Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

2. POSLANIE ÚRADU JADROVÉHO DOZORU

U Hlavným poslaním ÚJD je zaručiť občanom Slovenskej republiky ako i medzinárodnému spoločenstvu, že jadrová energia sa na území Slovenskej republiky využíva výlučne na mierové účely a že slovenské jadrové zariadenia sú projektované,   budované,   prevádzkované a vyraďované v súlade s príslušnou legislatívou.
Poslaním ÚJD je taktiež dohliadať na to, aby prevádzka jadrových zariadení neohrozila samotných zamestnancov jadrových zariadení alebo obyvateľstvo a aby prevádzka jadrových zariadení nepoškodila životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku.
ÚJD pri svojej činnosti využíva výsledky vedy a výskumu ako aj medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnuť medzinárodne akceptovateľnú úroveň jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike.
Dôležitou činnosťou, ktorá úzko súvisí s hlavným poslaním ÚJD, je i kontrola jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení, to znamená položiek, ktoré by sa dali za určitých okolností i zneužiť na iné ako mierové účely. Na medzinárodnej úrovni je hlavným poslaním ÚJD zabezpečiť plnenie medzinárodných záväzkov SR v oblasti jadrovej energie a nešírenia jadrových zbraní.

ŠTÁTNY DOZOR NAD JADROVOU BEZPEČNOSŤOU

Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou je vykonávaný podľa zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. („Atómový zákon“ )
Tento zákon upravuje:

  1. podmienky využívania jadrovej energie na mierové účely
  2. povinnosti a práva právnických osôb a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie
  3. druhy jadrových materiálov, podmienky ich výroby,   spracovania, nadobúdania, uskladňovania, prepravy, používania, evidencie a kontroly
  4. podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z jadrových zariadení, vyhoretým jadrovým palivom a podmienky ukladania inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov
  5. podmienky jadrovej bezpečnosti
  6. náhradu jadrovej škody
  7. štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nadobúdaním a používaním jadrových materiálov, nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
  8. sankčné opatrenia za porušenie povinnosti vyplývajúcich z tohto zákona.

Zákon „O mierovom využívaní jadrovej energie“ je aproximovaný k právu Európskej únie. Súlad činností popísaných v zákone so samotným zákonom, ako i prípadné nedodržiavanie podmienok ÚJD kontrolujú inšpektori jadrovej bezpečnosti.
Ďalšie podrobnosti a podmienky využívania jadrovej energie na mierové účely, ako i ďalšie podmienky pre dosiahnutie jadrovej bezpečnosti na medzinárodne akceptovateľnú úroveň stanovujú príslušné vyhlášky ÚJD.

Predošlá kapitola Predošlá stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000