Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

8. ZABEZPEČENIE KVALITY

Hlavné úsilie ÚJD v tejto oblasti bolo zamerané na kontrolu implementácie programov zabezpečovania kvality v Slovenských elektrárňach a. s. a v ich odštepných závodoch v Bohuniciach a Mochovciach.
Inšpekcia zabezpečovania kvality bezpečnostných vylepšení JE V-1 Bohunice bola zameraná na navrhovanie,   projektovanie a zaobstarávanie rekonštrukcie systémov hermetických priestorov s inštaláciou prídavných kondenzátorov na 2. bloku JE V-1 Bohunice. Výsledky inšpekcie boli uspokojivé.
Boli vykonané 2 inšpekcie implementácie programu zabezpečovania kvality pre prevádzku JE Mochovce zamerané na implementáciu zadávacieho programu zabezpečovania kvality pre prevádzku a čiastkového programu zabezpečovania kvality pre prevádzku pri projektovaní a realizácii bezpečnostného opatrenia „Hermetická zóna v časti zosilnenie barbotážnych žľabov a nádrží “ . Druhá inšpekcia sa týkala implementácie čiastkového programu zabezpečovania kvality pre prevádzku v častiach zmeny a modifikácie a previerky zabezpečovania kvality. Výsledky inšpekcií v JE Mochovce boli v roku 1999 uspokojivé.
Ďalej bola vykonaná inšpekcia implementácie čiastkového programu zabezpečovania kvality pre prevádzku odštepného závodu SE-VYZ so zameraním na previerky zabezpečovania kvality a vykonávanie nápravných opatrení. Pri tejto inšpekcii nebol zistený nesúlad s požiadavkami ÚJD. Pri vykonávaní uvedených inšpekcií sa nezistili porušenia zásad jadrovej bezpečnosti, bol zistený jeden nesúlad s požiadavkami ÚJD a niekoľko vnútorných nesúladov v systémoch kvality. Na základe vyhodnotenia inšpekčnej činnosti v oblasti zabezpečovania kvality v r. 1999 je možné konštatovať, že bol zistený 1 nesúlad čiastkového programu zabezpečenia kvality pre prevádzku JE Mochovce s vyhláškou a bolo uložených celkove 12 opatrení na odstránenie nedostatkov.
Okrem toho boli vykonané kontroly systému kvality žiadateľov o oprávnenie v oblasti projektovania jadrových zariadení a vybraných zariadení. Ďalej v roku 1999 prebiehal proces schvaľovania vrcholových dokumentov systémov kvality a ich zmien prevádzkovateľov jadrových zariadení.
ÚJD v roku 1999 schválil:

Pokračovalo schvaľovanie Individuálnych programov zabezpečovania kvality na jednotlivých jadrových zariadeniach v súlade s požiadavkami príslušnej vyhlášky.
Okrem toho boli posudzované nasledovné dokumenty:

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti „Atómového zákona“ bol v roku 1999 prerokovaný na medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh Vyhlášky ÚJD o zabezpečovaní kvality jadrových zariadení. Vyhláška však nebola zatiaľ vydaná.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000