Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah

VYSVETLENIE SKRATIEK

 

ÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
SE,   a. s. Slovenské elektrárne, a. s.
JE Bohunice Atomové elektrárne Bohunice
JE Mochovce Atomové elektrárne Mochovce
EK Európska komisia
Európska únia
RAO Rádioaktívne odpady
MAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
VÚJE,   a. s. Výskumný ústav jadrových elektrární
INES Medzinárodná stupnica jadrových udalostí
PpBS Predprevádzková bezpečnostná správa
LaP Limity a podmienky
BSC Bohunické spracovateľské centrum
RÚ RAO Republikové úložisko rádioaktívneho odpadu
ČR Česká republika
SR Slovenská republika
KKC Kontrolné a krízové centrum
RF Ruská federácia
SKR Systém kontroly reaktora
SAT Systematický prístup k výcviku
KRH SR Komisia vlády pre radiačné havárie
RODOS Podporný systém pre rozhodovanie v reálnom čase
OECD/NEA Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj/Agentúra jadrovej energie
CTBTO Organizácia zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových zbraní
Y2K problém roku 2000
NUSAC Koordinácia pomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti
US AID Agentúra pre medzinárodný rozvoj
DOE Ministerstvo Energetiky USA
US NRC Úrad jadrového dozoru USA
TNR Tlaková nádoba reaktora
DG diesel generátor
QA kontrola kvality
GO generálna oprava
PG parogenerátor
HCČ hlavné cirkulačné čerpadlo
KV komplexné vyskúšania
PKV predkomplexné vyskúšania
MSVP medzisklad vyhoretého paliva

 

MEDZINÁRODNÁ STUPNICA PRE HODNOTENIE UDALOSTÍ V JADROVÝCH ELEKTRÁRŇACH (INES)

HAVÁRIE

STUPEŇ 7 - VEĽMI ŤAŽKÁ HAVÁRIA

STUPEŇ 6 - ŤAŽKÁ HAVÁRIA S VPLYVOM NA OKOLIE JZ

STUPEŇ 5 - HAVÁRIA S RIZIKOM VPLYVU NA OKOLIE JZ

STUPEŇ 4 - HAVÁRIA BEZ VÁŽNEHO VPLYVU NA OKOLIE JZ

 

NEHODY

STUPEŇ 3 - VÁŽNA NEHODA

STUPEŇ 2 - NEHODA

STUPEŇ 1 - PORUCHA

STUPEŇ 0 - ODCHÝLKA

*) Poznámka: Ročná dávka od prirodzeného rádiaktívneho žiarenia sa pohybuje u každého z nás okolo 1 až 2 milisievert (1 -2 mSv/rok). 79

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000