Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

Na obidvoch blokoch JE V-1 Bohunice vykonával ÚJD v priebehu odstávok blokov priebežnú kontrolu plnenia programov prevádzkových kontrol ako aj hodnotenie výsledkov realizovaných nedeštruktívnych skúšok. Výsledky prevádzkových kontrol boli pre príslušný blok posudzované komisiou pre hodnotenie prevádzkových kontrol,   ustanovenou prevádzkovateľom. Rokovaní komisií sa zúčastňoval aj zástupca ÚJD. Stav v oblasti hodnotenia integrity možno hodnotiť nasledovne: Na obidvoch blokoch boli vykonané generálne opravy a realizované prevádzkové kontroly v súlade s programami kontrol na r. 1999. Počas kontrol neboli zistené žiadne nové závažné indikácie, ktoré by si vyžadovali mimoriadne riešenia. Okrem toho ÚJD na JE V-1 Bohunice posúdil programy a výsledky predkomplexného a komplexného vyskúšania rekonštruovaného zavážacieho stroja JE V-1 Bohunice.
Na základe požiadavky ÚJD, prevádzkovateľ každoročne hodnotí aj zostatkovú životnosť hlavných zariadení elektrárne a to na základe histórie prevádzky príslušného bloku počas kampane. Čerpanie únavovej životnosti hlavných komponentov oboch blokov je veľmi priaznivé a nie je limitujúcim faktorom ďalšej prevádzky.
V roku 1999 boli hodnotené aj príslušné časti PpBS ovplyvnené realizovanými projektovými zmenami. Ide najmä o bezpečnostné analýzy v súvislosti so zmenami na systéme zmierňovania a lokalizácie havárie. S týmito úpravami súvisia aj analýzy nadprojektových havárií vrátane ich následkov na obyvateľstvo. Boli hodnotené analýzy tvorby, distribúcie a horenia vodíka v podmienkach ťažkých havárií blokov JE V-1 Bohunice po ich rekonštrukcii.
Ďalšou významnou časťou hodnotiacich aktivít ÚJD na JE V-1 Bohunice bolo hodnotenie prevádzkových udalostí. V roku 1999 bolo pri prevádzke oboch blokov JE V-1 Bohunice, v súlade s metodikou schválenou ÚJD, zaznamenaných celkom 54 udalostí, z toho 28 bolo hodnotené stupňom 0. Celkový počet prevádzkových udalostí na JE V-1 Bohunice v roku 1999 v porovnaní s rokom 1998 narástol, a narástol aj počet zapracovaní automatickej ochrany (t. j. rýchleho automatického odstavenia) reaktora. V JE V-1 Bohunice k nemu prišlo päťkrát,   jedenkrát na prvom bloku a štyrikrát na druhom bloku. Tieto, v roku 1999 bezpečnostne najvýznamnejšie udalosti, boli väčšinou spôsobené ľudským faktorom.
Personál sa dopúšťal chýb hlavne pri práci na zariadení,   na ktorom boli vykonané projektové zmeny v rámci programu rekonštrukcie bloku. Ani jedna udalosť nebola v stupnici INES ohodnotená stupňom 1 alebo vyšším.
Počas roka 1999 na JE V-1 Bohunice neprišlo ani raz k porušeniu limitov a podmienok bezpečnej prevádzky. Počas prevádzky jadrových elektrární ÚJD sleduje vývoj určitých indikátorov, podľa ktorých je možné hodnotiť kultúru bezpečnosti prevádzky, resp. spoľahlivosť prevádzky JE. Takými indikátormi sú napr. počet prevádzkových udalostí, počet rýchlych automatických odstavení reaktora, kolektívna dávka personálu a iné. Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí na JE V-1 Bohunice v rokoch 1993 až 1999 a ich zaradenie do stupnice INES:

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000