Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

10. PROTIHAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ

Protihavarijným plánovaním sa rozumie súbor opatrení,   ktorých cieľom je zmiernenie následkov prípadných radiačných havárií v jadrových zariadeniach a ich vplyv na okolie. Kontrolné a krízové centrum ÚJD (KKC) bolo vytvorené ako technický podporný prostriedok ÚJD na vyhodnocovanie technického stavu JZ a tiež na hodnotenie radiačnej situácie v prípade havárií a na prognózovanie vývoja prípadnej havárie a odhad jej následkov na obyvateľstvo a životné prostredie. Zároveň plní funkciu poradného orgánu Komisie vlády SR pre radiačné havárie (KRH SR) , pre plánovanie optimálnych ochranných opatrení, zameraných na minimalizáciu dopadov na obyvateľstvo a okolie JZ.

Na základe skúseností získaných počas doterajších cvičení, ďalej z odporúčaní medzinárodných misií a v súlade so zahraničnými projektmi, ÚJD pokračoval aj v roku 1999 v skvalitňovaní a doplňovaní vybavenia KKC zariadeniami, software, hardware a protihavarijnými predpismi, potrebnými pre činnosť Krízového štábu ÚJD.
Predsedom ÚJD boli schválené a podpísané protihavarijné predpisy, ktoré boli vypracované a na cvičeniach overené do konca augusta 1999. Týmto sa stali oficiálnym záväzným dokumentom pre zamestnancov ÚJD.
V roku 1999 sa ÚJD v oblasti protihavarijnej pripravenosti prioritne zameral na inšpekčnú činnosť a posudzovanie dokumentácie 2. bloku JE Mochovce pred a počas jeho uvádzania do prevádzky. Posudzovali sa upravené plány ochrany obyvateľov krajov Nitra, Banská Bystrica a Trenčín v októbri 1999.
Bol schválený havarijný plán JE Mochovce. Inšpektori ÚJD sa zúčastnili celoareálového cvičenia JE Mochovce dňa 26. 5. 1999. V nadväznosti na uvádzanie 2. bloku JE Mochovce do prevádzky sa uskutočnili 2 tímové inšpekcie, zamerané najmä na zapracovanie podmienok ÚJD k havarijnému plánu JE Mochovce, ďalej na technické a dokumentačné vybavenie havarijného riadiaceho strediska a technického podporného strediska a prípravu personálu v oblasti protihavarijnej pripravenosti.
V súlade s inšpekčným plánom ÚJD uskutočnili inšpektori ÚJD ďalšie dve tímové inšpekcie v oblasti protihavarijnej pripravenosti v JE Mochovce ako aj v ďalších lokalitách JE, z toho jednu na SE-VYZ a jednu na RÚ RAO a dve v JE Bohunice. Inšpekcie sa sústredili na kontrolu priebehu protihavarijných plánov, stavu pripravenosti personálu JE v oblasti protihavarijného plánovania a kontrolu dokumentácie. Výsledky týchto inšpekcií boli bez závažných nedostatkov.

V súvislosti zo zabezpečením riešenia problému na prechod výpočtovej techniky do roku 2000 (Y2K) v jadrových elektrárňach, uskutočnili sa špeciálne tímové inšpekcie s cieľom preveriť pripravenosť jadrových elektrární na zvládnutie Y2K nasledovne: tri v JE Bohunice, tri v JE Mochovce a dve v SE-VYZ. Výsledky týchto špecializovaných inšpekcií boli bez závažných nedostatkov.
Dňa 29. 9. 1999 sa uskutočnilo súčinnostné cvičenie s JE Bohunice (OROL) , ktorého hlavným cieľom bola previerka funkčnosti KKC, komunikácie, pripravenosti členov Krízového štábu, výmena odborných informácií,   súčinnosť s JE a činnosť inšpektorov ÚJD na niektorých pracoviskách JE počas cvičenia. V apríli 1999 sa za účasti 5 členov Krízového štábu uskutočnilo medzinárodné cvičenie INEX-2 CAN TEX, ktoré bolo organizované Kanadou pod gestorstvom OECD/NEA. Cieľom bola previerka komunikácie, informovanie verejnosti a styk s masmédiami. Vyhodnotenie cvičenia ukázalo, že Krízový štáb zvládol svoju úlohu na dobrej úrovni. V súvislosti s realizáciou prenosu technologických a dozimetrických dát bol pripravený prenos dát z JE Mochovce a bol podpísaný dodatok k dohode so Slovenskými elektrárňami, a. s. o spolupráci v oblasti protihavarijného plánovania a pri riešení havarijných situácií na JE v SR.
Bola tiež podpísaná dohoda o koordinácii dozorných činností v oblasti protihavarijných opatrení s MZ SR. Ďalej boli podpísané dohody o spolupráci v oblasti protihavarijného plánovania s krajskými úradmi v Trnave a Nitre a SÚJB v ČR.
V roku 1999 naďalej pokračovala technická pomoc pre ÚJD zo strany Veľkej Británie prostredníctvom firmy WS Atkins. Pokračovala tiež pomoc Európskej komisie pri realizácii tzv. projektu RAMG, ktorá je orientovaná na posilnenie dozorného orgánu. V roku 1999 bol prostredníctvom EK začatý projekt RODOS. Slovensko spolu s Poľskom boli vybraté ako prvé krajiny, v ktorých sa za finančnej pomoci EK implementuje tento systém v oblasti protihavarijnej pripravenosti. V apríli 1999 sa uskutočnila dodávka zariadení a následne jeho inštalácia a zriadenie komunikačných liniek.
Intenzívne pokračovala spolupráca s MAAE v oblasti realizácie regionálneho projektu RER/9/050 -Harmonizácia v protihavarijnom plánovaní -pre krajiny strednej a východnej Európy.
V rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky sa pokračovalo v úlohe „Rozvoja technických a programových prostriedkov pre analýzy havárií a riešenia mimoriadnych situácií“ .
Záverom je potrebné spomenúť, že ÚJD v roku 1999 spracoval osnovu národného havarijného plánu SR, ktorú schválila Komisia vlády SR pre radiačné havárie v marci 1999.
Krízový štáb ÚJD bol uvedený do pohotovosti dňa 31. 12. 1999 v rámci aktivít medzinárodných organizácií (MAAE, OECD/NEA, EK) , v súvislosti s bezpečným prechodom jadrových zariadení do roku 2000. Všetky jadrové zariadenia SR, ich výpočtové systémy zvládli prechod do roku 2000 bez problémov.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000