MO 34 – Predĺženie lehoty pre rozhodnutie (uvádzanie JZ do prevádzky, povolenie nakladania s RAO a VJP)

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v konaní na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom je odôvodnené veľkým rozsahom kontrolných činností, vykonávaných na 3. bloku MO34 inšpektormi ÚJD SR aj počas prebiehajúcich skúšok zariadení a systémov tohto bloku. Podľa požiadavky § 46 správneho poriadku musí rozhodnutie vychádzať […]

MO 34 – Ďalší postup v rozkladovom konaní

Zverejnenie informácie o správnom konaní 277 Zverejnenie informácie o správnom konaní 298

MO 34 – Rozkladové konanie UČP

Jeden z účastníkov správneho konania (organizácia Global 2000 – Friends of the Earth, Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, ďalej len “Global 2000”) sa podľa § 53 správneho poriadku odvolal (podal rozklad) voči rozhodnutiam Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ÚJD SR): č. 277/2018 z 29.10.2018, ktorým ÚJD SR vydal v prvom stupni pre Slovenské elektrárne, […]

MO 34 – Rozhodnutia UČP

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) dňa 29. 10. 2018 vydal rozhodnutie č. 277/2018 (Povolenie na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom v uzle čerstvého paliva) a rozhodnutie č. 298/2018 (Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a na predbežné užívanie uzla čerstvého paliva podľa stavebného zákona). Obe rozhodnutia sú zverejnené […]