Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ A-1 BOHUNICE

Jadrová elektráreň JE A-1 Bohunice s heterogénnym reaktorom na prírodný urán moderovaným ťažkou vodou a chladeným oxidom uhličitým pracovala celkom 4 roky a bola definitívne odstavená z prevádzky po havárii vo februári roku 1977 (stupeň INES 4). Súčasná koncepcia jej vyraďovania z prevádzky bola prijatá uznesením vlády v r. 1992 a jej prvá etapa sa realizuje podľa plánu predloženého v rokoch 1994-95.
V roku 1999 boli hlavné činnosti v JE A-1 Bohunice zamerané na dokončenie prípravy zostávajúceho vyhoretého paliva na transport. Na zariadení na prípravu paliva na transport bola úspešne ukončená príprava zvyšných 32 palivových kaziet na prepravu do Ruskej federácie.
Bola dokončená montáž tzv. dlhého skladu (určeného na skladovanie vysokoaktívnych RAO) a nádrží na preskladnenie chrompiku. Pokračovala vitrifikácia chrompiku a dekontaminačné a demontážne práce v priestoroch hlavného výrobného bloku. Po vykonaných úpravách boli v roku 1999 znovu uvedené do prevádzky veľkokapacitná dekontaminačná linka a fragmentačné zariadenie určené na delenie a ďalšie spracovanie kovových odpadov.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná na posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie k vyššie uvedeným činnostiam a na schvaľovanie zmien limitov a podmienok bezpečnej prevádzky. Na základe posúdenia „Plánu vyraďovania JE A-1 Bohunice z prevádzky -1. etapa“ a koncepcie vyraďovania pre všetky nasledujúce etapy, ÚJD vydal v súlade s „Atómovým zákonom“ povolenie na 1. etapu vyraďovania JE A-1 Bohunice. V súvislosti s touto etapou ÚJD podľa zákona č. 127/1994 Z. z. posudzoval aj Správu o hodnotení vplyvu vyraďovania JE A1 Bohunice na životné prostredie. V roku 1999 boli v JE A1 Bohunice zaznamenané 4 prevádzkové udalosti, z ktorých jedna (výpadok napájania elektrickou energiou, pričom však nedošlo k porušeniu limitov a podmienok) bola hodnotená stupňom INES 0. Ďalšie 3 udalosti boli mimo stupnice INES.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD v JE A-1 Bohunice bola realizovaná najmä formou rutinných inšpekcií, ktorých bolo v r. 1999 uskutočnených 58. Rutinné inšpekcie boli zamerané na prípravu prepravy vyhoretého jadrového paliva, jadrovú bezpečnosť pri vyraďovaní JE A-1 Bohunice z prevádzky, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,   na spoľahlivosť prevádzky a kvalitu produktu vitrifikačnej linky, pripravenosť fragmentačného zariadenia a veľkokapacitnej dekontaminačnej linky k prevádzke a na zaobchádzanie s nízkoaktívnymi zeminami. Kontrolná činnosť bola zameraná aj na kvalifikáciu a školenie personálu,   evidenciu limitov a podmienok, plnenie programov zabezpečovania kvality, pripravenosť informačných systémov na prechod do roku 2000 a dokumentáciu k vnútornému havarijnému plánu. Medzi charakteristickými nedostatkami zistenými pri inšpekciách pretrváva nedostatočná vnútorná kontrola dokumentácie a neplnenie termínov realizácie jednotlivých prác. Opatrenia uložené ÚJD prevádzkovateľovi boli v roku 1999 priebežne plnené.

 

MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA BOHUNICE

Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) Bohunice slúži na dočasné skladovanie vyhoretého jadrového paliva vyprodukovaného v JE V-1 a JE V-2 Bohunice. Jeho pôvodná skladovacia kapacita palivových kaziet sa ukázala ako nedostatočná, a preto prevádzkovateľ prijal v roku 1996 rozhodnutie skladovaciu kapacitu rozšíriť. Zvýšená skladovacia kapacita palivových kaziet sa dosahuje skladovaním vyhoretého paliva v nových typoch skladovacích zásobníkov s kapacitou 48 palivových kaziet a tesnejším umiestnením skladovacích zásobníkov v existujúcich bazénoch MSVP Bohunice. Súčasťou rekonštrukcie MSVP Bohunice je aj jeho seizmické zodolnenie.
Rekonštrukcia MSVP Bohunice, začatá v roku 1998, pokračovala aj v roku 1999 tak, aby bol MSVP Bohunice uvedený do komerčnej prevádzky začiatkom roku 2000.

