Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

9. KVALIFIKÁCIA A PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV

Základné legislatívne dokumenty upravujúce postup ÚJD pri výkone dozoru nad prípravou personálu JZ je „Atómový zákon “ a nadväzujúce právne dokumenty ÚJD.
Predmetom pozornosti ÚJD v roku 1999 bol celkový systém prípravy a vypracovávanie projektov prípravy pre jednotlivé kategórie zamestnancov JE V-1 Bohunice, JE V-2 Bohunice, SE-VYZ a JE Mochovce.
V priebehu roku 1999 boli v oblasti prípravy personálu jadrových zariadení vykonané inšpekcie na základe ročného plánu inšpekcií u všetkých organizácií (JE V-1, JE V-2 Bohunice, JE Mochovce a SE-VYZ).
Základná teoretická príprava, trenažérový výcvik pre personál JE Bohunice, periodická teoretická príprava a periodický výcvik na simulátore sú realizované Školiacim a výcvikovým strediskom VÚJE, a. s., Trnava, praktická a periodická príprava sa vykonáva v JE Bohunice.
Základná teoretická príprava personálu JE Mochovce a periodická teoretická príprava je realizovaná Školiacim a výcvikovým strediskom VÚJE, a. s., Trnava a trenažérový výcvik, praktická a periodická príprava sa vykonáva v JE Mochovce.
Podľa „Atómového zákona“ a nadväznej vyhlášky ÚJD,   zamestnanci, ktorých pracovná činnosť má priamy vplyv na jadrovú bezpečnosť, podliehajú overovaniu osobitnej odbornej spôsobilosti, t. j. overovaniu súhrnu ich odborných znalostí a schopností.
Overovanie osobitnej spôsobilosti prebieha formou skúšky pred skúšobnou komisiou, ustanovenou predsedom ÚJD , ktorá je zložená zo zástupcov ÚJD, JE V-1 JE V-2 Bohunice, JE Mochovce, VÚJE, a. s. Trnava a odborníkov zo Slovenskej technickej univerzity. Objektivita skúšok je zabezpečovaná účasťou skúšajúcich z iných JE, zjednocovaním typov skúšobných otázok, prítomnosťou inšpektorov štátneho dozoru z jednotlivých lokalít a menovaním členov skúšobnej komisie z iných organizácií. V priebehu roka boli navrhnuté a zrealizované personálne zmeny v skúšobnej komisii vyvolané jednak organizačnými zmenami u prevádzkovateľa jadrových zariadení ako aj prijatím novej vyhlášky o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení a v neposlednom rade uvedením do platnosti nového Štatútu skúšobnej komisie pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov, ktorý nadväzuje na vyššie uvedenú vyhlášku.
Na základe úspešného absolvovania skúšky pred skúšobnou komisiou, ÚJD vydáva preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov jadrových zariadení na výkon činnosti pre daný typ jadrového zariadenia pre nasledujúce pracovné zaradenia:

  1. zmenový vedecký vedúci spúšťania s právom manipulácie (ZVVS)
  2. zmenový inžinier (ZI)
  3. vedúci reaktorového bloku (VRB)
  4. operátor primárneho okruhu (OPO)
  5. operátor sekundárneho okruhu (OSO)
  6. kontrolný fyzik (KF)
  7. zmenový vedecký vedúci spúšťania bez práva manipulácie (ZVVS)

Skúšky vybraných zamestnancov sa uskutočňovali v termínoch podľa plánovaného harmonogramu zasadaní skúšobnej komisie.
Písomné skúšobné testy sa pre každého skúšaného pripravujú výpočtovou technikou z databázy testových otázok v školiacom a výcvikovým strediskom VÚJE, a. s. Trnava pre jednotlivé funkcie -kategórie vybraných zamestnancov JE V-1 a JE V-2 Bohunice a JE Mochovce tak, aby skúšobné otázky v písomnej a ústnej časti skúšky rovnomerne pokrývali jednotlivé zariadenia a režimy prevádzky JE. Databáza zahrňuje nové otázky vyplývajúce z realizovaných zmien v JE.
Súčasťou skúšky v prípade postupu na vyššiu funkciu je praktická časť, ktorá sa vykonáva pod bezprostredným dozorom školiteľa v trvaní 4 -10 týždňov po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej časti skúšky. V roku 1999 zasadala skúšobná komisia 12 krát k ústnym teoretickým skúškam. Počet vydaných oprávnení pre vybraných zamestnancov za rok 1999 a celkové počty platných oprávnení sú uvedené v tabuľke č. 12.

Súčasný systém prípravy personálu sa skvalitňoval najmä nasledovnými spôsobmi:

Úroveň odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení je veľmi dôležitým faktorom zabezpečenia a udržania vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení. Závery inšpekcií, kontrol a skúšok v roku 1999 ako aj výsledky z prevádzky a spúšťania jadrových blokov potvrdzujú, že v tejto oblasti sa trvalo darí udržiavať vysoký štandard.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ÚJD

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ÚJD prebiehalo formou školení a kurzov uvedených v Pláne školení zamestnancov ÚJD na rok 1999. Školenia pozostávali zo špecializovaného kvalifikačného štúdia, funkčného štúdia ako aj štúdia na udržiavanie kvalifikácie (kontinuálny a periodický výcvik). Významným prínosom v tejto oblasti boli aj školenia a kurzy organizované Úradom vlády SR a MAAE, v rámci ktorých sa zamestnanci ÚJD zúčastňovali zahraničných tréningových kurzov, stáží, seminárov a konferencií, zameraných na udržiavanie a zdokonaľovanie odborných vedomostí.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000