Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

Spolupráca s Európskou komisiou

Pravidelné stretnutie vedúcich predstaviteľov jadrových dozorov Európy za účasti zástupcov Európskej únie (CONCERT) sa konalo v dňoch 23. -24. 6. 1999 v Rumunskom Neptune. Hlavnou témou rokovania bolo hodnotenie havarijnej pripravenosti jednotlivých štátov, štátny dozor nad realizovanými bezpečnostnými modifikáciami v jadrových elektrárňach a potencionálne problémy súvisiace s rokom 2000. Rok 2000 bol ťažiskom rokovania aj 16. zasadnutia skupiny CONCERT, počas ktorého predseda ÚJD deklaroval pripravenosť a akčný plán pre zvládnutie situácie.
Predseda ÚJD vykonával funkciu podpredsedu Komisie pre koordináciu pomoci v jadrovej bezpečnosti (NUSAC) ,   ktorá združuje skupinu priemyselne vyspelé krajiny (G-24) , krajiny strednej a východnej Európy ako aj štáty bývalého Sovietskeho zväzu.
V auguste sa ukončil druhý rok projektu pomoci štátnych dozorov Európskej únie pre ÚJD (RAMG). Projekt sa v tomto období zameral hlavne na protihavarijné plánovanie, manažment RAO, radiačnú ochranu, školenie personálu, schvaľovací proces a technický a administratívny manažment.
Okrem horeuvedených aktivít zástupcovia ÚJD sa aktívne zapájali do činností EK smerujúce predovšetkým na posilnenie spolupráce s asociovanými krajinami v oblastiach jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana.
Zástupcovia ÚJD boli pozvaní na 54. a 55. zasadnutie pracovnej skupiny štátnych dozorov (NRWG) , na seminár o dozorných aspektoch likvidácie jadrových zariadení, na seminár o manažmente ťažkých havárii (tzv. program SAMIME). Zástupca ÚJD sa zúčastnil aj informačného študijného pobytu pre vyšších štátnych úradníkov v Európskej komisii. 24. novembra 1999 boli uskutočnené rozhovory reprezentantov EC, Ministerstva hospodárstva,   ÚJD a IAEA o odstavení JE V-1 Bohunice.

Plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov

Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti dňa 23. 2. 1995. Odborným garantom a plnením záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru je poverený ÚJD.
V zmysle článku 5 dohovoru bola v spolupráci so zainteresovanými rezortmi a organizáciami vypracovaná Národná správa SR, ktorá bola v apríli prerokovaná na 1. Posudzovacom zasadnutí zmluvných strán. Slovensko predsedalo skupine štátov, ktorými členmi boli Francúzsko, Bulharsko, Holandsko, Brazília, Chorvátsko a Grécko.

Po zodpovedaní vyše deväťdesiatich otázok správa I. skupiny pre plenárne zasadnutie konštatovala:

Závery posudzovacieho zasadnutia potvrdili súlad legislatívy a ostatných aktivít v oblasti jadrovej bezpečnosti s článkami Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Správa je aj publikovaná na Internete pod adresou:

http: //www. ujd. gov. sk

SR ratifikovala Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom 27. januára 1998. ÚJD je odborným garantom a koordinátorom prác súvisiacich s plnením záväzkov vyplývajúcich z dohovoru. ÚJD sa aktívne podieľal na príprave smerníc na implementáciu tohto dohovoru.

Rakúsko: Na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a ochranou pred žiarením sa v dňoch 10. -11. 9. 1999 v Závažnej Porube uskutočnilo 7. spoločné stretnutie zástupcov oboch vládnych organizácií a expertov v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. V závere stretnutia bolo konštatované, že vzájomná spolupráca odborníkov oboch štátov v oblasti mierového využívania jadrovej energie je na vysokej úrovni a výmena informácií na základe dohody bola hodnotená ako dostačujúca a úplná. Dňa 1. 12. 1999 navštívila ÚJD veľvyslankyňa Rakúska p. Gabriele Matzner. Predsedom ÚJD bola oboznámená o súčasnej situácii v jadrovej energetike na Slovensku.

Maďarsko: V zmysle Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo pravidelné ročné stretnutie v dňoch 13. -14. 1. 2000 v Demänovej za účasti popredných expertov a zástupcov vládnych organizácií z Maďarskej republiky a zo Slovenskej republiky. Experti si vymenili informácie z oblasti všeobecne záväzných predpisov súvisiacich so zabezpečením jadrovej a radiačnej bezpečnosti, z oblasti zvyšovania bezpečnosti JE Bohunice a Mochovce v SR a JE Pakš v MR, nakladania s rádioaktívnym odpadom, havarijného plánovania a radiačného monitoringu.

Česká republika: V dňoch 20. -21. 5. 1999 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou SR a ČR na základe Zmluvy medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi. Stretnutie bolo zamerané na výmenu skúseností pri výkone dozorných činností v oboch štátoch, výmenu skúseností pri príprave legislatívnych dokumentov v oblasti mierového využívania jadrovej energie so zameraním sa na jadrovú bezpečnosť, výmenu skúseností pri spúšťaní nových jadrových zariadení. Predstavitelia ČR informovali o harmonizácii legislatívy ČR k pravidlám EÚ a predstavitelia SR oboznámili prítomných so skúsenosťami v oblasti informovania verejnosti a masmédií. Spolupráca na základe zmluvy je hodnotená ako mimoriadne úspešná.

Dňa 8. 11. 1999 navštívila ÚJD predsedkyňa SÚJB Dana Drábová. Okrem oboznámenia sa s činnosťou ÚJD bol hlavným bodom jej návštevy podpis Programu spolupráce medzi ÚJD a SÚJB k vládnej zmluve o spolupráci. Program konkretizuje oblasti spolupráce medzi dozornými orgánmi.

Poľská republika: Pravidelné stretnutie na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrových havárií, výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti sa konalo v dňoch 2. -3. 9. 1999 vo Varšave. Zúčastnili sa ho zástupcovia vládnych organizácií SR a Poľska s cieľom výmeny informácií v oblasti legislatívy týkajúcej sa mierového využívania jadrovej energie, bezpečnosti JE Bohunice a JE Mochovce, v oblasti havarijného plánovania a radiačného monitoringu. Pri príležitosti pobytu vo Varšave navštívil vedúci slovenskej delegácie Miroslav Lipár veľvyslanca SR v Poľsku Ondreja Nemčoka s ktorým prerokoval závery stretnutia a súčasný stav jadrovej energetiky v SR.

Dňa 16. 9. 1999 navštívil ÚJD veľvyslanec Poľska v SR Jan Komornicki s delegáciou pracovníkov zastupiteľského zboru. Po návšteve ÚJD veľvyslanec v sprievode predsedu ÚJD navštívil JE Bohunice, kde si spolu s predsedom Národnej agentúry pre atómovú energiu Poľska prof. Jerzym Niewodniczanskim prezrel JE V-1 Bohunice. V závere návštevy Komornicki a Niewodniczanski navštívili VÚJE, a. s.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000