Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

3. LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

ÚJD ako ústredný orgán štátnej správy vykonáva prípravu legislatívy v oblasti svojej pôsobnosti a stanovuje záväzné kritériá v oblasti jadrovej bezpečnosti. Na základe ustanovení zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie („Atómový zákon“ ) sa vypracúva 17 vykonávacích vyhlášok k zákonu.
V roku 1999 boli vydané tieto vyhlášky ÚJD:

  1. Vyhláška č. 29/1999 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych materiálov a zariadení. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. 3. 1999.
  2. Vyhláška č. 30/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o maximálnych limitoch množstva jadrových materiálov, pri ktorých sa nepredpokladá spôsobenie jadrovej škody. Účinnosť nadobudla 1. 3. 1999.
  3. Vyhláška č. 186/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov. Účinnosť nadobudla 1. 8. 1999.
  4. Vyhláška č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení. Účinnosť nadobudla 1. 8. 1999.
  5. Vyhláška č. 198/1999 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov. Účinnosť nadobudla 1. 9. 1999.
  6. Vyhláška č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie. Účinnosť nadobudla 1. 10. 1999.
  7. Vyhláška č. 246/1999 Z. z. o dokumentácii jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky. Účinnosť nadobudla 1. 10. 1999. 8. Vyhláška č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov. Účinnosť nadobudla 15. 11. 1999.

V rámci edície Bezpečnosť jadrových zariadení bolo v roku 1999 vydaných 6 bezpečnostných návodov ÚJD. ÚJD ako účastník pripomienkového konania k návrhom technických noriem podľa zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov vydal 40 stanovísk k návrhom technických noriem.

 

Európska integrácia

V rámci procesu približovania do Európskej únie zabezpečoval ÚJD podklady pre screeningové rokovania v sektoroch Energetika a Životné prostredie. Osobitné úlohy boli kladené na ÚJD v r. 1999 v rámci rokovania „Pracovnej skupiny na vysokej úrovni“ medzi SR a EÚ.
V nadväznosti na túto pracovnú skupinu sa zabezpečovali podklady a účasť na rokovaní pracovnej podskupiny pre jadrovú bezpečnosť. Najdôležitejšou úlohou roku 1999 v rámci rokovaní s Európskou komisiou bola otázka bezpečnosti a prevádzky jadrovej elektrárne V-1 Bohunice.


V sektore Energetika ÚJD prezentoval stanovisko SR hlavne za oblasť jadrových materiálov a taktiež zabezpečovania jadrovej bezpečnosti na jadrových elektrárňach v SR, legislatívne a inštitucionálne otázky ako sú kompetencie dozorných orgánov, proces schvaľovania jednotlivých fáz životnosti jadrových zariadení a otázky zodpovednosti za jadrovú bezpečnosť.
V časti „Acquis communitaire“ boli prezentované možnosti plnenia zmluvy s EURATOM-om v oblastiach zásobovania jadrovým palivom, spoločné podnikanie, investície, záruky na jadrové materiály a vonkajšie vzťahy. V oblasti zásad spoločného podnikania a investovania podľa zmluvy s EURATOM-om bolo konštatované, že v legislatíve SR nie sú prekážky na plnenie zmluvy.
Súčasná kontrola jadrových materiálov vykonávaná podľa zmluvy s MAAE bude vyžadovať úpravu zmluvných vzťahov (zmluvy uzatvára EURATOM priamo s držiteľmi jadrových materiálov a nie so štátom). Podmienky kontroly sú podľa EURATOM-u formálne rozdielne oproti zárukovým kontrolám MAAE.

V sektore Životné prostredie bol ÚJD prezentovaný stav plnenia „Acquis communitaire“ v oblastiach realizácie úložiska RAO, prepravy RAO a povinnosti informovať verejnosť v okolí JZ (v čase prevádzky a v prípade havárie). Súčasná legislatíva SR nie je v rozpore s požiadavkami legislatívy EÚ. Zásadné požiadavky rieši „Atómový zákon“ a podrobnosti príslušné vyhlášky.
Rokovaní podskupiny pre jadrovú bezpečnosť sa zúčastňovali vedúci predstavitelia ÚJD, ktorí prezentovali aktuálny stav bezpečnosti JE V-1 Bohunice v súvislosti s jej postupnou rekonštrukciou. Úloha tejto podskupiny bola nakoniec zameraná na posúdenie ekonomických a sociálnych aspektov rôznych variantov ukončenia prevádzky JE V-1 Bohunice.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000