aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

11. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Spolupráca s MAAE
Najvýznamnejšiu úlohu v tejto oblasti, vzhľadom k medzinárodnému významu a širokej škály možností technickej pomoci má spolupráca s MAAE so sídlom vo Viedni. V spolupráci s MZV SR Slovenská republika včas a v plnom rozsahu plnila svoje finančné záväzky (členský príspevok a príspevky do fondu technickej pomoci a spolupráce) voči tejto organizácii.


Delegáciu SR na 44. GK MAAE viedol predseda ÚJD M. Lipár

Od roku 1999 bola SR zastúpená v Rade guvernérov (RG) MAAE. Vykonávaním funkcie guvernéra bol vládou SR poverený predseda ÚJD. Do septembra 2000 vykonával i funkciu podpredsedu RG. Pôsobenie v RG bolo ukončené v septembri 2000.
V septembri sa konalo 44. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE. V rámci 26 bodového programu konferencia schválila správu o činnosti MAAE v uplynulom období, návrh rozpočtu na rok 2001 a posúdila rad politických a technických otázok. Závery konferencie opätovne potvrdili záujem medzinárodného spoločenstva podieľať sa na činnosti MAAE. Slovenská delegácia využila svoju účasť na konferencii na rad bilaterálnych rokovaní s USA, Maďarskom, Bulharskom, Indiou, ČR, Francúzskom, Ruskou federáciou a Rakúskom.
Spolupráca SR a MAAE v oblasti technických projektov je mimoriadne úspešná. V roku 2000 pokračovala SR v riešení 6 národných a 23 regionálnych projektov. V rámci riešenia najvýznamnejšieho národného projektu „Cyklotrónového centra v SR “ bolo za významnej finančnej podpory MAAE uvedené do prevádzky laboratórium na meranie kvality používaných rádiofarmaceutických preparátov.
V rámci riešenia národných projektov bolo v roku 2000 uskutočnených viacero expertných misií zameraných na rozvoj tréningového programu na simulátore, na zavedenie správnej laboratórnej praxe pri sterilizácii tkanív v zdravotníctve, na hodnotenie materiálovej degradácii komponentov primárneho okruhu a pod. Významná časť regionálnych projektov sa týkala otázok jadrovej bezpečnosti. V rámci regionálnych projektov bolo v SR školených spolu 15 expertov, najmä z rozvojových krajín a z krajín bývalého Sovietskeho zväzu v oblastiach jadrovej a radiačnej bezpečnosti, spracovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom a bezpečnostných analýz.
Expertnou misiou MAAE bola v novembri 2000 hodnotená bezpečnosť prevádzky JE V-1 Bohunice po veľkej rekonštrukcii.
Celkovo sa na území SR uskutočnili 4 semináre a tréningové kurzy so širokou medzinárodnou účasťou. Tieto boli zamerané na problematiku stárnutia komponentov JE, radiačnej ochrany, kultúry bezpečnosti a využitia nukleárnych technológií v onkológii. V oblasti poľnohospodárstva, jadrovej energetiky, bezpečnosti JZ a RAO bolo v roku 2000 aktívnych 15 vedeckých kontraktov. Strednodobým cieľom ÚJD v oblasti technickej spolupráce je postupný prechod na aktívnu zahraničnú pomoc, v rámci ktorej sa poskytne pomoc menej rozvinutým krajinám. V rámci technických projektov MAAE sa týmto spôsobom poskytovala pomoc predovšetkým krajinám bývalého Sovietskeho zväzu.
V rámci aktívnej účasti pri riešení národných a regionálnych projektov mali možnosť zúčastňovať sa rôznych odborných podujatí účastníci zo SR. V roku 2000 sa 14 účastníkov zúčastnilo na odborných stážach, alebo krátkodobých vedeckých pobytoch, 35 účastníkov sa zúčastnilo na regionálnych a 12 na interregionálnych tréningových kurzoch a 65 na pracovných workshopoch. Významná bola tiež účasť 5 expertov ÚJD na 4 expertných misiách poriadaných MAAE vo Fínsku, Veľkej Británii, Maďarsku a Bulharsku.

Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO)
SR ratifikovala dňa 3. marca 1998 Zmluvu o úplnom zákaze jadrových skúšok. Vláda SR uložila predsedovi ÚJD zabezpečiť v zmysle článku III Zmluvy vykonávanie funkcie národného orgánu. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, Ministerstvom obrany SR a Slovenskou akadémiou vied, boli zabezpečované úlohy vyplývajúce predovšetkým z plenárnych zasadnutí Prípravnej komisie organizácie zmluvy a z rokovaní jej pracovných skupín. ÚJD aktívne prispieval do pripravovaného Operačného manuálu pre medzinárodné inšpekcie na mieste a jeho pracovníci sa zúčastňovali kurzov zameraných na prípravu budúcich inšpektorov. Prípravné práce v oblasti implementácie ustanovení tejto zmluvy do národnej legislatívy pokračovali podpísaním dohody medzi ÚJD a SAV o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Národného dátového centra a spracovávaním návrhu zákona o úplnom zákaze jadrových skúšok.


