Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

12. INFORMOVANIE VEREJNOSTI

ÚJD ako ústredný orgán štátnej správy poskytuje na požiadanie, v oblasti svojej pôsobnosti, najmä informácie o bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení. Tieto informácie poskytuje nezávisle od prevádzkovateľov.
Dôležitým prvkom informovanosti je preukázanie, že oblasť využívania jadrovej energie má v SR svoje záväzné pravidlá a ich dodržiavanie je štátom kontrolované prostredníctvom nezávislej inštitúcie -ÚJD. Už v roku 1995 sa v ÚJD položili základy koncepcie širokého informovania verejnosti o činnosti ÚJD a o bezpečnosti jadrových zariadení otvorením Informačného strediska ÚJD, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou a masmédiami, čo napomáha vytvoriť vo verejnosti priaznivý obraz o nezávislom štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou.


Komunikácia s masmédiami a publikačná činnosť

V roku 1999 bolo zaslaných do tlačových agentúr SR, do denníkov a do elektronických médií 83 príspevkov o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD. ÚJD je spolu s SÚJB vydavateľom odborného časopisu „Bezpečnosť jadrovej energetiky“ , kde sa uverejňujú zásadné články z dôležitých činností ÚJD. Dvojčíslo 3/4 (1999) bolo tematicky venované procesu spúšťania I. bloku JE Mochovce. V mesačníku „Verejná správa“ boli v roku 1999 uverejnené 2 zásadné články z oblasti legislatívnych aktivít ÚJD. Príspevky z dozornej činnosti a medzinárodnej spolupráce ÚJD sú pravidelne uverejňované v „Spravodajstve SE, a. s.“ , v podnikových časopisoch „Mochovce“ a „Bohunice“ . Domáce a zahraničné aktivity ÚJD boli uverejnené v 3 číslach „Bulletinu Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS)“ . V tomto roku bola tiež uverejnená správa o bezpečnosti jadrových zariadení v SR v časopise „Európska nukleárna spoločnosť - Nuclear Europe Worldscan“ .

Do svetovej informačnej agentúry NucNet boli pripravené 4 príspevky zamerané na domácu a zahraničnú činnosť ÚJD. Pre verejnosť bol spracovaný a vydaný informačný materiál o INES. Bola pripravená a vydaná výročná správa o výsledkoch činnosti ÚJD a bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 1998 v slovensko/anglickej mutácii. V roku 1999 sa konali v ÚJD štyri tlačové konferencie s nadväzujúcim vystúpením vedenia ÚJD v televízii a v rozhlase. Vedúci pracovníci ÚJD vystúpili 7 krát v televízii a pre Slovenský rozhlas poskytli 6 a pre časopisy a denníky 5 závažných interview. V roku 1999 bol pripravený pre verejnosť videoklip o projekte SWISSL VAK. Veľmi úspešná tlačová konferencia o bezpečnosti JE na Slovensku sa uskutočnila vo švajčiarskom Berne za účasti predsedu ÚJD.

Vnútorná komunikácia ÚJD

Informačné stredisko ÚJD poskytovalo v minulom roku tematické materiály, konzultačnú činnosť, pomoc pri 2 diplomových prácach a spolupracovalo s fakultami STU. Každodenne sa zabezpečovala výmena informácií medzi úradmi v Bratislave a v Trnave. Viackrát v týždni sa spracovávali a poskytovali aktuálne informácie a správy z Agentúry STORIN a zo správ NucNet cez PC sieť všetkým vedúcim pracovníkom ÚJD.
Spracované a vydané boli 3 Bulletiny ÚJD o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD. Denne bola monitorovaná tlač a denne sa pripravovali správy a informácie na nástenky pre obidve lokality v Trnave a Bratislave. V roku 1999 bolo pripravených a zverejnených 9 fotografických súborov (nástenky a albumy) z významných podujatí ÚJD a zo vzácnych domácich a zahraničných návštev na ÚJD a prispievalo sa na web stránku ÚJD. V priebehu roku boli zorganizované 3 stretnutia zamestnancov ÚJD.
Mimoriadne aktivity ÚJD v oblasti styku s verejnosťou vyplývali počas celého roku 1999 z procesu spúšťania 2. bloku JE Mochovce a prevádzky na ostatných blokoch v lokalite Bohunice a Mochovce. Inšpektori ÚJD na základe ročného plánu inšpekčnej činnosti vykonávali množstvo kontrol na jednotlivých technologických celkoch prevádzkovaných blokov. Po prvýkrát bol do tímových inšpekcií ÚJD zaradený aj hovorca ÚJD, ktorý pre médiá pripravoval informačné príspevky o týchto inšpekciách ÚJD s konkrétnym uvedením záverov kontroly a s prijatými opatreniami.
Všetky tieto kroky v posudzovaní bezpečnostných opatrení a realizácie prípravy a spúšťania 2. bloku JE Mochovce a zvyšovanie bezpečnosti na ostatných prevádzkovaných blokoch boli štátnym nezávislým dozorom nad jadrovou bezpečnosťou prezentované masmédiám a tlačovým agentúram.
Otázky zvyšovania bezpečnosti sa mediálne spolitizovali,   čo sa prejavilo hlavne na nátlaku rakúskej vlády na urýchlené odstavenie blokov JE V-1Bohunice. Napriek týmto nepriaznivým vplyvom bol proces spúšťania 1. a 2. bloku JE Mochovce a bezporuchový chod ostatných blokov v JE Bohunice zvládnutý na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni, čo malo i mimoriadne priaznivú odozvu v masmédiách a v odborných kruhoch na celom svete. Spustenie 1. a 2. bloku JE Mochovce znamená aj priaznivý ohlas na spoluprácu „Východ -Západ“ . Jadrová elektráreň Mochovce je príkladom medzinárodnej spolupráce pri zvyšovaní bezpečnosti a v dosahovaní súčasne vo svete platných bezpečnostných štandardov.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000