Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

Kontrolná činnosť

Na JE V-1 Bohunice ÚJD v roku 1999 vykonal 10 plánovaných inšpekcií podľa inšpekčného plánu. Inšpekcie boli zamerané hlavne na oblasť protihavarijného plánovania,   kontrolu skladovania čerstvého a vyhoretého jadrového paliva, fyzickú ochranu elektrárne, kontrolu plnenia programu zabezpečenia kvality, kontrolu pripravenosti personálu a kontrolu dodržiavania prevádzkových predpisov. Úroveň bezpečnosti prevádzky a kultúry bezpečnosti bola monitorovaná predovšetkým prostredníctvom rutinných inšpekcií, ktorých bolo na JE V-1 Bohunice uskutočnených spolu 83.

Zo spoločných inšpekcií pre JE V-1 a JE V-2 Bohunice bolo 6 plánovaných a 4 neplánované. Rozhodujúce medzníky po ukončení generálnych opráv a rekonštrukcií boli kontrolované formou tímových inšpekcií. Analýza inšpekcií nepreukázala kumuláciu nálezov v niektorej z preverovaných oblastí.
Veľký rozsah prác realizovaných počas generálnej opravy a rozšírenej rekonštrukcie v roku 1999 si na 2. bloku JE V-1 Bohunice vyžiadal vykonať aj odpovedajúci rozsah skúšok. Tomu bol prispôsobený aj rozsah kontrolných činností ÚJD, ktoré v rámci špeciálnych inšpekcií boli predovšetkým zameraná na:

Zvláštny dôraz bol v priebehu spúšťania 2. bloku JE V-1 Bohunice a v ďalšej prevádzke kladený na kontrolu funkčnosti a spoľahlivosti nového integrovaného systému automatickej ochrany a riadenia bloku. Priebeh spúšťania, výsledky testov i monitorovania ďalšej prevádzky potvrdili očakávané vlastnosti systému. Nedostatky alebo nesúlad s projektovanými hodnotami boli odstraňované priebežne.

V súvislosti s bezpečnostnými vylepšeniami ÚJD dôsledne kontroloval úplnosť sprievodnej technickej dokumentácie, dopracovanie prevádzkovej dokumentácie, vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia. V oblasti sprievodnej technickej a prevádzkovej dokumentácie boli zistené nedostatky, ktoré boli uložené prevádzkovateľovi odstrániť. Na základe celkových výsledkov hodnotenia stavu zariadenia a personálu, vrátane hodnotenia prevádzkových udalostí a s prihliadnutím na vývoj prevádzkových ukazovateľov, ako aj na výsledky kontrolnej činnosti, ÚJD vyhodnotil prevádzku obidvoch blokov v JE V-1 Bohunice v roku 1999 ako bezbečnú a spoľahlivú.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000