SPRÁVA O VÝSLEDKOCH ČINNOSTI
ÚRADU JADROVÉHO DOZORU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A BEZPEČNOSTI JADROVÝCH
ZARIADENÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
ZA ROK 1999

REPORT ON ACTIVITIES OF NUCLEAR
REGULATORY AUTHORITY
OF THE SLOVAK REPUBLIC AND SAFETY
OF NUCLEAR INSTALLATIONS
IN THE SLOVAK REPUBLIC IN 1999

Redakčná príprava: M. Šeliga
Fotografie: M. Šeliga, M. Durišová
Spracované z podkladov tlačenej správy v spolupráci
s Výtvarnou agentúrou A1 Žilina a FEI STU Bratislava v rámci projektu INFELEN


©   Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, 2000
©  
Úrad jadrového dozoru SR, 2000


Výročná správa je dostupná aj na WWW-stránkach UJD SR