Národná správa Slovenskej republiky
o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti

(pre MAAE v r. 1998)

Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti 23. 2. 1995 ako prvý štát s jadrovým zariadením v zmysle dohovoru. Týmto krokom SR deklarovala ochotu a pripravenosť aktívne sa zúčastňovať na plnení ustanovení dohovoru.
Národná správa SR bola vypracovaná podľa článku 21 uvedeného dohovoru. Ukončená bola v septembri 1998 a odovzdaná Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) v počte neikoľko desiatok kusov na distribúciu pre všetky štáty, ktoré ratifikovali dohovor.
Obsahom i štruktúrou správa rešpektuje odporúčania smernice dohovoru na vypracovanie národných správ o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti krajín.

S obsahom správy sa možte oboznámiť aj na WWW- stránkach Internetu, a to v niekoľkých verziách

Pripomienky        Informácie o WWW-stránkach správy
Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998

Tvorba WWW stránky
Copyright © INFELEN, 1998