Úvodná stránka Úvodná stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

1. PREDHOVOR

Vážený čitateľ,  

predkladaná publikácia „Výročná správa Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD)“ si kladie za cieľ naďalej zlepšovať informovanie verejnosti o problematike bezpečnosti jadrovej energetiky. Správa hodnotí bezpečnosť jadrových zariadení, ktoré máme na Slovensku ako i činnosť ÚJD.
V roku 1999 bola ukončená veľmi rozsiahla rekonštrukcia na zvýšenie bezpečnosti 2. bloku JE V-1 Bohunice,   ktorá kvalitatívne zvýšila bezpečnosť na úroveň odporúčaní MAAE a požadovanú ÚJD. Veľmi dobré dosiahnuté výsledky boli ocenené i misiou WENRA (Asociácia jadrových dozorov krajín EÚ).
Ďalšou významnou aktivitou bolo hodnotenie bezpečnosti 2. bloku JE Mochovce počas spúšťania, povoľovací proces jednotlivých etáp spúšťania ako i proces hodnotenia bezpečnostných vylepšení. Bezpečnosť JE Mochovce bola okrem ÚJD hodnotená i v rámci Projektu PHARE expertmi Riskauditu (Nemecko, Francúzsko) ako i ďalšími expertmi zo Španielska, Talianska a Maďarska. Záverečná správa tohto komplexného hodnotenia, ktoré trvalo takmer dva roky, je pre ÚJD i JE Mochovce pozitívna.
Aktivity ÚJD boli okrem jadrových elektrární zamerané i na zariadenia na spracovanie a skladovanie rádioaktívnych odpadov a medzisklad vyhoretého jadrového paliva. Po veľmi rozsiahlom hodnotení bezpečnostnej dokumentácie ako i samotných zariadení, ÚJD vydal povolenie na aktívne skúšky Bohunického spracovateľského centra na spracovanie rádioaktívnych odpadov ako i Republikového úložiska RAO v lokalite Mochovce. ÚJD po zhodnotení bezpečnostnej správy a rekonštrukcii medziskladu vyhoretého paliva povolil používanie nových zásobníkov skladovania paliva, pomocou ktorých sa výrazne zvýšila kapacita medziskladu.
ÚJD vykonáva i dozor nad jadrovými materiálmi. V tejto oblasti boli splnené všetky medzinárodné záväzky, ktorými je SR viazaná. Zákon 130/1998 Z. z., ktorý je v účinnosti od 1. 7. 1998, ukladá ÚJD vypracovať 16 vyhlášok, ktoré podrobnejšie popisujú podmienky využívania jadrovej energie a jadrových materiálov. V roku 1999 bolo vydaných 8 vyhlášok a zvyšných 8 je vypracovaných a pripravených pre schvaľovací proces. Nový zákon tiež ÚJD ukladá vykonávať previerky a vydávať oprávnenia pre organizácie, ktoré poskytujú služby pre jadrové zariadenia. Bola to nová a náročná úloha a ÚJD vydal v roku 1999 spolu 79 oprávnení pre organizácie.
Medzinárodná spolupráca je dôležitou súčasťou činnosti ÚJD od samého začiatku jeho vzniku. V roku 1999 pokračovala veľmi dobrá spolupráca s EK, MAAE, OECD/NEA ako i bilaterálna spolupráca s mnohými krajinami.
Spolupráca s EK je veľmi rozsiahla, od účasti v expertných skupinách (CONCERT -predstavitelia jadrových dozorov, NUSAC -koordinácia pomoci) , ďalej účasť v projektoch PHARE -napríklad hodnotenie JE Mochovce, pomoc pri posilňovaní ÚJD v rámci projektu RAMG, ako i priama pomoc pri dodávke zariadení systému RODOS, komplexného zariadenia protihavarijného plánovania.
Najvýznamnejšia je spolupráca s MAAE, ktorá je zameraná na rôzne oblasti technickej spolupráce, expertných misií, technických rokovaní, na uplatňovanie záruk jadrových materiálov a vývoj nových medzinárodných štandardov bezpečnosti.
Je veľkým uznaním pre Slovensko, že bolo v septembri zvolené za podpredsedu Rady guvernérov MAAE a predseda ÚJD bol menovaný za člena veľmi prestížnej poradnej skupiny INSAG (Medzinárodná poradná skupina bezpečnosti).
V roku 1999 prebehli na pôde MAAE dve veľmi významné akcie -Prvé hodnotiace rokovanie v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, čo je jediný medzinárodne právny dokument v oblasti jadrovej bezpečnosti. Výsledok rokovania je pre Slovensko mimoriadne pozitívny. Závery konštatujú, že vytvorenie a úroveň ÚJD, ako aj zvyšovanie bezpečnosti JE V-1 Bohunice a JE Mochovce je jedinečným výsledkom pre Slovensko. Druhou udalosťou bola medzinárodná konferencia o bezpečnosti jadrových elektrární v krajinách strednej a východnej Európy. I výsledky tejto konferencie sú pre ÚJD a slovenské JE veľmi pozitívne a JE V-1 Bohunice je hodnotená ako príklad úrovne bezpečnosti.
Počas Generálnej konferencie MAAE podpísal podpredseda vlády SR pán Hamžík s generálnym riaditeľom MAAE pánom ElBaradeiom Dohodu o aplikácii záruk na jadrové materiály vo väzbe na nerozširovanie jadrových zbraní ako i dodatkový protokol k tejto dohode.
Slovensko sa tým zaradilo medzi popredné krajiny sveta,   ktoré majú tieto dohody s MAAE uzavreté. K výsledkom vynikajúcej spolupráce s MAAE významne prispela i Stála misia SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni.
V oblasti bilaterálnej spolupráce je veľmi dôležitá spolupráca a výmena informácií so všetkými susednými krajinami. Pre ÚJD bola navyše veľmi cenná spolupráca s USA, UK,   Francúzskom, Nemeckom, Fínskom, Japonskom a Švajčiarskom. V roku 1999 bol ukončený veľmi úspešný švajčiarsko-slovenský projekt na posilnenie ÚJD.
Spolupráca so Švajčiarskom však pokračuje v novom projekte Swissup pre Ukrajinu.
Ocenením ÚJD sú i významné domáce a zahraničné návštevy. Z domácich je to bezpochyby návšteva prezidenta Slovenskej republiky pána Rudolfa Schustera, zo zahraničných je najcennejšou návšteva generálneho riaditeľa MAAE pána Mohameda ElBaradeia. Medzi cennými návštevami boli ďalší zástupcovia MAAE, predseda Rady guvernérov MAAE, predsedovia dozorov Českej republiky,   Fínska, Poľska, Slovinska a USA, zástupcovia dozorov Švajčiarska, USA, Ruska, Ukrajiny, Japonska, veľvyslanci UK, Holandska, Poľska, Ruska, Slovinska a Rakúska.
ÚJD si vysoko cení, že odborníci z ÚJD sa zúčastňovali ako experti medzinárodných misií v Číne, Malajzii,   Bulharsku, Arménsku, Litve a Ukrajine.
Všetky uvedené výsledky posilnili dobré meno ÚJD doma i v zahraničí a slovenský dozor je skutočne na medzinárodnom poli veľmi uznávaný a vysoko hodnotený.

 

Predseda
Úradu jadrového dozoru
Slovenskej Republiky

Úvodná stránka Úvodná stránka Obsah Nasledujúca stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000