Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-2 BOHUNICE

JE V-2 Bohunice tvoria dva bloky s reaktormi VVER 440 zdokonaleného typu V-213, ktoré boli uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985. Oba bloky pracovali v roku 1999 podľa potrieb energetického dispečingu v základnom režime, prípadne aj v režime terciárnej regulácie. U oboch blokov JE V-2 Bohunice sa využívala i neelektrická produkcia -para, odberom z turbín, ktorá slúžila podľa potreby ako zdroj tepla pre vykurovanie miest Trnava, Hlohovec a Leopoldov. V roku 1999 bola na oboch blokoch vykonaná plánovaná generálna oprava spojená s výmenou paliva, pričom na treťom bloku bola vykonaná rozšírená generálna oprava. Najdôležitejšou činnosťou počas plánovanej rozšírenej generálnej opravy na treťom bloku boli prevádzkové kontroly zariadení primárneho a sekundárneho okruhu vrátane kontroly telesa tlakovej nádoby reaktora.


Hodnotiaca činnosť

Počas plánovaných odstávok na 3. a 4. bloku JE V-2 Bohunice v roku 1999 bola hodnotiaca činnosť ÚJD zameraná na posudzovanie projektových zmien bezpečnostne významných systémov, ktoré boli predkladané prevádzkovateľom so zámerom zvýšiť úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti bloku. Ako najvýznamnejšie z nich boli posudzované nasledovné projektové zmeny:

  1. Doplnenie hasenia na podlahe hlavných cirkulačných čerpadiel na oboch blokoch (v roku 1999 zrealizovaná monitorovacia kamera)
  2. Ochranné sitá na saní čerpadiel bezpečnostného systému chladenia aktívnej zóny na podlahe boxu parogenerátorov. (Na 3. bloku boli zrealizované na všetkých troch systémoch a na 4. bloku na jednom systéme).
  3. Zosúladenie elektrického napájania a vysokotlakového vzduchu na rýchločinných armatúrach.

Hodnotiace aktivity ÚJD na JE V-2 Bohunice v roku 1999 boli zamerané aj na prevádzkové kontroly zariadení obidvoch blokov. V roku 1999 pri ich realizácii došlo k zmenám z hľadiska používanej techniky nedeštruktívnych kontrol.

Na 3. bloku bol v rámci rozšírenej generálnej opravy realizovaný pôvodný program prevádzkových kontrol, vrátane kontroly tlakovej nádoby reaktora z vnútornej strany. Na základe požiadavky ÚJD boli v roku 1999 na 3. bloku vykonané aj kontroly tlakovej nádoby reaktora z vonkajšej strany použitím inovovanej aparatúry nedeštruktívnej kontroly. Prevádzkové kontroly na 4. bloku boli realizované v rámci typovej generálnej opravy 4. bloku. Možno konštatovať, že počas prevádzkových kontrol JE V-2 Bohunice neboli zistené žiadne závažné nové indikácie a stav komponentov obidvoch blokov možno hodnotiť ako dobrý.
Hodnotiace aktivity ÚJD boli ďalej zamerané na realizáciu opatrení na zvýšenie tesnosti hermetickej zóny (ktoré boli vyžiadané ÚJD). V roku 1999 bolo dosiahnuté, že únik z hermetickej zóny bol na 3. bloku znížený na úroveň 10, 34 % za deň. Analogická hodnota na 4. bloku dosiahla úroveň 11, 98 % za deň. V obidvoch prípadoch je to menej ako predpisujú limity a podmienky bezpečnej prevádzky.
Dôležitou súčasťou hodnotení bezpečnosti prevádzky JE V-2 Bohunice za rok 1999 zo strany ÚJD bolo hodnotenie prevádzkových udalostí. V roku 1999 sa na oboch blokoch JE V-2 Bohunice vyskytlo spolu 54 udalostí, z toho 13 bolo hodnotených stupňom INES 0. Reaktor tretieho bloku bol v priebehu roka 1999 jedenkrát odstavený automatickou ochranou, na 4. bloku sa prípad automatického odstavenia reaktora nevyskytol. Ani jedna udalosť nebola v stupnici INES ohodnotená stupňom 1 alebo vyšším.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000