Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

4. HODNOTENIE A KONTROLA BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ZARIADENÍ

Dozorná činnosť ÚJD nad bezpečnosťou jadrových zariadení v súlade s „Atómovým zákonom“ a ďalšími právnymi predpismi zahrňuje kontrolné a hodnotiace aktivity ÚJD.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD vo vzťahu k jadrovým zariadeniam spočíva v posudzovaní bezpečnostnej dokumentácie pre stavby realizované ako jadrové zariadenia alebo stavby ktorými sa realizujú zmeny na jadrových zariadeniach. Rozsah bezpečnostnej dokumentácie vyžadovaný pre hodnotenie vymedzuje „Atómový zákon“ . V roku 1999 bola hodnotiaca činnosť zameraná na novobudované jadrové zariadenia alebo ich časti -2. blok jadrovej elektrárne Mochovce, Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach a prvá etapa technológie na úpravu a spracovanie rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach. Významnou akciou ÚJD bolo aj hodnotenie jadrovej bezpečnosti po ukončení Programu postupnej rekonštrukcie na 2. bloku JE V-1 Bohunice,   resp. aj hodnotenie rekonštrukcie Medziskladu vyhoretého jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach. Aktivity ÚJD pri hodnotení boli zamerané najmä na kontrolu plnenia všeobecných ako aj špecifických požiadaviek na jadrovú bezpečnosť, na hodnotenie programov spúšťania, prevádzkových predpisov, limitov a podmienok, atď.
V súlade s „Atómovým zákonom“ významnú súčasť hodnotiacej činnosti ÚJD predstavuje posudzovanie zmien, ktoré ovplyvňujú jadrovú bezpečnosť na prevádzkovaných jadrových zariadeniach, ktorých realizácia je podmienená súhlasom ÚJD. Jedná sa najmä o posudzovanie značného množstva projektových zmien, zmien limitov a podmienok, prevádzkových predpisov, zmien programov periodických skúšok zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, zmien fyzickej ochrany jadrových zariadení, atď.
Samostatnou kategóriou hodnotiacej činnosti ÚJD je hodnotenie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení za uplynulé ročné obdobie. V súlade s bežnou medzinárodnou praxou je táto činnosť založená na hodnotení prevádzkových udalostí, na dodržiavaní limitov a podmienok bezpečnej prevádzky a na hodnotení bezpečnostných ukazovateľov prevádzky. Súčasťou hodnotenia bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení za uplynulé ročné obdobie je i hodnotenie technického stavu zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti najmä na základe výsledkov prevádzkových kontrol, periodických skúšok bezpečnostne dôležitých systémov. Hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná v roku 1999 aj na žiadateľov o oprávnenie v súlade s „Atómovým zákonom“ .
Odborná spôsobilosť žiadateľov bola preverovaná z hľadiska:


Kontrolná činnosť

Výkon kontrolnej činnosti špecifikovaný v „Atómovom zákone“ je upravený vnútornou smernicou, ktorej významnou súčasťou je ročný inšpekčný plán, ktorý uvažuje s nasledovnými typmi inšpekcií:
Rutinné inšpekcie, ktoré vykonávajú predovšetkým lokalitní inšpektori. Lokalitný inšpektor na príslušnom jadrovom zariadení kontroluje, ako sa zabezpečuje dodržiavanie podmienok a požiadaviek jadrovej bezpečnosti. Kontroluje najmä technický stav jadrových zariadení,   vykonávanie periodických skúšok zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, dodržiavanie schválených limitov a podmienok, vybraných prevádzkových predpisov a programov zabezpečenia kvality, počas výstavby a spúšťania, prevádzky a údržby, ako aj pri vyraďovaní jadrových zariadení.
Špeciálne inšpekcie sú zamerané do úzko profesijných oblastí (ako napríklad požiarna bezpečnosť, kvalifikácia a výcvik personálu JE, atď.) , najmä na kontrolu plnenia špecifických požiadaviek jadrovej bezpečnosti.
Tímové inšpekcie sú zamerané na komplexnú kontrolu bezpečnosti príslušného jadrového zariadenia a spravidla súčasne prebiehajú vo viacerých profesijných oblastiach. Typickým príkladom tímovej inšpekcie je napríklad kontrola pripravenosti jadrového zariadenia k etapám spúšťania. Ide o kontrolu plnenia podmienok ÚJD uložených držiteľovi oprávnenia na prevádzku jadrových elektrární k vydaniu súhlasu s nábehom bloku po výmene paliva. Tímové inšpekcie počas prevádzky sú spravidla orientované do oblastí, ktoré sú stanovené na základe dlhodobého hodnotenia výsledkov prevádzkovateľa jadrového zariadenia.
Mimoriadne inšpekcie sú neplánované, vyvolané neočakávanými prevádzkovými udalosťami na jadrových zariadeniach, alebo dozorný orgán nimi reaguje na vzniknutú situáciu v dozorovanej organizácii.
V súlade s „Atómovým zákonom“ ÚJD vykonáva aj inšpekcie počas výstavby, rekonštrukcie, opráv a údržby jadrových zariadení formou účasti inšpektorov ÚJD pri stavebných skúškach montážne ukončených vybraných zariadení, ako aj pri tlakových pevnostných skúškach strojnotechnologických vybraných zariadení.
Kontrolnú činnosť ÚJD vykonávali inšpektori jadrovej bezpečnosti, z ktorých väčšina má dlhoročné skúsenosti v príslušnej oblasti. Z vykonaných kontrol vypracovávajú inšpektori jadrovej bezpečnosti protokol, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti a ktorý obsahuje aj príkazy a opatrenia uložené ÚJD na odstránenie zistených nedostatkov.
Kvalifikácia inšpektorov jadrovej bezpečnosti je zabezpečovaná v súlade s vnútornou smernicou ÚJD. Inšpektori sa zúčastňujú nielen tréningových kurzov a iných technických stretnutí, ktoré sú organizované MAAE, ale aj špeciálnych výcvikových kurzov organizovaných v spolupráci s dozornými orgánmi jadrovej bezpečnosti európskych krajín, USA, Kanady a Japonska.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000