Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

Spojené štáty americké: Vláda USA v medziach vládnej Dohody medzi vládou ČSFR a vládou USA o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie a v rámci medzinárodného programu pomoci pre zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární poskytuje prostredníctvom gentúry US AID a Ministerstva energetiky (DOE) USA od roku 1993 vláde SR finančnú pomoc, predovšetkým pri zvyšovaní bezpečnosti JE Bohunice a výcviku personálu JE. Vychádzajúc z Dohody medzi ÚJD a US NRC o výmene technických informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti sa v roku 1999 zúčastnil jeden zamestnanec ÚJD na krátkej stáži v US NRC v oblasti práce s verejnosťou a masmédiami. US NRC zároveň zdarma poskytuje licencie na výpočtové programy, ktoré sa používajú na posúdenie bezpečnosti jadrových zariadení. V dňoch 27. 5. -29. 5. 1999 navštívili ÚJD Bill Travers,   výkonný riaditeľ pre prevádzku JE v US NRC, J. Kennedy z veľvyslanectva USA a Charles Serpan, atašé pre jadrovú bezpečnosť Misie USA pri OSN vo Viedni. V rámci svojej návštevy SR si hostia prezreli JE Bohunice, JE Mochovce a VÚJE, a. s. .

V dňoch 19. -20. 6. 1999 navštívil SR Hans B. Schechter z US NRC, ktorý je zodpovedný za zabezpečovanie technickej pomoci SR. Cieľom rokovania s Hansom B. Schechterom bola diskusia o prínose pomoci USA pri budovaní štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou SR. Dňa 1. 10. 1999 navštívila ÚJD predsedkyňa US NRC Greta Joy Dicus doprevádzaná ďalšími predstaviteľmi dozoru. Hostia sa oboznámili s aktivitami UJD a prezreli si KKC ÚJD.


Ukrajina: Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, ktorá bola podpísaná dňa 24. 9. 1998 vo Viedni vstúpila do platnosti dňa 1. 3. 1999 na základe výmeny diplomatických nót medzi oboma štátmi. Dohoda stanovuje spôsob a formu odovzdávania informácií v prípade jadrovej havárie a vytvára rámcové podmienky pre spoluprácu, výmenu informácií a skúseností v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti. V roku 1999 bol začatý projekt SWISSUP (bližšie v kapitole 5).

Nemecko: Dňa 25. 8. 1999 sa na základe Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Nemeckej spolkovej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením uskutočnilo v Bratislave stretnutie predstaviteľov ÚJD a Federálneho ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosti NSR( BMÚ) a Spoločnosti pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS). Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na oblasť jadrovej bezpečnosti. Experti sa v závere stretnutia dohodli na pokračovaní spolupráce medzi dozornými orgánmi. Vzhľadom k tomu, že Dohoda po zmene geopolitickej situácie, po rozdelení ČSFR stratila v niektorých článkoch svoje opodstatnenie, predložili predstavitelia BMÚ slovenskej strane na spripomienkovanie návrh novej dohody.

Nemecká Spoločnosť pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS) organizuje a podporuje účasť slovenských špecialistov na seminároch o bezpečnosti jadrových zariadení, o metódach prístupu k systému fyzickej ochrany JE a jadrových materiálov počas transportu a pod. V roku l999 sa na takýchto seminároch zúčastnilo 7 špecialistov zo SR. Zároveň sa na základe Projektu uzatvorenom s Ministerstvom pre výskum a vzdelávanie NSR (BMFB) zúčastnili experti z ÚJD na odborných stážach v NSR v oblasti bezpečnostných analýz a využitia výpočtových programov v uvedenej oblasti.

Slovinsko: Dňa 25. 9. 1999 bola v Bratislave podpísaná predsedom ÚJD Miroslavom Lipárom a predsedom Slovinskej správy jadrovej bezpečnosti Miroslavom Gregoričom Dohoda medzi vládou SR a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti. Dohoda je zameraná na výmenu skúseností a informácií predovšetkým v oblasti dozoru nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou. Miroslav Gregorič navštívil SR zároveň ako predseda Rady guvernérov MAAE. Okrem ÚJD navštívil Miroslav Gregorič JE Mochovce a VÚJE, a. s.

Bulharsko: V nadväznosti na Dohodu medzi vládou ČSSR a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie bola dňa 29. 9. 1999 vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Výborom pre využívanie jadrovej energie pre mierové účely Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad bezpečnosťou pri využívaní jadrovej energie pre mierové účely. Dohodu podpísali predseda ÚJD Miroslav Lipár a predseda Výboru pre využívanie jadrovej energie pre mierové účely Bulharskej republiky Gueorgi Kaščiev. Cieľom dohody je prehlbovať spoluprácu medzi dozornými orgánmi v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti inšpekčných činností. V rámci uvedenej dohody navštívilo ÚJD v dňoch 29. 11. -3. 12. 1999 6 expertov z Výboru pre využívanie jadrovej energie pre mierové účely BR.

Kanada: V sídle MAAE vo Viedni bol dňa 28. 9. 1999 podpísaný predsedom ÚJD Miroslavom Lipárom a predsedkyňou Úradu pre kontrolu jadrovej energie Kanady gnes Bishop Vykonávací protokol medzi ÚJD a Úradom pre kontrolu jadrovej energie Kanady k Dohode medzi vládou SR a vládou Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie. Vykonávací protokol konkretizuje spoluprácu predovšetkým v oblasti kontroly a evidencie jadrových materiálov.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000