Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

Ostatná spolupráca

Japonsko: Japonská vláda v rámci Medzinárodného pozývacieho programu (International Invitation Program) prostredníctvom Ministerstva zahraničného obchodu a priemyslu (MITI) a Informačného centra pre elektrickú energiu Japonska (JEPIC) zabezpečila školenia expertov z ÚJD, jadrových zariadení, SE, a. s., výskumných ústavov a príslušných vládnych organizácií. V r. l999 sa na uvedených seminároch a kurzoch zúčastnilo 14 expertov zo SR.

Začiatkom roka 1999 bol japonskou vládou vyslaný na Slovensko p. Y. Kato, expert v jadrovej oblasti. Počas svojho mesačného pobytu prednášal na ÚJD, VÚJE, Technickej univerzite o energetickej situácii v Japonsku, otázkach jadrovej bezpečnosti a o seizmicite. V roku 1999 navštívila ÚJD delegácia JEPIC s cieľom prediskutovať prínos doterajších kurzov pre SR a prerokovať požiadavky SR na školenia v budúcnosti.

Švajčiarsko: Švajčiarky federálny inšpektorát jadrovej bezpečnosti (HSK) : V r. 1996 bol v Bratislave odsúhlasený „Projekt spolupráce (grant) medzi švajčiarskym federálnym inšpektorátom jadrovej bezpečnosti a ÚJD“ . Hlavným cieľom spolupráce je pomoc pri vytvorení a zaškolení skupiny pre analýzu bezpečnosti v rámci projektu švajčiarskej technickej pomoci. (Podrobnosti sú uvedené v časti bezpečnostné analýzy). V rámci projektu SWISSLOVAK navštívili SR. V dňoch 8. -11. 3. 1999 zasadal v Piešťanoch rozšírený dozorný výbor projektu SWISSLOVAK. Rokovania rozšíreného dozorného výboru projektu SWISSLOVAK sa zúčastnili: Annie Carnino, Jukka Laaksonen, Sabyasachi Chakraborty, Vadim Griščenko, Alexander Gutsalov a Miroslav Lipár.

Veľká Británia: Vláda Veľkej Británie naďalej v rámci svojho programu pre podporu štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín strednej a východnej Európy finančne podporuje zvyšovanie kvalifikácie expertov, predovšetkým v oblasti krízového manažmentu. Odborníci v oblasti vonkajšieho havarijného plánovania mali možnosť oboznámiť sa s opatreniami vonkajších havarijných plánov pre jadrové elektrárne v Anglicku. Predstavitelia ÚJD sa zúčastnili protihavarijného cvičenia v Anglicku ako pozorovatelia, pričom sa oboznámili aj s inšpekčnou činnosťou v oblasti vnútorného havarijného plánovania. Firma WS Atkins prispela odbornými radami k riešeniu problému Y2K v SR.

Ruská federácia: V roku 1997 bola predsedami ÚJD a Federálneho dozoru Ruska pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva SR (zastúpeným ÚJD) a Federálnym dozorom Ruska pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou pri využívaní jadrovej energie. V dňoch 8. -11. 3. 1999 navštívil SR podpredseda Federálneho dozoru Ruska Alexander Gutsalov a zúčastnil sa rozšíreného dozorného výboru projektu SWISSLOVAK.

Fínsko: Naďalej pokračuje veľmi plodná spolupráca s Fínskym centrom pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť (STUK). V marci 1999 navštívil SR predseda Fínskeho centra pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť Jukka Laaksonen. Jeho návšteva ako člena riadiaceho výboru SWISSLOVAK bola v prvom rade zameraná na hodnotenie výsledkov práce Odboru bezpečnostných analýz a technickej spolupráce ÚJD. Návšteva J. Laaksonena bola však využitá aj na diskusiu o výsledkoch dozorovania jadrovej bezpečnosti v SR a vo Fínsku a o prehĺbení spolupráce medzi ÚJD a fínskym dozorom.

Arménsko: V rámci spolupráce MAAE s arménskym dozorom nad jadrovou bezpečnosťou sa uskutočňovala aj v r. 1999 vzájomná výmena expertov v oblasti budovania štátneho dozorného orgánu, v oblasti inšpekčných činností, legislatívy, výcviku personálu JZ,   tvorby návodov a predpisov. V Slovenskej republike bolo v r. 1999 na vedeckých stážach 8 pracovníkov arménskeho Úradu jadrového dozoru a JE Metzamor.

Fórum pre spoluprácu medzi štátnymi dozormi krajín prevádzkujúcimi reaktory typu VVER

Fórum vzniklo v r. 1993 a podporujú ho MAAE, GRS a dozor USA (US NRC). Predstavitelia ÚJD sa pravidelne aktívne zúčastňujú na výročných zasadaniach Fóra a na aktivitách pracovných skupín. V r. 1999 sa výročné zasadnutie Fóra konalo v júni v St. Petersburgu, v Ruskej federácii. Program stretnutia bol zameraný na oblasť legislatívy, programy zvyšovania bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární a inšpekčné aktivity štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou.
Na záver stretnutia bolo rozhodnuté pracovať v nasledovných štyroch pracovných skupinách:

NERS (Asociácia dozorov krajín s malým jadrovým programom)

Slovensko je členom tejto asociácie od jej založenia v roku 1998 spolu s Argentínou, Holandskom, Belgickom,   Fínskom, Švajčiarskom Juhoafrickou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Slovinskom. Program rokovania v roku 1999 bol zameraný na hodnotenie výsledkov I. posudzovacieho zasadnutia Konferencie o jadrovej bezpečnosti ako i hodnotenie výsledkov a prípravu misií IRRT.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000