Predseda Rady guvernérov MAAE navštívil JE V-1 Bohunice

Spolupráca s Agentúrou pre atómovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/NEA)
Slovenská republika bola 14.decembra 2000 oficiálne prijatá do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Prijatím SR do OECD sa vytvorili predpoklady pre prijatie SR do Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (OECD/NEA). Na základe doterajších pracovných kontaktov s OECD/NEA, ÚJD inicioval rokovania s príslušnými rezortmami, s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR, s cieľom zahájiť prístupový proces do OECD/NEA tak, aby SR mohla podať žiadosť o vstup do OECD/NEA začiatkom roka 2001. Prvým signálom pre OECD/NEA, že Slovenská republika má záujem stať sa členom tejto organizácie, bolo pozvanie generálneho riaditeľa Agentúry pre jadrovú energiu OECD p. Luisa Echávarriho na návštevu SR. Cieľom návštevy, ktorá sa uskutočnila 15. - 17. mája 2000 bolo oboznámiť generálneho riaditeľa so stavom jadrovej energetiky v Slovenskej republike z pohľadu jadrovej bezpečnosti, s dozornými aktivitami ÚJD a výskumnými a vývojovými aktivitami SR v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Luis Echávarri sa počas svojej návštevy stretol aj s ministrom hospodárstva SR Ľubomírom Harachom. V závere návštevy generálny riaditeľ OECD/NEA vyslovil podporu vstupu SR do OECD/NEA.
Úrad jadrového dozoru v roku 2000 pokračoval v úzkej spolupráci s OECD/NEA, predovšetkým s divíziou legislatívy, kde SR má štatút pozorovateľa. Zástupcovia ÚJD sa zúčastnili na zasadnutí Skupiny vládnych expertov o zodpovednosti tretích krajín za jadrové škody na zasadnutiach vládnych expertov vo výbore pre bezpečnosť jadrových zariadení (CSNI) a vo výbore pre jadrové dozorné činnosti (CNRA), ktoré sa konali v Paríži.


Generálny riaditeľ Agentúry pre jadrovú energiu OECD Luis Echávarri navštívil JE Mochovce (tretí zľava)

Spolupráca s Európskou komisiou
Pravidelné stretnutie vedúcich predstaviteľov jadrových dozorov Európy, za účasti zástupcov Európskej únie (Skupina CONCERT), sa konalo v dňoch 28.6. - 2.7.2000 v Kyjeve. Hlavnou témou rokovania bolo hodnotenie efektívnosti a vnútorného systému kvality štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou. Zástupcovia jednotlivých krajín potvrdili ich podporu ďalšej činnosti tohoto združenia. V marci sa za účasti ÚJD uskutočnilo rokovanie Komisie pre koordináciu pomoci v jadrovej bezpečnosti (NUSAC), ktorá združuje skupinu priemyselne vyspelých krajín (G-24), krajiny strednej a východnej Európy ako aj štáty bývalého Sovietskeho zväzu. Účelom rokovania bolo prediskutovať optimálnu formu činnosti komisie v budúcnosti.
Zástupcovia ÚJD boli pozvaní na 1. zasadnutie skupiny pre bezpečnosť európskych jadrových zariadení (ENIS-G) a na 56. zasadnutie pracovnej skupiny štátnych dozorov (NRWG), cieľom ktorých je zosúladiť názory na hodnotenie úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Európe. Zástupcovia ÚJD sa zúčastnili aj na rokovaní expertov EÚ o dozorných aspektoch nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a informačného študijného pobytu pre vyšších štátnych úradníkov v Európskej komisii. Jedným z najvýznamnejších aktivít v tejto oblasti boli rokovania spojené s prípravou správy Asociácie západných dozorov (WENRA), ktorá hodnotila stav dozorných orgánov, legislatívy a jadrovej bezpečnosti v asociovaných krajinách. Správa bola zaslaná na Slovensko v novembri. Veľmi pozitívne hodnotí stav legislatívy v danej oblasti, úroveň UJD a pokroky dosiahnuté v procese zvyšovania bezpečnosti prevádzkovaných jadrových elektrární. Správa súčasne konštatuje, že niektoré bezpečnostné analýzy týkajúce sa havárie so stratou chladiva (LOCA) a ochrannej obálky na elektrárni V-1 Bohunice je potrebné dopracovať. Očakáva sa, že program zvyšovania bezpečnosti elektrárne V-2 Bohunice bude pokračovať s cieľom realizovať bezpečnostne významné opatrenia do roku 2002. Po ukončení postupnej rekonštrukcie elektráreň V-1 Bohunice dosiahne bezpečnostnú úroveň, ktorá je porovnateľná s jadrovými elektrárňami prevádzkovanými v západnej Európe. Bezpečnosť JE V-2 Bohunice a JE Mochovce je porovnateľná s JE v západnej Európe.

Plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov
V máji sa v sídle Organizácie spojených národov uskutočnila 6. Hodnotiaca konferencia zmluvných štátov Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Delegáciu, ktorú viedol minister zahraničných vecí SR tvorili zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR a ÚJD. ÚJD sa na konferencii zameral predovšetkým na prácu výboru II pre otázky záruk a výboru III pre mierové využívanie jadrovej energie. Počas rokovaní a diskusií sa zástupcovia ÚJD riadili zásadami zakotvenými v prejave vedúceho delegácie a predsedu ÚJD. Konferencia bola ukončená prijatím záverečného dokumentu Konferencie a zdôraznila záujem všetkých zmluvných strán o bezpodmienečné plnenie ustanovení Zmluvy.
Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti dňa 23.2.1995.Odborným garantom a plnením záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru je poverený ÚJD. V zmysle článku 5 dohovoru boli v spolupráci so zainteresovanými rezortmi a organizáciami zahájené práce na príprave druhého vydania (dodatku) Národnej správy SR, ktorá bude po prerokovaní vo vláde SR predložená MAAE v septembri 2001. Prvé vydanie Národnej správy SR je prístupné na Internete na adrese:

http://www.ujd.gov.sk


Príprava vytvorenia Centra jadrovej bezpečnosti pre krajiny strednej a východnej Európy

ÚJD je odborným garantom a koordinátorom prác súvisiacich s plnením záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru. ÚJD sa aktívne podieľal na príprave smerníc na implementáciu tohto Dohovoru.


Účastníci seminára MAAE, ktorý zorganizoval ÚJD

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola