Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-1 BOHUNICE

JE V-1 Bohunice je vybavená dvomi reaktormi VVER 440 typu V-230 a bola uvedená do prevádzky v rokoch 1978 -1980 ako jedna z posledných jadrových elektrární s týmto typom reaktora. Oba bloky JE V-1 Bohunice pracovali v roku 1999 podľa požiadaviek energetického dispečingu na nominálnom výkone alebo v režime terciárnej regulácie.
Od roku 1990 sa na JE V-1 Bohunice trvalo vykonávajú bezpečnostné vylepšenia, ktorých cieľom je zvýšiť jadrovú bezpečnosť tejto elektrárne na cieľovú úroveň, ktorá bola v roku 1994 stanovená ÚJD a ktorá je v súlade s odporúčaniami MAAE. Plánované aktivity programu zvyšovania bezpečnosti boli v roku 1999 ukončené na 2. bloku JE V-1 Bohunice, najmä realizáciou systému pre lokalizáciu havárie, bezpečnostného systému chladenia aktívnej zóny reaktora, automatickej ochrany reaktora,   ukončením čiastkových prác na systéme vzduchotechniky a dokončením prác seizmického zodolnenenia bloku. Aj keď na 1. bloku bolo v rámci generálnej opravy v roku 1999 implementovaných spolu 23 zmien a vylepšení, program rekonštrukcie tohto bloku bude úplne ukončený až počas plánovanej odstávky 1. bloku v prvej polovici roku 2000. V apríli a v máji 2000 harmonogram generálnej opravy uvažuje aj so súčasnou odstávkou oboch blokov JE V-1 Bohunice, aby bolo umožnené vykonať rekonštrukčné práce na spoločných zariadeniach elektrárne.
Na oboch blokoch JE V-1 Bohunice boli v roku 1999 vykonané generálne opravy spojené s výmenou paliva. V októbri 1999 sa na JE Bohunice uskutočnila Misia predstaviteľov štátnych dozorov jadrovej bezpečnosti krajín západnej Európy (WENRA). Desať účastníkov misie z Anglicka, Belgicka, Fínska, Francúzka, Nemecka a Talianska spolu s inšpektormi ÚJD a špecialistami prevádzkovateľa posudzovalo bezpečnosť prevádzkovaných blokov VVER-440/V-230 jadrovej elektrárne V-1. Účastníci misie následne spracovali pre Európsku komisiu správu o súčasnom stave bezpečnosti týchto blokov, ktorá je doplnením bezpečnostného hodnotenia, vykonaného v marci 1999.


Hodnotiaca činnosť

Hodnotiace aktivity ÚJD v roku 1999 na JE V-1 Bohunice boli zamerané najmä na akcie súvisiace s prípravou dokumentácie pre rekonštrukciu prvého bloku a s ukončením postupnej rekonštrukcie na druhom bloku.
V rámci projektovej prípravy na ukončenie rekonštrukčných prác na 1. bloku (počas generálnej opravy) bola pozornosť zameraná na bezpečnostný systém chladenia aktívnej zóny, sprchový systém hermetickej zóny, systém lokalizácie havárie a systém technickej vody dôležitej.
V tejto súvislosti ÚJD vykonával:

  1. Posudzovanie a schvaľovanie projektových zmien.
  2. Posudzovanie a schvaľovanie dokumentácie pre zabezpečenie kvality pri realizácii projektových zmien
  3. Posudzovanie programu komplexného vyskúšania rekonštruovaných systémov, ktoré boli zamerané na preukázanie a zdokumentovanie funkčnosti.
  4. Posudzovanie zmien systému kontroly a riadenia.
  5. Kontrolovanie, verifikáciu a validáciu pevnostných výpočtov nátrubkov bezpečnostného systému chladenia aktívnej zóny.
  6. Sledovanie atestov a hodnotenie skúšky digitálneho systému automatickej ochrany reaktora, ktorý je inštalovaný na 1. bloku a zatiaľ pracuje len v otvorenej slučke bez pripojenia na akčné členy bezpečnostných systémov, a ktorým budú počas generálnej opravy na 1. bloku nahradené jestvujúce ochranné a riadiace systémy.

Na 2. bloku JE V-1 Bohunice ÚJD sledoval a hodnotil činnosti súvisiace s ukončovaním rekonštrukčných prác,   ktoré boli v roku 1999 realizované počas odstávky na generálnu opravu. Väčšinou sa jednalo o činnosti, ktoré boli začaté a rozpracované už v roku 1998 a to na systémoch lokalizácie havárie, bezpečnostného chladenia aktívnej zóny, technickej vody dôležitej a na systéme kontroly a riadenia.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000