Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

13. ZÁVER

Z výročnej správy vyplýva, že ÚJD si v roku 1999 plnil všetky úlohy, ktoré vyplývajú z jeho poslania a „Atómového zákona“. Úlohy boli splnené i napriek pretrvávajúcim problémom s financovaním dozoru a v situácii, keď v SR pribudli nové jadrové zariadenia ako JE Mochovce,   Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov. Takéto výsledky by neboli možné bez intenzívnej medzinárodnej spolupráce a finančnej pomoci zo strany švajčiarskej vlády, MAAE a EK.
Vďaka úsiliu dozoru, ale i vďaka snahe a výsledkom SE,   a. s. ako i odštepných závodov elektrární Bohunice,   Mochovce a Závodu vyraďovania jadrových zariadení (VYZ) bola prevádzka jadrových zariadení na Slovensku bezpečná a spoľahlivá.
ÚJD má takýto výrok podložený rozsiahlou hodnotiacou a kontrolnou činnosťou na jadrových zariadeniach,   hodnotením prevádzkových výsledkov bezpečnostných ukazovateľov, kultúry bezpečnosti ako i na základe výsledkov medzinárodných previerok a misií.
Bezpečná a spoľahlivá prevádzka jadrových zariadení je výsledkom legislatívy, účinného dozoru dlhodobých programov zvyšovania bezpečnosti a veľmi dobre vybudovanej infraštruktúre na podporu jadrovej energetiky. Veď doteraz požiadalo ÚJD 92 organizácií o udelenie oprávnení na činnosti definované v „Atómovom zákone“ . ÚJD doteraz vydal 79 oprávnení rôzneho rozsahu.
Oprávnenia s najväčším rozsahom činností na základe odborného zhodnotenia ľudského i technického potenciálu boli vydané Slovenským elektrárňam, a. s. a Výskumnému ústavu jadrových elektrární, a. s. .
ÚJD oceňuje všetku pomoc a podporu od medzinárodných organizácií, vlád štátov s vyspelou jadrovou energetikou, ale i od vlády SR a iných slovenských orgánov a organizácií. Podobne ako po iné roky, má ÚJD pripravený na rok 2000 rozsiahly program kontrol a hodnotení jadrovej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť, aby prevádzka jadrových zariadení bola bezpečná a aby v žiadnom prípade neohrozila občanov Slovenskej republiky, ani občanov v susedných krajinách. Pri svojom hodnotení sa bude opierať znovu i o pomoc a podporu medzinárodných, zahraničných i domácich organizácií tak, aby bola zaručená čo najvyššia kvalita a objektivita hodnotení a informácií pre verejnosť.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000