Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

V roku 1999 sa pravidelne vykonávalo porovnávanie stavu aproximácie legislatívy SR a EÚ a dokumentoval sa dosiahnutý pokrok pri vydávaní príslušných vyhlášok a boli spracované príslušné podklady pre Národný program aproximácie „Acquis“ .
ÚJD zabezpečil podklady a účasť na rokovaniach SR-EÚ v podvýbore pre dopravu, životné prostredie a energiu (16. 11. 1999) ako aj podklady pre 6. zasadnutie Asociačného výboru medzi SR a EÚ (16. 12. 1999). EK vo svojom hodnotení SR považuje za dôležitú časť posilnenie ÚJD a zvyšovanie jeho kapacity pre nezávislé hodnotenia bezpečnosti.

Vydávanie oprávnení

ÚJD udeľuje oprávnenia podľa „Atómového zákona“ na:

Doteraz požiadalo o udelenie oprávnenia na vyššie uvedené činnosti 92 žiadateľov. ÚJD posudzoval žiadosti,   vykonával kontrolu odbornej spôsobilosti žiadateľov ako aj previerku technických, materiálnych a organizačných predpokladov na riadne vykonávanie činnosti v príslušnej oblasti. Po odbornom posúdení a vykonaní previerok žiadateľov vydal ÚJD 79 oprávnení. Najdôležitejšie oprávnenia boli vydané pre Slovenské elektrárne, a. s. a VÚJE Trnava, a. s.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000