Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

11. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Spolupráca s MAAE

Najvýznamnejšiu úlohu má vzhľadom k medzinárodnému významu a širokej škály možností technickej pomoci spolupráca s MAAE so sídlom vo Viedni. V spolupráci s MZV SR Slovenská republika včas a v plnom rozsahu plnila svoje finančné záväzky (členský príspevok a príspevky do fondu technickej pomoci a spolupráce) voči tejto organizácii.
Na pozvanie ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana navštívil v dňoch 29. -30. 4. 1999 Slovensko generálny riaditeľ MAAE Dr. Mohamed ElBaradei v sprievode námestníka generálneho riaditeľa MAAE pre jadrovú bezpečnosť Dr. Zigmunda Domaratzkého.
Prvý deň návštevy patril prehliadke JE Mochovce. Druhý deň začal prijatím hostí na Úrade vlády SR a návštevou ÚJD. Neskôr prijal vedúcich predstaviteľov MAAE minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Od roku 1999 je SR zastúpená v Rade guvernérov (RG) MAAE. Vykonávaním funkcie guveréra bol vládou SR poverený predseda ÚJD. V roku 1999, od septembrového rokovania RG,   vykonáva i funkciu podpredsedu RG.
V septembri sa konalo 43. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE. V rámci 29 bodového programu konferencia schválila správu o činnosti MAAE v uplynulom období,   návrh rozpočtu na rok 2000 a posúdila rad politických a technických otázok. Závery konferencie opätovne potvrdili záujem medzinárodného spoločenstva podieľať sa na činnosti MAAE. Konferenciu možno pokladať za prelomovú, pretože sa podarilo dosiahnuť dohodu o zmene článku VI a XIV. Štatútu MAAE. Pod vedením vedúceho stálej misie SR vo Viedni veľvyslanca Alojza Némethyho, v užšej konzultačnej skupine aktívnym spôsobom prispela k riešeniu tejto otázky, ktorá bola na programe rokovania konferencií už dlhé roky. Dosiahnuté výsledky konferencie vyjadrujú širokú podporu členských štátov rozvoju medzinárodnej spolupráce, pri mierovom využívaní jadrovej energie a zainteresovanosť na zamedzení šírenia jadrových zbraní. Slovenská delegácia využila svoju účasť na konferencii na rad bilaterálnych rokovaní s USA, Maďarskom, Bulharskom a Kanadou.

MAAE pripravovala v spolupráci s členskými krajinami opatrenia na posilnenie účinnosti a zvyšovanie efektívnosti zárukového systému, známe pod názvom Program 93+2. Pod odborným gestorstvom ÚJD boli pripravené materiály na uzavretie Dohody medzi SR a MAAE pre uplatnenie záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (nahradí zárukovú dohodu, ktorá bola podpísaná v roku 1972 za bývalej ČSSR) a k Dodatkovému protokolu k tejto dohode. Dohoda a Dodatkový protokol k nej boli podpísané počas 43. Generálnej konferencie MAAE. Spolupráca SR a MAAE v oblasti technických projektov je mimoriadne úspešná. V roku 1999 sa SR zapojila do riešenia 6 národných a 23 regionálnych projektov. Nemalá časť regionálnych projektov sa týkala otázok jadrovej bezpečnosti.

V rámci spolupráce s MAAE bolo v SR školených spolu 11 expertov, najmä z krajín bývalého Sovietskeho zväzu v oblastiach radiačnej bezpečnosti, spracovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom. Pripravenosť na rok 2000 v JE Bohunice bola v I. polroku hodnotená expertnou misiou MAAE.
Druhá misia (IPERS) posudzovala pravdepodobnostné hodnotenie JE V-2 Bohunice a tretia misia posudzovala seizmicitu lokality Jaslovské Bohunice. Celkovo sa uskutočnilo 6 seminárov a tréningových kurzov so širokou medzinárodnou účasťou. Tieto boli zamerané na radiačnú ochranu, palivový cyklus, havarijné predpisy a využitie radiačných metód v onkológii. V oblasti poľnohospodárstva, jadrovej energetiky, bezpečnosti jadrových zariadení, fyziky a chémie, RAO bolo v roku 1999 aktívnych 15 vedeckých kontraktov. Strednodobým cieľom ÚJD v oblasti technickej spolupráce je postupný prechod na aktívnu zahraničnú pomoc, v rámci ktorých sa poskytne pomoc menej rozvinutým krajinám. V rámci technických projektov MAAE sa týmto spôsobom poskytovala pomoc predovšetkým krajinám bývalého Sovietskeho zväzu.

Pod záštitou MAAE sa uskutočnila v júni 1999 Konferencia o posilnení jadrovej bezpečnosti vo východnej Európe. Konferencia mimoriadne pozitívne zhodnotila výsledky dosiahnuté pri zvyšovaní jadrovej bezpečnosti jadrových elektrární na Slovensku. Závery medziiným konštatujú, že „ . . . berúc do úvahy všetky implementované bezpečnostné opatrenia, JE V-1 Bohunice je možné považovať za príklad bezpečnostnej úrovne, ktorú možno dosiahnuť na VVER-440/230“ . Obdobne pozitívne hodnotila konferencia bezpečnostnú úroveň JE V-2 Bohunice a JE Mochovce. Dňa 25. 9. 1999 prišiel na ÚJD predseda Rady guvernérov MAAE Miroslav Gregorič a ďalších 9 členov RG MAAE navštívilo jadrovú elektráreň Mochovce.
Návšteva vrcholného riadiaceho orgánu MAAE v JE Mochovce tiež dokumentuje dôveru MAAE a jeho riadiacich orgánov jadrovej bezpečnosti a súčasne zodpovednosť ÚJD pri výkone štátneho dozoru na zabezpečovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky jadrových zariadení v SR.

Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO)

Dňa 3. marca 1998 SR ratifikovala Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Vláda SR uložila predsedovi ÚJD zabezpečiť v zmysle článku III zmluvy vykonávanie funkcie národného orgánu. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a Slovenskou akadémiou vied boli zabezpečované úlohy vyplývajúce predovšetkým z plenárnych zasadaní Dočasného technického sekretariátu organizácie zmluvy a z rokovaní pracovných skupín. Pokračovali opatrenia smerujúce k implementácii ustanovení tejto zmluvy do národnej legislatívy.

Spolupráca s organizáciou pre ekonomickú spoluprácu (OECD/NEA)

Spolupráca s Agentúrou pre jadrovú energiu krajín Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD/NEA) pokračovala predovšetkým s divíziou legislatívy, kde SR má štatút pozorovateľa. V roku 1999 sa zástupcovia ÚJD zúčastnili medzinárodného seminára v Budapešti na tému Legislatíva a medzinárodné aspekty v oblasti zodpovednosti za jadrové škody a zasadnutia vládnych expertov v Paríži pre oblasť jadrová legislatíva. Boli tiež nadviazané prvé kontakty s divíziou pre jadrovú bezpečnosť, v ktorej sa predpokladá získanie štatútu pozorovateľa v roku 2000.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000