Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

Počas roka 1999 v JE V-2 Bohunice neboli porušené limity a podmienky pre bezpečnú prevádzku. Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí na JE V-2 Bohunice v rokoch 1993 až 1999 a ich zaradenie do stupnice INES sú uvedené na obrázku č. 4. Počet automatických odstavení reaktorov JE V-2 Bohunice je na obr. č. 5. Kolektívna dávka personálu na JE V-2 Bohunice (manSv) na obr. č. 6.

 

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť v JE V-2 Bohunice bola zameraná hlavne na spoľahlivosť prevádzky, na kontrolu dodržiavania limitov a podmienok a prevádzkových predpisov pre skladovanie čerstvého a vyhoretého paliva a na monitorovanie kultúry bezpečnosti. V JE V-2 Bohunice bolo v roku 1999 vykonaných osem tímových a špeciálnych inšpekcií; z toho 7 plánovaných a 1 neplánovaná. Okrem toho bolo 10 inšpekcií spoločných pre JE V-1 a JE V-2 Bohunice.
Všetky plánované inšpekcie boli vykonané v súlade s inšpekčným plánom ÚJD.
Kontroly boli zamerané predovšetkým na:

Nosná časť kontrolnej činnosti v JE V-2 Bohunice bola vykonaná v rámci rutinných inšpekcií, ktorých bolo v roku 1999 realizovaných 76. Vyhodnotenie protokolov z inšpekcií nepreukázalo kumuláciu nálezov v niektorej z preverovaných oblastí. Na základe celkového hodnotenia stavu zariadenia a personálu vrátane hodnotenia prevádzkových udalostí a s prihliadnutím na priaznivý vývoj prevádzkových ukazovateľov, ako aj na výsledky kontrolnej činnosti ÚJD vyhodnotil prevádzku oboch blokov JE V-2 Bohunice v roku 1999 ako bezpečnú a spoľahlivú.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000