Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

5. BEZPEČNOSTNÉ ANALÝZY

Bezpečnostné analýzy sú nevyhnutnou súčasťou bezpečnostnej dokumentácie ku každému jadrovému zariadeniu a slúžia ako prostriedok na preukázanie a posúdenie jadrovej bezpečnosti. Dávajú odpoveď na to, ako sú jadrové zariadenia zabezpečené v prípade výskytu nejakej poruchy alebo havárie a predpovedajú následky porúch a havárií. Výsledky bezpečnostných analýz musia vyhovovať všeobecne prijatým medzinárodným kritériám.
V roku 1999 sa Odbor bezpečnostných analýz a technickej podpory sústredil na previerky a vypracovanie nezávislých bezpečnostných analýz pre JE Mochovce, vypracovanie predpisov pre havarijné plány Kontrolného a krízového centra ÚJD, na posudzovanie prevádzkových udalostí na JE a na vytvorenie databázy zaznamenávania a hodnotenia prevádzkových udalostí. Svojou činnosťou tak ÚJD realizoval nezávislé analýzy v oblasti deterministického i pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení.

Previerky bezpečnostných analýz boli zamerané najmä na kontrolu a posúdenie kompletnosti uvažovaných iniciačných udalostí, bezpečnostných kritérií, vstupných údajov, adekvátnosti použitých výpočtových modelov ako aj na celkovú kvalitu predkladanej dokumentácie. Vyhodnocovala sa vhodnosť použitej metodiky a výpočtových programov, dosiahnutá úroveň ich preverenia, správnosť a interpretácia výsledkov. V ÚJD boli prepočítané a prekontrolované reprezentatívne neutróno-fyzikálne, termohydraulické a rádiologické analýzy. Výsledky týchto nezávislých analýz boli vyhodnotené vzhľadom na stanovené bezpečnostné kritériá a použité pre posúdenie bezpečnosti JE Mochovce v licenčnom procese. Previerky boli vykonávané v rámci Švajčiarsko-Slovenského projektu SWISSLOVAK, s americkou organizáciou ERI (Energy Research Incorporation) a v spolupráci s partnerskými organizáciami z Nemecka a Francúzska (GRS, IPSN).
Previerky ukázali, že kontrolované bezpečnostné analýzy sú vypracované v súlade s medzinárodne zaužívanou praxou, podľa požiadaviek ÚJD a odporúčaní MAAE.

Analýzami bola potvrdená vysoká úroveň bezpečnosti JE Mochovce. V spolupráci s Výskumným ústavom jadrových elektrární v Trnave (VÚJE, a. s.) , boli vypracované protihavarijné predpisy Kontrolného a krízového centra (KKC) ÚJD. Protihavarijné predpisy sú založené na ohodnotení stavu ochranných bariér zabraňujúcich úniku uvoľnených štiepnych produktov z aktívnej zóny reaktora do životného prostredia. Posudzuje sa stupeň poškodenia aktívnej zóny, integrita primárneho okruhu, integrita hermetickej obálky alebo prípadný obtok kontejnmentu, na základe čoho je vybranému havarijnému scenáru priradený zdrojový člen a následne sú vykonané potrebné ochranné opatrenia.
Veľkú pozornosť venuje ÚJD rozboru prevádzkových udalostí jadrových elektrární, realizácii nápravných opatrení a spätnej väzbe skúseností z prevádzky jadrových elektrární. Pri hodnotení bezpečnostnej významnosti prevádzkových udalostí používa i pravdepodobnostný prístup, pričom cenným zdrojom informácií sú údaje obsiahnuté v správach o prevádzkových udalostiach. V spolupráci s prevádzkovateľom jadrových elektrární bola zostavená databáza na zaznamenávanie a hodnote nie prevádzkových udalostí. Po naplnení údajmi, bude databáza obsahovať základné informácie o prevádzkových udalostiach slovenských jadrových elektrární, o ich priebehu, vyhodnotení udalostí, prijatých nápravných opatreniach i o stave zariadení pred a počas udalostí. Databáza bude umožňovať vyhľadávanie požadovanej informácie podľa špecifikovaných kritérií, štatistické spracovanie zadaných údajov i grafické výstupy.
K 31. decembru 1999 bol ukončený projekt SWISSLOVAK, ktorý financovala švajčiarska vláda. Projekt bol súčasťou programu finančnej a odbornej pomoci Švajčiarska na podporu sociálno-ekonomických reforiem v krajinách strednej a východnej Európy. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie a zaškolenie skupiny pracovníkov vo vývoji a previerkach bezpečnostných návodov, vo vypracovávaní a vyhodnocovaní bezpečnostných analýz i v aplikácii rozhodnutí dozoru pre zvyšovanie bezpečnosti jadrových zariadení. Projekt SWISSLOVAK vznikol v roku 1996 a pôvodne bol uzatvorený do konca júna 1998. Vzhľadom na pozitívne výsledky bol však predĺžený do konca roka 1999.
V rámci uvedeného projektu boli organizované a financované tréningové kurzy, školenia a semináre zamerané na zdokonalenie členov skupiny v používaní výpočtových programov, ktoré slúžia ako analytické nástroje na hodnotenie jadrovej bezpečnosti, na oboznámenie sa s metodikou vypracovávania bezpečnostných analýz, používa nie výsledkov ako aj odovzdanie skúseností a poznatkov z oblasti jadrovej bezpečnosti. Počas trvania projektu boli vypracované bezpečnostné návody ÚJD, bola preverovaná bezpečnostná dokumentácia JE V 1, JE V 2 Bohunice a JE Mochovce, boli vypracované technické správy a štúdie k hodnoteniu bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike. Ich výsledky boli využité v licenčnom procese a pri zvyšovaní bezpečnosti jadrových zariadení. Realizáciou projektu SWISSLOVAK sa významne posilnila dôveryhodnosť a nezávislosť ÚJD ako štátneho dozoru,   a to nielen v SR, ale aj v očiach odbornej verejnosti na medzinárodnej úrovni. Oprávnene je možné konštatovať,   že projekt SWISSLOVAK bol významným krokom k nezávislosti a ku kvalite výkonu štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení v SR.
V júli 1999 bol začatý projekt SWISSUP, uzavretý medzi švajčiarskym federálnym inšpektorátom pre jadrovú bezpečnosť, ÚJD a Správou jadrového dozoru Ukrajiny. Projekt je sponzorovaný švajčiarskou vládou a jeho cieľom je poskytnúť ukrajinskej strane pomoc pri vylepšení systému zaznamenávania, hodnotenia a analýzy prevádzkových udalostí, vrátane prevádzkových a bezpečnostných ukazovateľov. ÚJD sa bude podieľať na odovzdávaní informácií a skúseností ukrajinskej strane. Tieto boli získané v rámci projektu SWISSLOVAK.


Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000