Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ Mochovce

JE Mochovce tvoria štyri bloky VVER 440 s reaktormi typu V213 so zvýšenou bezpečnosťou. Prvý blok bol spustený v roku 1998, na druhom bloku v roku 1999 prebiehali jednotlivé etapy spúšťania, tretí a štvrtý blok sú vo fáze výstavby, ktorá je od roku 1994 prerušená. Pre JE Mochovce bol hlavne koniec roka 1999 veľmi náročný na kontrolnú a hodnotiacu činnosť z toho dôvodu, že odstávka na výmenu paliva spojená s generálnou opravou a nábeh 1. bloku prebiehali paralelne so spúšťaním 2. bloku. Počas prvej výmeny paliva bolo po prvýkrát do zóny reaktora 1. bloku zavezené nové, profilované palivo s vyšším priemerným obohatením. V priebehu plánovanej odstávky 1. bloku bola realizovaná aj časť programu bezpečnostných vylepšení, ktoré boli uložené Rozhodnutím ÚJD. Po ukončení odstávky dňa 7. 12. 1999 bol reaktor 1. bloku uvedený do prevádzky. Koncom roka 1999 pracoval 1. blok na zníženom výkone do 55 % Nnom kvôli oprave turbogenerátora. Ukončenie tejto opravy je plánované v januári roku 2000.

V roku 1999 prebiehalo intenzívne ukončovanie stavebných prác na 2. bloku, ktorých súčasťou bola aj realizácia bezpečnostných opatrení. Rozsah realizovaných bezpečnostných opatrení na 2. bloku bol pred začatím spúšťania rovnaký ako na prvom bloku v dobe po ukončení odstávky na výmenu paliva. Významnými míľnikmi pri spúšťaní 2. bloku v roku 1999 bolo ukončenie 1. a 2. etapy rozšírenej hydroskúšky. Súhlas na začatie 1. etapy fyzikálneho spúšťania, t. j. k zavezeniu paliva do aktívnej zóny, vydal ÚJD svojím Rozhodnutím dňa 4. 10. 1999. Prvý minimálny kontrolovaný výkon reaktora bol dosiahnutý dňa 1. 12. 1999 a dňa 14. 12. 1999 ÚJD vydal Rozhodnutie na začatie etapy energetického spúšťania bloku. Prifázovanie prvého turbogenerátora 2. bloku JE Mochovce sa uskutočnilo dňa 21. 12. 1999. Do konca roku 1999 boli na 2. bloku JE Mochovce zrealizované testy energetického spúšťania na výkonových hladinách 20 % a 35 % Nnom a časť testov na energetickej hladine 50 % nom.
Projekt a prevádzková bezpečnosť blokov JE Mochovce boli komplexne a veľmi podrobne posudzované a hodnotené v rámci projektu PHARE expertno-konzultantským združením Európskej komisie Riskaudit, zloženom z expertov organizácií IPSN (Francúzko) a GRS (Nemecko) ,   s ktorými spolupracovali špecialisti z ANPA (Taliansko) ,   CIEMAT (Španielsko) , KFKI (Maďarsko) a VÚJE (Slovensko). Expertné organizácie urobili záver, že navrhnuté a realizované bezpečnostné opatrenia, doplnené o odporúčania Riskaudit, sú adekvátne pre plnenie západných požiadaviek na jadrovú bezpečnosť. Tiež na Medzinárodnej konferencii EUROSAFE, konanej v novembri 1999 v Paríži, sa na adresu JE Mochovce konštatovalo,   že je to prvá JE sovietskeho projektu postavená v krajinách východnej Európy, ktorá dosiahla bezpečnostnú úroveň porovnateľnú so západnými štandardami.

