Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

PRÍLOHY

Ekonomické a personálne údaje ÚJD

Pri hodnotení činnosti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v Slovenskej republike vykonávaného ÚJD je nutné aspoň v krátkosti spomenúť aj základné ekonomické a personálne údaje, ktoré boli v roku 1999 jedným zo základných atribútov pre vytváranie podmienok kvality výkonu štátneho dozoru.
ÚJD ako samostatný ústredný orgán štátnej správy dosiahol kvalitou práce svojich zamestnancov stav, ktorý je vysoko pozitívne hodnotený nielen v domácom prostredí,   ale aj hodnotenia zahraničných misií dokazujú vysokú odbornú úroveň a profesionalitu zamestnancov dozorného orgánu. Profesionálna úroveň je ovplyvnená aj vzdelanostnou štruktúrou zamestnancov, keď takmer 75 % z celkového počtu zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie. Dosiahnutý stav počtu zamestnancov v roku 1999 dokumentuje zotrvanie na stave z roku 1998 i napriek skutočnosti, že ÚJD vyvíjal maximálne úsilie na získanie nových zamestnancov pre výkon dozornej činnosti. V mnohých prípadoch to ovplyvnilo nízke mzdové ohodnotenie tejto náročnej práce. V ÚJD bolo k 31. 12. 1999 zamestnaných celkom 79 zamestnancov v priemernom prepočítanom počte.
Po vybudovaní ÚJD ako kompetentného, nezávislého štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou sa práve finančné prostriedky stávajú limitujúcim faktorom pre zabezpečenie kvalitného dozoru v tejto pre Slovenskú republiku zvlášť citlivú oblasť.
Financovanie výkonu štátneho dozoru v roku 1999 bolo v prevažnej miere zabezpečené z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorých podiel predstavoval 96 % z celkových výdavkov. Posilnenie a doplnenie chýbajúcich zdrojov financovania činnosti ÚJD bolo zabezpečené z mimoriadnej pomoci švajčiarskej vlády predĺžením švajčiarsko-slovenského projektu zameraného na podpornú činnosť úradu formou vypracúvania bezpečnostných analýz a technickej podpory so šiestimi zamestnancami.
Uvedená zahraničná pomoc bola definitívne ukončená v decembri 1999.
Celkový objem výdavkov na činnosť ÚJD financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu dosiahol k 31. 12. 1999 výšku 67 086 tis. Sk. Z tejto hlavnej kategórie výdavkov sa použilo na financovanie bežnej činnosti 63 499 tis. Sk a rozdiel vo výške 3 587 tis. Sk na obstaranie kapitálových aktív. Výrazný nárast výdavkov v hodnotenom roku oproti roku 1998 predstavovala úhrada účelového príspevku Slovenskej republiky do Fondu na obnovu Černobyľského krytu (19 996 tis. Sk) financovaná cez kapitolu úradu.
V štruktúre bežných výdavkov najvyšší podiel pripadá na úhrady bežných transferov do zahraničia v celkovej sume 22 543 tis. Sk, t. j. príspevku na obnovu Černobyľského krytu do Európskej banky pre obnovu a rozvoj a príspevky do Fondu technickej spolupráce MAAE.
Na obstaranie tovarov a služieb bolo vynaložených 19 814 tis. Sk, z čoho čiastka 7 054 tis. Sk bola použitá na financovanie riešení úloh rozvoja vedy a techniky podnikateľskými subjektami. Rozhodovací proces pri výkone štátneho dozoru si vynútil zabezpečovať spracovanie rôznych expertíznych posudkov a štúdií dodávateľským spôsobom, za ktoré ÚJD zaplatil sumu 2 058 tis. Sk. Ostatné výdavky v objeme 10 702 tis. Sk predstavujú spotrebu na cestovné výdavky, obstaranie tovarov a služieb pre prevádzkový chod ÚJD, úhrady za prenajaté kancelárske priestory a ďalšie nevyhnutné vstupy na činnosť. Za ohodnotenie práce zamestnancov bolo vyplatených 15 953 tis. Sk a s tým súvisiace zákonné poistenie zamestnancov zo strany zamestnávateľa suma 5 167 tis. Sk. Nízke mzdové ohodnotenie inšpektorskej práce spôsobilo aj v roku 1999 odchod skúsených odborníkov z ÚJD najmä do dozorovaných subjektov, kde platové možnosti sú podstatne vyššie. Je snahou ÚJD zvrátiť v blízkej budúcnosti tento nežiadúci stav cestou hľadania vhodného alternatívneho spôsobu financovania dozornej činnosti, čo by viedlo k stabilizácii a posilneniu štátneho dozoru.
Okrem vyššie uvedených zdrojov financovania činnosti v priebehu roku 1999 sa opätovne ÚJD podarilo získať z darov zo zahraničia (Veľká Británia a Rakúsko) a po skončení projektu (USA) hmotný a nehmotný majetok v celkovom objeme takmer 2, 0 mil. Sk.
Naším trvalým zámerom aj naďalej ostáva udržanie vysokokvalifikovaného personálu, rozvoj ľudských zdrojov,   odborný a osobnostný rast zamestnancov a vytváranie kvalitných pracovných podmienok a vhodnej vnútornej a celospoločenskej atmosféry, čo znamená zachovanie dobrého mena ÚJD a jeho postavenia medzi ostatnými ministerstvami a orgánmi štátnej správy.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000