Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

7. RÁDIOAKTÍVNE ODPADY (RAO)

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi predstavuje súhrn činností, ktoré smerujú k ich bezpečnému uloženiu po ich úprave do vhodnej formy. V súlade s touto stratégiou a s úlohami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd (Dohovor o jadrovej bezpečnosti, Dohovor o bezpečnosti nakladania s RAO) bola kontrolná a hodnotiaca činnosť ÚJD zameraná na minimalizáciu aktivity a množstva vznikajúcich RAO a na zvýšenie bezpečnosti nakladania s nimi.

 

 

Tvorba rádioaktívnych odpadov

Pri prevádzke JE V -1, JE V -2 Bohunice a JE Mochovce boli vyprodukované počas roku 1999 nasledujúce rádioaktívne odpady: Tab. č. 10.
Množstvá RAO vyprodukované v JE V-1 a JE V-2 Bohunice sú zrovnateľné, avšak líšia sa celkovou aktivitou. Pomer ich aktivít približne zodpovedá pomeru výskytu netesných palivových článkov v týchto JE. Zvýšená tvorba kvapalných RAO na JE Mochovce má dočasný charakter a je typická pre prvé obdobie prevádzky. Taktiež aj celková aktivita, ktorá je výrazne nižšia, bude narastať počas ďalšej prevádzky JE Mochovce. Množstvo vyprodukovaných sorbentov v jednotlivých rokoch je ovplyvnené cyklom ich výmeny.

Spracovanie rádioaktívnych odpadov

Kvapalné RAO boli spracovávané a upravované do spevnenej formy na jadrovom zariadení technológie na spracovanie a úpravu RAO. Spáliteľné pevné odpady boli v roku 1999 spracovávané v jadrovom zariadení Spaľovňa VÚJE.

 

Skladovanie rádioaktívnych odpadov

Vyprodukované kvapalné a pevné RAO sú skladované vo vyprojektovaných priestoroch v jednotlivých jadrových zariadeniach (v prípade JE V-1, JE V-2 Bohunice a JE Mochovce v súlade s vyhláškou č. 67/1987 Zb.). Stav zaplnenia kapacity týchto skladov k 31. 12. 1999 je uvedený v tabuľke č. 11.
Sklady vybudované v objektoch SE-VYZ na skladovanie solidifikovaného produktu boli na konci roka 1999 zaplnené.

Ukladanie rádioaktívnych odpadov

V roku 1999 v procese nakladania s rádioaktívnymi odpadmi došlo k výraznému posunu tým, že:

  1. bol vydaný súhlas na uvádzanie jadrového zariadenia RÚ RAO do prevádzky
  2. bol vydaný súhlas na uvádzanie jadrového zariadenia BSC RAO do prevádzky
  3. v záverečnom štádiu posudzovania sa nachádza žiadosť o povolenie na prepravu upravených RAO na RÚ RAO Mochovce.

Začiatkom roka 2000 je teda reálne možné očakávať, že RAO upravené v BSC RAO sa začnú ukladať v RÚ RAO v Mochovciach.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000