Hodnotiaca činnosť

V rámci prác na rekonštrukcii MSVP Bohunice ÚJD posudzoval operatívne programy rekonštrukcie zariadení ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť ako aj programy ich predkomplexného a komplexného vyskúšania v rozsahu rekonštruovaných technologických systémov. Vo všetkých prípadoch ÚJD vydal súhlasné stanoviská na realizáciu uvedených programov a vydal aj súhlasné stanovisko na komplexné vyskúšanie MSVP Bohunice po rekonštrukcii. Výsledky skúšok boli predložené na posúdenie ÚJD. Na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti skladovaného paliva na dobu počas rekonštrukcie boli vypracované a ÚJD odsúhlasené dočasné limity a podmienky. Začiatkom septembra 1999 bola ÚJD predložená na posúdenie PpBS rekonštruovaného MSVP Bohunice. Správa sa v súčasnosti posudzuje. Pretože pôvodná skladovacia kapacita MSVP Bohunice bola v druhej polovici roka 1999 vyčerpaná, prevádzkovateľ požiadal o súhlas použiť už v roku 1999 na uskladnenie vyhoretých palivových kaziet nové typy kompaktných zásobníkov. Na základe dokumentácie preukazujúcej splnenie podmienok jadrovej bezpečnosti, najmä podmienok na zaistenie podkritickosti paliva uloženého v kompaktnom zásobníku a úspešných výsledkov testov rekonštruovaného systému na odvod zostatkového tepla z vyhoretého paliva vydal ÚJD príslušný súhlas. Palivo bolo do nových typov kompaktných zásobníkov v MSVP Bohunice zavážané už v rámci 1. etapy Programu postupného uvádzania rekonštruovaného MSVP Bohunice do prevádzky. Koncom roka 1999 bolo teda vyhoreté palivo skladované aj v 17 kompaktných zásobníkoch typu KZ-48.

Kontrolná činnosť

V priebehu roka boli v MSVP Bohunice vykonané viaceré inšpekcie zamerané na kontrolu dodržiavania LaP a prevádzkových predpisov pre obsluhu jednotlivých zariadení. Ani v jednom prípade nebolo zistené porušenie podmienok jadrovej a radiačnej bezpečnosti. ÚJD vyhodnotil prevádzku MSVP Bohunice v roku 1999 ako bezpečnú.

 

TECHNOLÓGIE NA SPRACOVANIE A ÚPRAVU RAO BOHUNICE

Jadrové zariadenie "Technológie na spracovanie a úpravu RAO" Bohunice je určené na spracovanie a úpravu nízko a stredne aktívnych rádioaktívnych odpadov do formy vhodnej na ukladanie (tzv. balená forma) do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov. Jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu RAO Bohunice pozostáva z:

Ťažiskovým zariadením je Bohunické spracovateľské centrum (BSC) s technológiami vysokotlakového lisovania,   cementácie, fragmentácie a spaľovania RAO. V roku 1999 pokračovali neaktívne skúšky týchto technológií a koncom roka vydal ÚJD Rozhodnutie na uvádzanie BSC do prevádzky . Súčasťou jadrového zariadenia Technológie na spracovanie a úpravu RAO Bohunice sú aj uvedené dve bitúmenačné linky. Prvá linka (PS 44) , ktorá je v prevádzke od roku 1995 upravovala kvapalné koncentráty z JE V-1, JE V-2 a JE A-1 Bohunice. Druhá linka (PS 100) v roku 1999 ukončila etapu neaktívnych skúšok. Ďalšie zariadenie, cementačná linka, bolo uvedené do prevádzky v roku 1986 z dôvodu riešenia prípadných mimoriadnych situácií spojených so vznikom veľkého množstva kvapalných RAO. Linka je trvalo odstavená z prevádzky.


Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná na posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie predloženej prevádzkovateľom v súvislosti so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o súhlase ÚJD k uvádzaniu BSC do prevádzky. V roku 1999 boli na zariadeniach na spracovanie a úpravu RAO zaznamenané a ÚJD hodnotené dve udalosti bez vplyvu na jadrovú bezpečnosť týchto zariadení.


Kontrolná činnosť

Rutinná kontrolná činnosť ÚJD na jadrovom zariadení na spracovanie a úpravu RAO Bohunice bola zameraná na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti pri produkcii balenej formy RAO, na dodržiavanie podmienok bezpečnej prepravy RAO a na zníženie požiarneho rizika v procese bitúmenácie RAO. V roku 1999 bolo vykonaných celkom 49 rutinných inšpekcií, z toho na bitúmenačných linkách 13 a na BSC 36 inšpekcií. Cieľom tímovej inšpekcie bolo komplexné preverenie pripravenosti BSC k 1. etape uvádzania do prevádzky. Uložené opatrenia smerovali k zabezpečeniu spresnenia charakteristík a pohybu RAO v procese ich spracovania a úpravy.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000