Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

6. JADROVÉ MATERIÁLY A FYZICKÁ OCHRANA JADROVÝCH ZARIADENÍ

Cieľom dozornej činnosti v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi je zabezpečiť,   aby sa jadrové materiály používali v súlade s povolením ÚJD a aby nedošlo k ich prípadnému zneužitiu.
Na dosiahnutie tohto cieľa ÚJD:


Evidencia a kontrola jadrových materiálov

Inšpekčný program ÚJD v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov bol navrhnutý tak, aby splnil požiadavky vyplývajúce z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a MAAE o uplatňovaní záruk na jadrové materiály na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (Dohoda). V rámci slovenskej legislatívy je táto činnosť vykonávaná v zmysle“ Atómového zákona“ a podľa vyhlášky ÚJD č. 198/1999 Z. z., ktorá nadobudla platnosť v druhom polroku 1999.
V roku 1999 uskutočnil ÚJD 44 inšpekcií jadrových materiálov na jadrových zariadeniach a u ostatných držiteľov jadrových materiálov, z toho 31 inšpekcií bolo vykonaných v spolupráci s MAAE. Hlavnou náplňou inšpekcií spoločných s MAAE bola kontrola čerstvého a vyhoretého paliva v JE Bohunice a JE Mochovce, ako aj kontrola vyhoretého paliva pripraveného na prepravu do zahraničia:

Ďalšou oblasťou kontroly jadrových materiálov boli inšpekcie u držiteľov jadrových materiálov v nejadrových zariadeniach na celom území Slovenskej republiky, kde bolo vykonaných 13 samostatných inšpekcií ÚJD. Dozorná činnosť v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov zahŕňa aj kontrolu a spracovanie hlásení o zmene inventára jadrových materiálov a osobitných správ od držiteľov jadrových materiálov. Evidenčné správy, osobitné správy a predbežné oznámenia pre MAAE boli vypracovávané a odosielané v súlade s dodatkami Dohody.


Preprava jadrových materiálov

Schvaľovanie prepravných zariadení, prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov sa uskutočňovalo v zmysle „Atómového zákona“ a v zmysle dokumentu ÚJD „Podmienky prepravy jadrových materiálov na území SR“ , resp. v zmysle vyhlášky ÚJD č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, ktorá nadobudla platnosť v novembri 1999. V oboch dokumentoch sú aplikované požiadavky MAAE na bezpečnú prepravu rádioaktívnych materiálov.
Za hodnotené obdobie sa uskutočnili

Fyzická ochrana jadrových zariadení a jadrových materiálov

Hlavná pozornosť ÚJD v oblasti fyzickej ochrany bola v hodnotenom období zameraná na kontrolu prevádzkovaného systému fyzickej ochrany v lokalite Bohunice (AKOBOJE -automatizovaný systém bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne) a na kontrolu obdobného systému AKOBOJE v JE Mochovce počas prevádzky 1. bloku a v čase príprav na začatie fyzikálneho a energetického spúšťania 2. bloku JE Mochovce.
V súvislosti s postupnou rekonštrukciou JE V-1 Bohunice a MSVP Bohunice vydal ÚJD súhlas so zmenami súvisiacimi s režimovou ochranou v JE Bohunice tak, aby nebola narušená fyzická ochrana dotknutých objektov a bolo umožnené dodávateľským firmám plynulo pokračovať v prácach na schválených projektoch.
Inšpekčná činnosť v JE Mochovce bola zameraná na kontrolu stavu bezpečnostného systému AKOBOJE JE Mochovce počas prevádzky 1. bloku a na kontrolu súladu stavu zariadení zaradených do II. etapy realizácie stavby AKOBOJE, ktoré ÚJD požadoval uviesť do trvalej prevádzky pred začiatkom energetického spúšťania 2. bloku JE Mochovce, s bezpečnostnou dokumentáciou. Kontroly, ktoré ÚJD vykonal, preukázali plnú funkčnosť bezpečnostného systému AKOBOJE JE Mochovce.
Fyzická ochrana areálov JE Bohunice a JE Mochovce bola v hodnotenom období naďalej zabezpečovaná súkromnou bezpečnostnou službou G-5, s. r. o. Košice, ktorej ÚJD vydal súhlas na vykonávanie režimovej ochrany v súčinnosti so zásahovou jednotkou Policajného zboru SR až do konca roku 1999. Rozhodnutím predstavenstva SE, a. s. Bratislava bola dňom 1. 4. 1999 vypovedaná zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb pre fyzickú ochranu JE Bohunice a JE Mochovce. Jej výpovedná lehota je 1 rok. V tejto súvislosti požiadali prevádzkovatelia o súhlas s predĺžením výkonu režimovej ochrany SBS G-5, s. r. o. Košice až do vyriešenia ďalšieho spôsobu zaisťovania režimovej ochrany na uvedených jadrových zariadeniach.
ÚJD vykonal v priebehu roku 1999 štrnásť inšpekcií zameraných na fyzickú ochranu jadrových zariadení a jadrových materiálov. Na základe požiadaviek ÚJD boli dve z týchto inšpekcií venované prevereniu pripravenosti technických prostriedkov bezpečnostného systému AKOBOJE na príchod roku 2000, pričom testovanie systému bolo vykonané v súlade s medzinárodne uznávanou metodikou. Nedostatky zistené počas jednotlivých inšpekcií boli zo strany prevádzkovateľov riešené priebežne v súlade s uloženými opatreniami ÚJD.
Inšpekcie fyzickej ochrany pri preprave čerstvého paliva z Ruskej federácie do JE Bohunice a pri prepravách vyhoretého paliva z JE A-1 Bohunice do Ruskej federácie vykonával ÚJD v roku 1999 ako súčasť inšpekcie prepravy jadrových materiálov. V roku 1999 neboli zaznamenané žiadne mimoriadne udalosti vyžadujúce zásah bezpečnostných zložiek podieľajúcich sa na zaisťovaní fyzickej ochrany jadrových zariadení a jadrových materiálov.

Nezákonné nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi

V roku 1999 došlo k 1 prípadu odcudzenia jadrového materiálu -v auguste neznámy páchateľ odcudzil kontajner z ochudobneného uránu obsahujúci rádioaktívny žiarič z cukrovaru v Pohronskom Ruskove. Prípad vyšetruje polícia.
ÚJD pokračoval v spolupráci s MAAE pri aktualizácii databázy MAAE k nezákonnému nakladaniu s rádioaktívnymi materiálmi. Za účasti odborníkov zo SR bol rozbehnutý regionálny projekt MAAE zameraný na pomoc členským štátom v boji proti nezákonnému nakladaniu s rádioaktívnymi materiálmi.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000