aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

10. PROTIHAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ

Protihavarijným plánovaním sa rozumie súbor opatrení, ktorých cieľom je zníženie následkov prípadných havárií v jadrových zariadeniach a ich vplyvu na okolie. Kontrolné a krízové centrum (KKC) ÚJD je technický podporný prostriedok ÚJD na vyhodnocovanie technického stavu JZ a tiež na hodnotenie radiačnej situácie v prípade havárií a na prognózovanie vývoja prípadnej havárie a odhad jej následkov na obyvateľstvo a životné prostredie. Zároveň plní funkciu poradného orgánu Komisie vlády SR pre radiačné havárie pre plánovanie optimálnych ochranných opatrení, zameraných na minimalizáciu dopadov na obyvateľstvo a okolie JZ.


Úvodné školenie o systéme RODOS

Na základe skúseností získaných počas doterajších cvičení, ďalej z odporúčaní medzinárodných misií a v súlade so zahraničnými projektmi, ÚJD pokračoval aj v roku 2000 v skvalitňovaní a doplňovaní vybavenia KKC ÚJD zariadeniami, software, hardware a predpismi, potrebnými pre činnosť Krízového štábu ÚJD.
Okrem doplnenia predpisov pre JE Bohunice bola spracovaná aj prvá časť predpisov pre JE Mochovce a predpisov využívajúcich novy programový systém EÚ - RODOS. V roku 2000 sa ÚJD v tejto oblasti prioritne zameral na inšpekčnú činnosť, schvaľovanie vnútorných havarijných plánov jadrových zariadení, posudzovanie havarijných dopravných poriadkov a plánov ochrany obyvateľstva. V súlade s inšpekčným plánom ÚJD vykonali inšpektori ÚJD niekoľko inšpekcií v oblasti protihavarijnej pripravenosti vo všetkých JZ. Inšpekcie boli zamerané na kontrolu priebehu protihavarijných cvičení, stavu pripravenosti personálu JE v oblasti protihavarijného plánovania a kontrolu dokumentácie. Inšpekcie boli bez závažných nedostatkov.
V roku 2000 boli vykonané cvičenia vo všetkých JZ a tiež sa precvičili havarijné dopravné poriadky. Hlavnými cieľmi bola previerka komunikácie, pripravenosti členov jednotlivých krízových štábov, súčinnosti, previerka funkčnosti krízových centier a výmeny informácií. V marci sa uskutočnilo cvičenie RÚ RAO Mochovce, v apríli sa precvičil havarijný dopravný poriadok SE a.s., v máji sa uskutočnilo celoareálové cvičenie JE Mochovce, v októbri cvičenie v JZ VÚJE Trnava, a.s. a tiež na SE - VYZ. V novembri sa uskutočnilo celoareálové cvičenie JE Jaslovské Bohunice a precvičenie havarijného dopravného poriadku ŽSR. Okrem toho sa zástupcovia ÚJD zúčastnili dvoch cvičení v zahraničí s cieľom získať nové špecifické poznatky v oblasti informovania verejnosti v prípade nehody alebo havárie JZ a tiež v oblasti cezhraničnej spolupráce. Naďalej pokračovala pomoc Európskej komisie pri realizácii tzv. projektu RAMG, ktorá je orientovaná na posilnenie dozorného orgánu. V rámci tohto projektu získal ÚJD aj výpočtovú techniku, pomocou ktorej sa podstatne zvýšila kapacita KKC ÚJD v oblasti spracovania dát v prípade riešenia nehôd a havárií na JZ.
Posilnenie hardwarovej platformy KKC ÚJD umožnilo aplikáciu geografických informačných systémov (GIS), ktoré obsahujú dôležité informácie pre rozhodovanie (geografické, demografické, štatistické, a pod.) v prípade nehody a havárie JZ. Inštalácia GIS umožnila rozšírenie súboru údajov prenášaných zo zariadení a vytvorenie príslušnej databázy.
Bola ukončená spolupráca s Veľkou Britániou v oblasti protihavarijného plánovania. Zástupcovia Veľkej Británie konštatovali, že ÚJD je na úrovni, keď môže odovzdávať skúsenosti aj iným krajinám, ktoré sú v štádiu budovania svojich krízových centier.
V roku 2000 pokračovala ďalšia fáza implementácie systému EÚ - RODOS v SR. Bola úspešne inštalovaná prvá verzia uvedeného programu, ktorý umožní uplatniť rovnaký princíp hodnotenia nehôd a havárií vo všetkých krajinách Európy. Vývoj a adaptácia na podmienky SR prebiehajú v rámci úloh rozvoja vedy a techniky. Systém RODOS bude poskytovať podporu pri rozhodovaní všetkým orgánom a organizáciám zapojeným do protihavarijného plánovania na národnej úrovni.


Náčelník gen. štábu ASR gen. por. M. Cerovský a predseda ÚJD SR M. Lipár podpísali dohodu o spolupráci

Intenzívne pokračovala spolupráca s MAAE v oblasti realizácie regionálneho projektu RER/9/050 „Harmonizácia v protihavárijnom plánovaní pre krajiny strednej a východnej Európy “. V rámci projektu sa uskutočnil druhý národný seminár zameraný na problematiku havarijného monitorovania, ktorý bol organizovaný spoločne pre SR a ČR.
Podobný cieľ mal aj projekt EÚ - OSEP, ktorý bol zameraný na oblasť plánov ochrany obyvateľstva a ktorý koordinoval ÚJD. Viacerí odborníci ÚJD vystupovali v tomto projekte ako aktívni prednášatelia. Projekt bol úspešne ukončený v júli roku 2000.
V rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky sa pokračovalo v úlohe „Rozvoj technických a programových prostriedkov pre analýzy havárií a riešenia mimoriadnych situácií “. Táto úloha bola v roku 2000 ukončená. Súčasne bolo zahájené riešenie úlohy „Ďalší rozvoj a príprava integrácie systému RODOS do havarijného plánovania a krízového manažmentu v Slovenskej republike “. Záverom je potrebné spomenúť, že ÚJD v roku 2000 spracoval prvopis Národného havarijného plánu SR, ktorý bude predložený v roku 2001 na schválenie Komisii vlády SR pre radiačné havárie.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola