Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

REPUBLIKOVÉ ÚLOŽISKO RAO Mochovce

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) je určené na ukladanie upravených nízko a stredneaktívnych RAO. Po ukončení úprav RÚ RAO požadovaných ÚJD, zameraných na zlepšenie systému monitorovania možného úniku rádionuklidov a ochranu proti prieniku zrážkových vôd a po doplnení a úprave bezpečnostnej dokumentácie, vydal ÚJD v októbri 1999 Rozhodnutie o súhlase na uvádzanie tohto jadrového zariadenia do prevádzky.

Hodnotiaca činnosť

ÚJD v spolupráci s ďalšími špecialistami zo SR a ČR schválil resp. posúdil bezpečnostnú dokumentáciu predloženú v súlade s §15 „Atómového zákona“ k žiadosti o vydanie súhlasu na uvádzanie tohto jadrového zariadenia do prevádzky. Hlavná pozornosť bola venovaná bezpečnostným analýzam, citlivostným analýzam a analýzam neurčitosti pre rozhodujúce parametre ovplyvňujúce procesy šírenia rádionuklidov a problematike stability úložiska.

Kontrolná činnosť

Rutinná kontrolná činnosť ÚJD (15 rutinných inšpekcií v r. 1999) bola sústredená na pravidelnú kontrolu kvality prác, súvisiacich s dokončením Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov. Cieľom tímovej inšpekcie bolo komplexné preverenie pripravenosti RÚ RAO k etape uvádzania do prevádzky. Uložené opatrenia sa týkali predovšetkým doplnenia monitorovacieho systému pre sledovanie toku podzemných vôd a využitia čiarového kódu pri príjme a ukladaní kontajnerov s RAO.

 

BITÚMENAČNÁ LINKA A SPAĽOVŇA VÚJE

V objektoch JE A-1 Bohunice sú inštalované dve jadrové zariadenia, ktorých prevádzkovateľom je VÚJE, a. s., a to experimentálna spaľovňa s cementačným zariadením a bitúmenačná linka. Bitúmenačná linka bola v roku 1999 mimo prevádzky. Na spaľovni bol spracovávaný spáliteľný odpad z JE V-1 Bohunice a na cementačnom zariadení boli overované technológie cementácie kalov z JE V-2 Bohunice.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD bola zameraná na prípravu zariadenia spaľovne k uvedeniu do prevádzky po rozsiahlej údržbe a úprave, na požiarne riziká pri spracovaní rádioaktívnych odpadov bitúmenáciou. Opatrenia uložené ÚJD sa týkali zníženia požiarneho rizika pri bitúmenácii a skvalitnenia procesu archivácie dát.

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O HODNOTIACEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚJD

Hodnotiace a kontrolné činnosti ÚJD v roku 1999, ktoré boli ukončené Rozhodnutím ÚJD sú prezentované v tabuľke č. 7.
Tabuľka obsahuje počty rozhodnutí v členení na hlavné dozorované subjekty, prípadne dozorné činnosti (transport jadrových materiálov a pod.) , ktoré vydal ÚJD v roku 1999 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pôsobnosti ÚJD. Tabuľka ilustruje, že aj v roku 1999 dominujúce hodnotiace aktivity ÚJD boli zamerané na JE V-1 Bohunice a uvádzanie do prevádzky 2. bloku JE Mochovce.

Prehľad inšpekcií (T, S, M) vykonaných za rok 1999,   členený podľa prevádzkujúcich organizácií, je uvedený v tabuľke č. 8. Tabuľka č. 9 obsahuje prehľad rutinných inšpekcií vykonaných lokalitnými inšpektormi v roku 1999 podľa jednotlivých jadrových zariadení.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000