MO 34 – Vydanie rozhodnutia č. 156/2021

ÚJD SR VYDAL POVOLENIE NA UVÁDZANIE 3. BLOKU MO 3, 4 DO PREVÁDZKY ÚJD SR informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek, vydal dnes 13.05.2021 povolenie pre uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, ako aj súvisiace povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a na predčasné užívanie […]

MO 34 – Záverečné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce

Záverečné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce a zverejnenie záverečnej Súhrnnej správy „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“ ÚJD SR vo svojej správe zo dňa 04.05.2020 informoval verejnosť o prebiehajúcej kontrole potrubných dielov na 3. bloku Mochovce. Táto správa je prístupná verejnosti na webovom […]

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie 3. blok – Zverejnenie 2. etapa

Oznámenie: Zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci „Atómová elektráreň VVER 4×440 MW 3. stavba Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia o zverejnení podkladov pre rozhodnutie (2. etapa) do anglického jazyka Doplňujúce podklady pre rozhodnutie: Aktualizovaný draft/návrh rozhodnutia Neoficiálny pracovný preklad aktualizovaného draftu/návrhu rozhodnutia do AJ

MO 34 – Predbežné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce

Predbežné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce a zverejnenie predbežnej Súhrnnej správy „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“ ÚJD SR vo svojej správe zo dňa 04.05.2020 informoval verejnosť o prebiehajúcej kontrole potrubných dielov na 3. bloku Mochovce. Táto správa je prístupná verejnosti na webovom […]

MO 34 – Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní MO 34

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní MO 34 Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia reg. č. 8741/2020

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie 3. blok – Zverejnenie

Zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci ”Atómová elektráreň Mochovce VVER 4×440 MW 3. stavba” Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia o zverejení podkladov pre rozhodnutie do AJ Predprevádzková bezpečnostná správa MO34 Kapitola 1 – Úvod Kapitola 2 – Všeobecná charakteristika JE MO34 a jej projektu […]

MO 34 – Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní na uvádzanie MO 34 do prevádzky

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní na uvádzanie MO 34 do prevádzky Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia reg. č. 3913/2020

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie 3. blok

Návrh rozhodnutia Kapitola 13 Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 (Vplyv JE MO34 na životné prostredie) Odpočet plnenia Záverečného stanoviska č. 395/2010 – 3.4/hp Atómová elektráreň Mochovce VVER 4×440 MW 3. stavba, vydaného MŽP SR

MO 34 – Predbežné hodnotenie realizácie programu opakovaného náhrevu 3. bloku JE Mochovce

Predbežné hodnotenie realizácie programu opakovaného náhrevu 3. bloku JE Mochovce ÚJD SR v správe zo dňa 26.08.2019 (Záverečné hodnotenie horúcej hydroskúšky 3. bloku JE MO34) poskytol na svojom webovom sídle podrobné stanovisko k dôvodom požiadavky na uskutočnenie opakovaného náhrevu 3. bloku. Inšpektori ÚJD SR vykonali v prípravnej etape pred realizáciou opakovaného náhrevu kontroly pripravenosti 3. […]

MO 34 – Ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním

Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 3. bloku v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce 3. stavba. Na procesnom úkone sa […]