Fyzická ochrana jadrových materiálov a zariadení

Pojem fyzická ochrana jadrových materiálov predstavuje súbor technických, režimových alebo organizačných opatrení potrebných na zabránenie a zaistenie neoprávnených činností s jadrovými zariadeniami, jadrovými materiálmi, špeciálnymi materiálmi a zariadeniami, pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom, pri preprave rádioaktívnych materiálov, ako aj neoprávneného vniknutia do jadrového zariadenia a vykonania sabotáže.

Záväzky SR v oblasti fyzickej ochrany jadrových materiálov vyplývajú z pristúpenia k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov (The Convection on the Physical Protection of Nuclear Material), ktorý bol podpísaný vládou ČSSR dňa 8. februára 1987. Dňa 8. júla 2005 bol vo Viedni prijatý Dodatok k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkom uznesením č. 522 z 19. septembra 2007 a prezident Slovenskej republiky ratifikoval dodatok 19. októbra 2007. Ratifikačná listina bola 7. marca uložená u depozitára, ktorým je generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. Dodatok k dohovoru nadobudol platnosť 8. mája 2016.

Dodatok lepšie reflektuje súčasnú bezpečnostnú situáciu vo svete a úzko nadväzuje aj na Medzinárodný dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu, ktorý bol prijatý 15. apríla 2005 na Valnom zhromaždení OSN, rezolúciou č. 59/290 a ktorý SR, ako prvý štát sveta, ratifikovala dňa 23. marca 2006.

Požiadavky kladené na fyzickú ochranu jadrových materiálov a jadrových zariadení pre SR sú definované v atómovom zákone a vo vyhláške ÚJD SR č. 51/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany a požiadavky kladené na fyzickú ochranu pri prepravách rádioaktívnych materiálov sú definované vo vyhláške ÚJD SR č. 57/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov a vo vyhláške ÚJD SR č. 105/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.

Dozornú činnosť v tejto oblasti sústreďuje ÚJD SR na kontrolu fyzickej ochrany na jadrových zariadeniach v SR a vykonáva inšpekcie zamerané na fyzickú ochranu jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov a pri prepravách rádioaktívnych materiálov.

Aktualizácia: 16.02.2022