahraničné aktivity ÚJD boli uverejnené v 5 číslach „Bulletinu Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS)“. V tomto roku bola tiež uverejnená správa o bezpečnosti jadrových zariadení a o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR v časopise „Európska nukleárna spoločnosť - Nuclear Europe Worldscan “č. 7 - 8/2000. Niekoľko zásadných príspevkov bolo uverejnených v magazíne Energia. V Energia almanachu 2000/2001 bol uverejnený príspevok o úlohách a poslaní ÚJD.
Do svetovej informačnej agentúry NucNet bolo pripravených 6 príspevkov zameraných na domácu a zahraničnú činnosť ÚJD. Pre verejnosť bol spracovaný a vydaný slovensko-anglický informačný materiál o ÚJD (12/2000). Bola pripravená a vydaná výročná správa o výsledkoch činnosti ÚJD a o bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 1999 v slovensko/anglickej mutácii.
V roku 2000 sa konali v ÚJD štyri tlačové konferencie, s nadväzujúcim vystúpením vedenia ÚJD v televízii a v rozhlase. Vedúci pracovníci ÚJD vystúpili 5 krát v televízii a pre Slovenský rozhlas poskytli 6 a pre časopisy a denníky 7 závažných interview.
V roku 2000 boli pripravené pre verejnosť 2 videoklipy, a to „O úlohách a poslaní ÚJD “ a „O protihavarijnom plánovaní “. Veľmi úspešnú tlačovú konferenciu o bezpečnosti JE na Slovensku usporiadal ÚJD pri príležitosti návštevy generálneho riaditeľa Agentúry pre atómovú energiu OECD na Slovensku (5/2000).
V závere roka sa venovala zvýšená pozornosť príprave realizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2001. Z týchto dôvodov ÚJD vypracoval aj príslušnú smernicu na uplatnenie tohto zákona v podmienkach ÚJD.


Otvorenie výstavy fotografií M. Ďurišovej o JE Bohunice na ÚJD

Vnútorná komunikácia na ÚJD
Informačné stredisko ÚJD poskytovalo v minulom roku tématické materiály a konzultačnú činnosť, tiež celoročne zabezpečovalo každodennú výmenu informácií, faxy, e-mailové správy a materiály medzi lokalitami v Bratislave a v Trnave. Ďalej sa denne spracovávali a poskytovali aktuálne informácie a správy z Agentúry STORIN a zo správ NucNet cez PC sieť všetkým vedúcim pracovníkom ÚJD. Spracované a vydané boli 3 Bulletiny ÚJD o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD. Denne bola monitorovaná tlač a denne sa pripravovali správy a informácie na nástenky pre obidve lokality v Trnave a Bratislave. V roku 2000 bolo pripravených a zverejnených 6 fotografických súborov (nástenky a albumy) z významných podujatí ÚJD a z významných domácich a zahraničných návštev na ÚJD. V priebehu roku boli zorganizované 2 stretnutia zamestnancov ÚJD. Bola pripravená nová web stránka ÚJD v súvislosti so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Mimoriadne aktivity ÚJD v oblasti styku s verejnosťou vyplývali počas celého roku 2000 z procesu spúšťania 2. bloku JE Mochovce a prevádzky na ostatných blokoch v lokalitách Bohunice a Mochovce. Inšpektori ÚJD na základe ročného plánu inšpekčnej činnosti vykonávali množstvo kontrol na jednotlivých technologických celkoch prevádzkovaných blokov. Hovorca ÚJD bol účastníkom niektorých tímových inšpekcií ÚJD, na základe ktorých pripravoval pre médiá informačné príspevky o týchto inšpekciách ÚJD s konkrétnym uvedením záverov kontroly aj s prijatými opatreniami.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola