aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

Rakúsko: Na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu, v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a ochranou pred žiarením, sa dňa 13.12.2000 vo Viedni uskutočnilo 8.spoločné stretnutie zástupcov oboch vládnych organizácií a expertov v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Počas stretnutia bolo konštatované, že vzájomná spolupráca odborníkov oboch štátov v oblasti mierového využívania jadrovej energie je na vysokej úrovni a výmena informácií na základe dohody bola hodnotená ako dostačujúca a úplná.
V rámci uvedenej spolupráce navštívili v novembri Slovensko zástupcovia Úradu vlády Dolného Rakúska, s cieľom prerokovať možnosť účasti rakúskych špecialistov na protihavarijnom cvičení v JE Bohunice v roku 2001. V roku 2000 bola úspešne zahájená aj spolupráca medzi Katedrou jadrovej fyziky a technológie STU a tominstitútom rakúskych univerzít pri príprave kurzov spoločne s MAAE
.

Maďarsko: V zmysle Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnili viaceré stretnutia expertov a zástupcov dozorných úradov nad jadrovou bezpečnosťou. Významnými boli predovšetkým stretnutia s cieľom výmeny informácií v oblasti prístupového procesu oboch štátov do Európskej únie a prístupového procesu Maďarskej republiky do OECD/NEA. Pravidelné stretnutie expertov na základe Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo v dňoch 13. - 14.1.2000 v Slovenskej republike.

Česká republika: Spolupráca štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou SR a ČR sa realizuje na základe Zmluvy medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi a je zameraná na výmenu skúseností pri výkone dozorných činností v oboch štátoch so zameraním sa na jadrovú bezpečnosť, výmenu skúseností pri spúšťaní nových jadrových zariadení. Na spoločných rokovaniach expertov sa riešili aktuálne otázky spúšťania JE Temelín z pohľadu skúseností pri spúšťaní JE Mochovce, ako aj otázky prípravy medzivládnej dohody o včasnom oznamovaní jadrových havárií, ktorá je v súčasnosti v rozpracovaní a jej podpis sa predpokladá v r. 2001. Dňa 23.11.2000 v rámci rokovania k zriadeniu Centra jadrovej bezpečnosti štátov strednej a východnej Európy navštívila ÚJD predsedníčka SÚJB Dana Drábová.

Poľská republika: Pravidelné stretnutie na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrových havárií, výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti sa konalo v dňoch 6. - 7. júla 2000 v Piešťanoch. Pri príležitosti pobytu v Slovenskej republike poľskí experti, vedení prezidentom Národnej agentúry pre atómovú energiu Poľska p. Jerzy Niewodniczanskim mali možnosť navštíviť BSC RAO, JE V-1 a V-2 v Jaslovských Bohuniciach. V rámci spolupráce na základe dohody navštívili JE Mochovce 2 zástupcovia Národnej agentúry pre atómovú energiu a 50 študentov Fakulty fyziky a jadrových technológií z Krakova.

Spojené štáty americké:   21. septembra 2000 bola v Bratislave pri príležitosti návštevy predsedu Komisie jadrového dozoru USA Roberta A. Meserve podpísaná obnovená Dohoda medzi ÚJD a US NRC o výmene technických informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti. Počas svojej návštevy v Slovenskej republike predseda US NRC navštívil ÚJD, JE V-1 Bohunice a VÚJE Trnava, a.s. inžiniersku, projektovú a výskumnú organizáciu.
US NRC v rámci pomoci štátom východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu v oblasti posilňovania dozorov nad jadrovou bezpečnosťou zorganizoval v spolupráci s UJD v Slovenskej republike workshopy pre špecialistov z Arménska a Kazachstanu s lektormi z ÚJD a VÚJE Trnava, a.s. V roku 2000 sa zúčastnil jeden zamestnanec ÚJD na krátkej stáži v US NRC v oblasti PSA, ktorú finančne zabezpečoval US NRC.
Spolupráca s Ministerstvom energetiky (DoE) pokračovala na rekonštrukcii plnorozsahového simulátora pre jadrovú elektráreň V-2 Bohunice. Projekt je významný z toho pohľadu, že prispeje k zvyšovaniu úrovne prevádzkovej bezpečnosti jadrovej elektrárne prostredníctvom školenia personálu, s využitím systematického prístupu k tréningu. ÚJD navrhlo DoE poskytovať skúsenosti v oblasti zvyšovania bezpečnosti jadrových elektrární pre tretie krajiny. P. Douglas Hengel, Chairge d ’Affaires veľvyslanectva USA v Bratislave navštívil ÚJD. Bol oboznámený s činnosťou dozoru a prezrel si Kontrolné a krízové centrum ÚJD.


Podpis novelizovanej dohody medzi dozornými orgánmi USA a SR

Ukrajina: Spolupráca s Ukrajinou sa realizuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením. Dohoda stanovuje spôsob a formu odovzdávania informácií v prípade jadrovej havárie a vytvára rámcové podmienky pre spoluprácu, výmenu informácií a skúseností v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti.
V roku 2000 pokračovala spolupráca aj v rámci projektu SWISSUP (bližšie v kapitole „Bezpečnostné analýzy “).


Nemecko: V roku 2000 sa pracovalo na expertnej úrovni na návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o včasnom oznamovaní a informovaní v prípade jadrových havárií v spolupráci, výmene informácií a skúseností v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením.

Nemecká Spoločnosť pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS) organizuje a podporuje účasť slovenských špecialistov na seminároch o bezpečnosti jadrových zariadení, o metódach prístupu k systému fyzickej ochrany JE a jadrových materiálov počas transportu a pod. V roku 2000 sa experti zo SR zúčastnili na 2 seminároch.
Na základe Projektu, uzatvoreného s Ministerstvom pre výskum a vzdelávanie NSR (BMFB) sa zúčastnili experti z ÚJD na odborných stážach v NSR v oblasti bezpečnostných analýz a využitia výpočtových programov v uvedenej oblasti. Projekt bol v septembri 2000 úspešne ukončený.

Slovinsko: Dňa 19. - 20.10.2000 sa uskutočnilo v slovinskej Ljubljane prvé rokovanie zástupcov Úradu jadrového dozoru SR a Slovinskej správy jadrovej bezpečnosti k implementácii Dohody medzi vládou SR a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti. Dohoda je zameraná na výmenu skúseností a informácií predovšetkým v oblasti dozoru nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou.

Bulharsko: V rámci Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Výborom pre využívanie jadrovej energie pre mierové účely Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad bezpečnosťou pri využívaní jadrovej energie pre mierové účely sa v spolupráci s MAAE uskutočnila v r.2000 krátka stáž predstaviteľov bulharského dozorného orgánu a JE Kozloduj v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným palivom.
Vo februári navštívil ÚJD predseda bulharského výboru pre využívanie jadrovej energie pre mierové účely Bulharska Guergui Kaščiev. Cieľom jeho návštevy bolo rokovanie o ďalšej spolupráci medzi oboma dozormi. Dvaja experti z ÚJD boli členmi misií organizovaných MAAE na posilnenie úlohy bulharského dozoru nad jadrovou bezpečnosťou.

Francúzsko: 16. februára 2000 bola na základe vzájomnej dohody predĺžená platnosť dohody o spolupráci medzi ÚJD a Riaditeľstvom bezpečnosti jadrových zariadení Francúzskej republiky (DSIN). Na základe uvedenej dohody sa traja zástupcovia ÚJD zúčastnili protihavarijného cvičenia zameraného na informovanie verejnosti. Po vzájomnej dohode sa ÚJD a DSIN uchádzali o spoločný projekt v rámci medzinárodného programu COCOP, ktorý sa realizuje na základe vedecko-technickej spolupráce medzi Slovenskom a Francúzskom prostredníctvom Veľvyslanectva Francúzska v Bratislave. Významná je spolupráca s vedeckým oddelením Veľvyslanectva Francúzska, ktoré okrem iného organizuje a financuje krátkodobé stáže pre slovenských zamestnancov štátnej správy v Medzinárodnom inštitúte verejnej správy v Paríži.

Rumunsko: Začiatkom roka 2000 dostalo Ministerstvo zahraničných vecí SR prostredníctvom Veľvyslanectva Rumunska v Bratislave návrhy Dohody medzi vládou Rumunska a vládou Slovenskej republiky o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach a Memoranda o porozumení, spolupráci a výmene informácií v oblasti jadrových zariadení medzi Národnou komisiou pre kontrolu jadrových činností Rumunska a ÚJD. Dňa 24.11.2000, v nadväznosti na rokovanie k zriadeniu Centra jadrovej bezpečnosti štátov strednej a východnej Európy, navštívil ÚJD predseda Národnej komisie pre kontrolu jadrových činností Rumunska Dan Cutoiu.

Japonsko: Japonská vláda v rámci Medzinárodného pozývacieho programu (International Invitation Program), prostredníctvom Ministerstva zahraničného obchodu a priemyslu (MITI), Agentúry pre vedu a technológiu (ST), Informačného centra pre elektrickú energiu Japonska (JEPIC) a Asociácie pre rozvoj využitia ionizujúceho žiarenia (RADA), zabezpečila školenia expertov z ÚJD, jadrových zariadení, SE, a.s., výskumných ústavov a príslušných vládnych organizácií. V r. 2000 sa na uvedených seminároch a kurzoch zúčastnilo 12 expertov zo SR.
Navyše japonská vláda prostredníctvom Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (JICA) ponúkla Slovenskej republike možnosť zúčastniť sa na seminároch v rôznych oblastiach, vrátane oblasti jadrovej bezpečnosti. V roku 2000 sa jeden pracovník ÚJD zúčastnil na seminári zameranom na legislatívu v mierovom využívaní jadrovej energie. Japonská vláda ponúka možnosť dlhodobejších stáží na rok 2001 v Japonsku pre odborníkov v jadrovej energetike so zameraním na výskumné a vývojové činnosti.

Švajčiarsko: V dňoch 23. - 24.11.2000 sa v Slovenskej republike uskutočnil workshop s medzinárodnou účasťou na tému: „Posilnenie dozorov nad jadrovou bezpečnosťou v krajinách východnej a strednej Európy “, organizovaný Švajčiarskym inšpektorátom pre jadrovú bezpečnosť, švajčiarskou agentúrou pre technickú spoluprácu a rozvoj a ÚJD. Cieľom workshopu bolo prediskutovať možnosť a formu založenia regionálneho centra pre jadrovú bezpečnosť krajín východnej a strednej Európy. Regionálne centrum by malo byť platformou pre spoluprácu medzi dozornými orgánmi nad jadrovou bezpečnosťou východnej a strednej Európy a malo by zabezpečovať technickú podporu pre uvedené dozorné orgány. Myšlienka založenia centra vznikla na základe dlhodobej technickej pomoci a spolupráce švajčiarskej vlády štátom východnej a strednej Európy v oblasti jadrovej bezpečnosti a z faktu, že švajčiarska vláda uvažuje o ďalšej podpore týchto štátov už nie na individuálnej, ale na spoločnej regionálnej báze. Predstavitelia zúčastnených dozorných orgánov krajín východnej a strednej Európy podporili založenie regionálneho centra so sídlom v Bratislave. Workshop zahájil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš za prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie Thomasa Wernlyho.
V roku 2000 pokračovala spolupráca aj v rámci projektu SWISSUP (bližšie v kapitole „Bezpečnostné analýzy “).


Návšteva členov INSAG MAAE v ÚJD

Veľká Británia: Vláda Veľkej Británie naďalej v rámci svojho programu pre podporu štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín strednej a východnej Európy podporuje zvyšovanie kvalifikácie expertov, predovšetkým v oblasti krízového manažmentu. V r. 2000 navštívili predseda a hlavný inšpektor ÚJD dozor nad jadrovou bezpečnosťou Veľkej Británie, kde získali cenné poznatky o vykonávaní dozorných činnosti tejto organizácie.

Fínsko: V septembri 2000 sa v Helsinkách uskutočnilo pracovné stretnutie dozorov s malým jadrovým programom (NERS) pod vedením Jukku Laaksonena, predsedu fínskeho dozoru. Zo Slovenska sa na stretnutí zúčastnil Miroslav Lipár, predseda ÚJD. Účastníci sa, okrem iného, mali možnosť oboznámiť s postupmi prípravy a vykonávania inšpekcií fínskym dozorom ako i so systémom nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.

Ruská federácia: Spolupráca s Ruskou federáciou prebieha predovšetkým na úrovni dozorných orgánov. Zástupcovia oboch dozorov mali možnosť stretnúť sa na významných medzinárodných podujatiach, napr. Generálnej konferencii MAAE a vymeniť si informácie a skúsenosti o dozorných aktivitách, ktoré vykonávajú.
V októbri 2000 navštívil ÚJD mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie Alexander Georgievič Akseňoňuk. Zástupca ÚJD ho oboznámil s dozornými činnosťami a medzinárodnými aktivitami ÚJD.


Arménsko: V rámci spolupráce MAAE s arménskym dozorom nad jadrovou bezpečnosťou sa uskutočňovala aj v r. 2000 vzájomná výmena expertov v oblasti posilňovania štátneho dozorného orgánu, v oblasti inšpekčných činností, legislatívy, výcviku personálu JZ, tvorby návodov a predpisov. V SR bolo v r. 2000 na vedeckých stážach 6 pracovníkov arménskeho Úradu jadrového dozoru a JE Metzamor. ÚJD zorganizoval v spolupráci s US NRC seminár pre 4 odborníkov z arménskeho dozoru v oblasti prípravy bezpečnostnej správy pre jadrové elektrárne typu VVER 440. V októbri navštívil ÚJD predseda dozoru nad jadrovou bezpečnosťou Arménska Ashot Martyrosian.


Predseda Arménskeho jadrového dozoru Ashot Martyrosian navštívil ÚJD

Fórum štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín prevádzkujúcich jadrové elektrárne typu VVER
7. zasadnutie Fóra štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín prevádzkujúcich jadrové elektrárne typu VVER sa uskutočnilo v dňoch 11. - 14.10.2000 na Ukrajine. Hodnotilo nielen prácu Fóra ako celku, ale aj prácu jednotlivých pracovných skupín, zaoberajúcich sa životnosťou jadrových zariadení, nadprojektovými haváriami, inšpekčnými aktivitami, bezpečnosťou skladov vyhoretého paliva a otázkou nezávislosti dozorných orgánov. V rámci poslednej témy zástupca štátneho jadrového dozoru Švajčiarska (HSK) p. S. Chakraborty navrhol zriadenie centra pre jadrovú bezpečnosť pre východnú Európu so sídlom v Bratislave, ktoré hodlá švajčiarska vláda finančne podporovať. Účastníci tento návrh jednomyseľne podporili (podrobnosti viď: Švajčiarsko).

Sieť dozorov  s malým jadrovým programom (NRES)
ÚJD je členom siete dozorov s malým jadrovým programom, ktorá bola vytvorená v roku 1998 z iniciatívy švajčiarskeho dozoru. V septembri sa v Helsinkách uskutočnilo tretie pracovné stretnutie tejto skupiny.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola