Misia IRRS potvrdzuje, že Slovensko plní záväzky vysokej úrovne bezpečnosti, zároveň vidí priestor na ďalšie zlepšenie

Misia medzinárodného posúdenia dozornej činnosti (misia IRRS), ktorej úlohou je vzájomné partnerské hodnotenie výkonu dozornej činnosti štátu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany vychádzajúce z bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), sa uskutočnila na žiadosť vlády SR v dňoch 5. až 16. septembra 2022. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) ako […]

Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia č. 248/2022 P

Informujeme účastníkov konania, dotknuté orgány a širokú verejnosť, že dňa 09. 09. 2022 bolo rozhodnutie č. 248/2022 P doručené. Tento deň je aj dňom nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia. Formulár druhostupňového správneho konania č. 738-2022 Rozhodnutie č. 248/2022 P (anonymizované)

Aktuálne informácie o stave na JE Záporožie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom: informácií z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) správ poskytovaných ukrajinským jadrovým dozorom (SNRIU) skupiny ENSREG, v rámci ktorého je ÚJD SR v úzkom kontakte s partnerskými dozormi EÚ ostatných medzinárodných organizácií Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a […]

Záverečná súhrnná správa zo slovensko-rakúskych konzultácií 2008 – 2021

V rámci Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a na základe konkrétnych záverov záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prebiehali v rokoch 2008 – 2016 expertné rokovania k 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (v sumáre tvoriace tzv. bezpečnostný dialóg k dostavbe […]

Aktuálne informácie o stave na JZ Černobyľ a JE Záporožie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom: informácií z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) správ poskytovaných ukrajinským jadrovým dozorom (SNRIU) skupiny ENSREG, v rámci ktorého je ÚJD SR v úzkom kontakte s partnerskými dozormi EÚ ostatných medzinárodných organizácií Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a […]

Aktuálne informácie k situácii na JZ Černobyľ v Ukrajine

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom: informácií z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) správ poskytovaných ukrajinským jadrovým dozorom (SNRIU) skupiny ENSREG, v rámci ktorého je ÚJD SR v úzkom kontakte s partnerskými dozormi EÚ ostatných medzinárodných organizácií Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a […]

Podklady pre zverejnenie – doručenie

Dovoľujeme si týmto informovať účastníkov konania a širokú verejnosť, že dňa 08.02.2022 nastala fikcia doručenia Výzvy na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním druhostupňového rozhodnutia pre uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 3. blok a súvisiace konania. Týmto […]

MO34 – podklady pre vydanie druhostupňového rozhodnutia 3. blok – zverejnenie

ÚJD SR oznamuje zainteresovanej verejnosti, že dňa 24. januára 2022 zverejnil výzvu na vyjadrenie sa k podkladom k návrhu rozhodnutia druhostupňového orgánu a k doručeným rozkladom pre uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. blok do prevádzky a súvisiace konania. Výzva sa doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti, pričom fikcia doručenia nastane 8. februára […]

Termín 6. konferencie ENSREG je už známy

Pôvodne sa v poradí šiesta Európska konferencia o jadrovej bezpečnosti mala konať ešte v roku 2021. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol termín konferencie presunutý na 20. až 21. júna 2022. Konferencia v Bruseli bude pod záštitou Skupiny európskych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou (ENSREG) v spolupráci s Európskou komisiou. Jedným z kľúčových cieľov konferencie je zhodnotiť jadrovú […]

MO 34 – Odvolanie proti povoleniu pre 3. blok, postúpenie spisu na rozklad

28.05.2021 bolo Úradu jadrového dozoru SR elektronicky doručené odvolanie jedného z účastníkov konania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. Dňa 11.06.2021 ten istý účastník konania elektronicky doručil ÚJD SR doplnenie odvolania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. Podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní rozhodnúť sám, […]