 

Hodnotiaca činnosť

V roku 1999 ÚJD posudzoval zmeny PpBS týkajúce sa použitia nového jadrového paliva na 1. bloku. Súčasťou súhlasu ÚJD na jeho používanie bol aj program výmeny paliva na 1. bloku JE Mochovce.
Osobitná pozornosť bola v roku 1999 venovaná limitom a podmienkam bezpečnej prevádzky. Na základe skúseností zo spúšťania 1. bloku prevádzkovateľ predložil návrhy zmien limít a podmienok. Pred začatím 2. palivovej kampane ÚJD posúdil a odsúhlasil používanie nových,   symptómovo orientovaných prevádzkových predpisov,   ktoré umožňujú prevádzkovému personálu efektívne riešiť prípadnú poruchu.
Samostatnú kategóriu hodnotiacej činnosti predstavovalo posudzovanie dokumentácie bezpečnostných opatrení obsiahnutých v Programe bezpečnostných vylepšení JE Mochovce, ktoré boli realizované počas odstávky 1. bloku.
V priebehu odstávky na 1. bloku bola realizovaná príslušná časť programu prevádzkových kontrol vybraných zariadení, v rozsahu zodpovedajúcom prvému roku prvého cyklu prevádzkových kontrol. Počas prevádzkových kontrol boli zistené iba nepodstatné závady typu mechanického poškodenia spojovacieho materiálu a tesniacich plôch prírubových spojov. Na základe výsledkov prevádzkových kontrol možno hodnotiť technický stav zariadení 1. bloku ako dobrý.
Hodnotiaca činnosť ÚJD na 2. bloku JE Mochovce bola od začiatku roka zameraná na prípravu bloku na spúšťanie. ÚJD hodnotil bezpečnostnú dokumentáciu pre 2. blok predkladanú v súlade s „Atómovým zákonom“ a hodnotil aj pripravenosť zariadenia bloku k jednotlivým etapám spúšťania. Jej súčasťou bolo aj posúdenie PpBS v časti týkajúcej sa skladovania a manipulácií s čerstvým a vyhoretým palivom.
Primeraný dôraz bol zo strany ÚJD kladený na realizovanie programu predprevádzkových kontrol a skúšok dôležitých vybraných zariadení 2. bloku EMO. Pri kontrole nádoby reaktora, z vonkajšej strany nádoby, bola použitá moderná technika pre skúšky ultrazvukom, ktorou pre jej väčšiu citlivosť boli zistené indikácie, ktoré museli byť na zásah ÚJD osobitne analyzované, ohodnotené a zapracované do programu prevádzkových kontrol nádoby reaktora, aby boli sledované počas budúcej prevádzky. Počas aktívneho spúšťania hodnotiaci proces ÚJD kontinuálne pokračoval so zameraním sa na výsledky testov neaktívneho vyskúšania a na plnenie kritérií úspešnosti. Skúšky, u ktorých neboli splnené kritériá, alebo výsledky neboli v požadovanej tolerancii, boli opakované.
Nasledujúca etapa mohla byť začatá len po splnení kritérií úspešnosti predchádzajúcej etapy a po súhlase ÚJD s prechodom do ďalšej etapy spúšťania.
Pri hodnotení prevádzkových udalostí treba konštatovať,   že v roku 1999 bolo na 1. bloku JE Mochovce zaznamenaných 89 prevádzkových udalostí z ktorých 12 bolo ohodnotených stupňom INES 0, 77 bolo zaradených mimo stupnicu INES.

Pôsobenie automatiky rýchleho odstavenia reaktora 1. bloku bolo v r. 1999 vyvolané šesťkrát. Celkový počet a charakter udalostí na 1. bloku JE Mochovce nevybočuje z rámca obvyklých technických porúch a ich obvyklých príčin charakteristických pre nové zariadenie. Pri hodnotení udalostí ÚJD zaznamenal vyššiu mieru udalostí s podielom ľudského faktora. Rozbor príčin vyššieho počtu automatických odstavení 1. bloku v roku 1999 naznačuje, že po odstránení projektových závad má blok predpoklady dosiahnuť v ďalšom období prevádzkovania vyššiu spoľahlivosť ako v roku 1999. Na 2. bloku (v priebehu spúšťania) bolo v roku 1999 zaznamenaných celkom 27 prevádzkových udalostí, z toho 2 udalosti boli kvalifikované stupňom INES 0 a 25 udalostí mimo stupnice. V priebehu roku nedošlo počas prevádzky k porušeniu limitov a podmienok. Systémy a zariadenia dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti pracovali počas celého roku spoľahlivo.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000