Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

Kontrolná činnosť

Inšpekčná činnosť ÚJD v JE Mochovce bola zameraná na kontrolu činností počas spúšťania a prevádzky, na dodržiavanie limitov a podmienok bezpečnej prevádzky, dodržiavanie prevádzkových predpisov prevádzkovým personálom a na vykonávanie periodických skúšok na zariadeniach podľa programov vypracovaných pre periodické previerky a kontroly za prevádzky.
Na 1. bloku boli v roku 1999 vykonané inšpekcie zamerané na:

Nad rozsah inšpekčného plánu bol na 1. bloku vykonaný celý rad špeciálnych inšpekcií zameraných na kontrolu:

Rutinné inšpekcie na 1. bloku boli zamerané na dodržiavanie režimu na blokovej dozorni, používanie platnej dokumentácie, dodržiavanie limitov a podmienok ako aj na dodržiavanie prevádzkových predpisov a inštrukcií. Nálezy z rutinných inšpekcií (ktorých bolo v roku 1999 na 1. bloku JE Mochovce vykonaných 46) , najčastejšie ako nesúlad medzi prevádzkovými predpismi a skutočným stavom zariadenia po realizácii bezpečnostných opatrení,   boli zapísané do denníka operatívneho styku ako uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Inšpekčná činnosť na 2. bloku JE Mochovce bola orientovaná na spúšťanie bloku. Počas neaktívneho vyskúšania bola zameraná predovšetkým na kontrolu dôslednosti plnenia činnosti JE Mochovce podľa platných programov pre príslušnú etapu spúšťania. Rovnako bol zo strany ÚJD kladený dôraz na kritériá akceptovateľnosti skúšok zariadení a systémov počas 1. a 2. etapy rozšírenej hydroskúšky. Inšpektori ÚJD svojou fyzickou účasťou pri skúškach vybraných z príslušných programov overovali prístup skúšobného personálu k plneniu programu skúšok a akceptovateľnosť výsledkov (napr. skúšky tesnosti a pevnosti hermetických objektov, tlakové a tesnostné skúšky primárneho a sekundárneho okruhu, skúšky superhavarijného doplňovania, skúšky systému dochladzovania v seizmických podmienkach, komplexné previerky automatických ochrán reaktora, úplná strata vlastnej spotreby a ďalšie). Inšpektori sa zameriavali najmä na zistené odchýlky oproti vlastnostiam určených projektom,   resp. schváleným programom skúšok, na identifikáciu príčin, ich odstránenie, opätovné vyskúšanie a dosiahnutie akceptovateľných výsledkov.
Z výsledkov inšpekcií vyplýva, že čiastkové nedostatky zistené pri inšpekciách neaktívneho vyskúšania boli okamžite odstraňované, resp. tie, ktoré nemali vplyv na nasledovné činnosti podľa platného programu skúšok,   boli zaevidované do „zoznamu nedorobkov a nedostatkov “ , ktorých odstraňovanie bolo zabezpečované priebežne a ktorý bol aktualizovaný o odstránené prípady,   resp. doplňovaný o prípady nové.
Osobitná pozornosť bola zo strany inšpektorov venovaná aj realizácii bezpečnostných opatrení zameraných na zvýšenie úrovne jadrovej bezpečnosti bloku. Možno konštatovať, že realizácia bezpečnostných opatrení na tomto bloku bola (oproti bloku č. 1) pred spúšťaním bloku do prevádzky dôslednejšia (úroveň ich realizácie na 2. bloku JE Mochovce pred začiatkom fyzikálneho spúšťania bola rovnaká ako na 1. bloku JE Mochovce po odstávke na výmenu paliva, počas ktorej boli na 1. bloku realizované projekčné a dodávateľsky pripravené bezpečnostné opatrenia požadované ÚJD). Na základe výsledkov tímovej inšpekcie zameranej na kontrolu pripravenosti 2. bloku na spúšťanie bolo vydané Rozhodnutie ÚJD na začatie I. etapy fyzikálneho spúšťania reaktora t. j. na zavážku paliva.
V priebehu etapy aktívneho vyskúšania inšpektori ÚJD kontrolovali pripravenosť zariadení na začatie jednotlivých etáp aktívneho vyskúšania, súlad vykonaných skúšok so schválenými programami, kontrolovali dodržiavanie programov zabezpečenia kvality počas vykonávaných skúšok, (napr. počiatočné a záverečné podmienky skúšok, splnenie kritérií úspešnosti, činnosť personálu a pod.) a na kontrolu plnenia plánovaného programu skúšok v rámci jednotlivých etáp spúšťania.
Inšpekčná činnosť ÚJD na 2. bloku JE Mochovce bola zameraná aj na kontrolu jadrových materiálov, na kontrolu fyzickej ochrany, na kontrolu prípravy prevádzkového personálu a na kontrolu protihavarijnej pripravenosti.
ÚJD zorganizoval tímovú inšpekciu aj na kontrolu pripravenosti začatia druhej etapy fyzikálneho spúšťania, t. j. Rozhodnutím ÚJD bol vydaný súhlas na dosiahnutie prvého minimálneho kontrolovaného výkonu reaktora a tímová inšpekcia tiež kontrolovala pripravenosť k začatiu energetického spúšťania. Skúškami vykonanými v roku 1999 na fyzikálnych hladinách výkonu ako aj na hladinách do 35%nom, neboli zistené nedostatky, ktoré by boli v rozpore s projektom alebo so schválenou PpBS. Niektoré nedostatky projektu, zistené už pri spúšťaní 1. bloku, boli na 2. bloku odstránené ešte pred začiatkom spúšťania, čo je zaznamenané v dokumentácii o vyhodnotení skúšok. Priebežne formou rutinných inšpekcií (celkom 80 v r. 1999) bolo na 2. bloku JE Mochovce kontrolované dodržiavanie kvality pri realizácii programov spúšťania, stav zariadenia bloku a jeho súlad s protokolmi o pripravenosti v rôznych fázach spúšťania a čistota v priestoroch 2. bloku. Skúškami bola kontrolovaná aj činnosť personálu prevádzkovateľa pri skúškach ako aj pri bežných operáciách podľa prevádzkových predpisov a prevádzkových inštrukcií.
Z poznatkov, ktoré ÚJD získal prostredníctvom inšpekcií pri spúšťaní 2. bloku treba uviesť, že nedostatky sa vyskytli hlavne v príprave technickej dokumentácie, v ktorej neboli dostatočne pružne zapracované zmeny vyplývajúce z realizovaných bezpečnostných opatrení a vyskytli sa aj problémy s udržiavaním čistoty v priestoroch 2. bloku.
V oblasti činnosti zmenového personálu neboli zistené závažné nedostatky. Personál 2. bloku JE Mochovce má dostatočné skúsenosti, ktoré čiastočne získal už pri spúšťaní 1. bloku.
Na základe hodnotenia prevádzkových udalostí, výsledkov kontrolnej činnosti, ale aj s prihliadnutím na prevádzkové ukazovatele,   ÚJD vyhodnotil prevádzku 1. bloku JE Mochovce v roku 1999 ako bezpečnú a spoľahlivú.
Výsledky kontrol a skúšok 2. bloku JE Mochovce počas spúšťania až do výkonovej hladiny 35%nom ukazujú, že druhý blok je z hľadiska stavu zariadení a systémov ako aj z hľadiska činnosti personálu dobre pripravený na ďalšiu etapu spúšťania, ktorá sa uskutoční v roku 2000.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000