Aktuálne informácie o stave na JZ Černobyľ a JE Záporožie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom: informácií z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) správ poskytovaných ukrajinským jadrovým dozorom (SNRIU) skupiny ENSREG, v rámci ktorého je ÚJD SR v úzkom kontakte s partnerskými dozormi EÚ ostatných medzinárodných organizácií Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a […]

Aktuálne informácie k situácii na JZ Černobyľ v Ukrajine

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom: informácií z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) správ poskytovaných ukrajinským jadrovým dozorom (SNRIU) skupiny ENSREG, v rámci ktorého je ÚJD SR v úzkom kontakte s partnerskými dozormi EÚ ostatných medzinárodných organizácií Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a […]

Podklady pre zverejnenie – doručenie

Dovoľujeme si týmto informovať účastníkov konania a širokú verejnosť, že dňa 08.02.2022 nastala fikcia doručenia Výzvy na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním druhostupňového rozhodnutia pre uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 3. blok a súvisiace konania. Týmto […]

MO34 – podklady pre vydanie druhostupňového rozhodnutia 3. blok – zverejnenie

ÚJD SR oznamuje zainteresovanej verejnosti, že dňa 24. januára 2022 zverejnil výzvu na vyjadrenie sa k podkladom k návrhu rozhodnutia druhostupňového orgánu a k doručeným rozkladom pre uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. blok do prevádzky a súvisiace konania. Výzva sa doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti, pričom fikcia doručenia nastane 8. februára […]

Termín 6. konferencie ENSREG je už známy

Pôvodne sa v poradí šiesta Európska konferencia o jadrovej bezpečnosti mala konať ešte v roku 2021. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol termín konferencie presunutý na 20. až 21. júna 2022. Konferencia v Bruseli bude pod záštitou Skupiny európskych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou (ENSREG) v spolupráci s Európskou komisiou. Jedným z kľúčových cieľov konferencie je zhodnotiť jadrovú […]

MO 34 – Odvolanie proti povoleniu pre 3. blok, postúpenie spisu na rozklad

28.05.2021 bolo Úradu jadrového dozoru SR elektronicky doručené odvolanie jedného z účastníkov konania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. Dňa 11.06.2021 ten istý účastník konania elektronicky doručil ÚJD SR doplnenie odvolania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. Podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní rozhodnúť sám, […]

MO 34 – Vydanie rozhodnutia č. 156/2021

ÚJD SR VYDAL POVOLENIE NA UVÁDZANIE 3. BLOKU MO 3, 4 DO PREVÁDZKY ÚJD SR informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek, vydal dnes 13.05.2021 povolenie pre uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, ako aj súvisiace povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a na predčasné užívanie […]

MO 34 – Záverečné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce

Záverečné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce a zverejnenie záverečnej Súhrnnej správy „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“ ÚJD SR vo svojej správe zo dňa 04.05.2020 informoval verejnosť o prebiehajúcej kontrole potrubných dielov na 3. bloku Mochovce. Táto správa je prístupná verejnosti na webovom […]

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie 3. blok – Zverejnenie 2. etapa

Oznámenie: Zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci „Atómová elektráreň VVER 4×440 MW 3. stavba Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka: Neoficiálny pracovný preklad oznámenia o zverejnení podkladov pre rozhodnutie (2. etapa) do anglického jazyka Doplňujúce podklady pre rozhodnutie: Aktualizovaný draft/návrh rozhodnutia Neoficiálny pracovný preklad aktualizovaného draftu/návrhu rozhodnutia do AJ

MO 34 – Predbežné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce

Predbežné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce a zverejnenie predbežnej Súhrnnej správy „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“ ÚJD SR vo svojej správe zo dňa 04.05.2020 informoval verejnosť o prebiehajúcej kontrole potrubných dielov na 3. bloku Mochovce. Táto správa je prístupná verejnosti na webovom […]