<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Hide details for 20062006
1/2006 vydáva povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia Iné Ostatné (vydané: 01/03/2006)
2/2006 vydáva povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia Iné Ostatné (vydané: 01/03/2006)
3/2006 schvaľuje požiadavky na kvalitu obsiahnuté v dokumente s názvom:"Filtračné zariadenie CAMFIL pre systém 1,2TL71", ... Zaistenie akosti JE V2 (vydané: 01/12/2006)
5/2006 vydáva súhlas na realizáciu projektovej zmeny DZM č. 2773/05 s názvom "Update riadiaceho programu zavážacieho stroja JE V-1" Projektové zmeny JE V1 (vydané: 01/05/2006)
6/2006 zastavuje správne konanie vo veci ... Iné Ostatné (vydané: 01/10/2006)
7/2006 schvaľuje dočasnú zmenu v prevádzkovom predpise s názvom 1-LAP-001 ... Prevádzka JE V1 (vydané: 01/09/2006)
8/2006 schvaľuje požiadavky na kvalitu obsiahnuté v plánoch kvality s názvom ... Zaistenie akosti EMO (vydané: 01/09/2006)
9/2006 Povoľuje užívanie stavby. Iné JAVYS (vydané: 12/11/2006)
10/2006 predlžuje platnosť stavebného povolenia č.j. 2003/10216-004 zo dňa 17.12.2003 na stavbu: "2. stavba AE Mochovce - Stavebné úpravy vrátnic ... Iné EMO (vydané: 01/19/2006)
11/2006 prerušuje kolaudačné konanie na "Stavbu č. 836 - Úprava stáčacieho stanovišťa pre olejové hospodárstvo objektu 321 V-1" Iné JE V1 (vydané: 01/13/2006)
13/2006 vydáva súhlas na realizáciu projektu TD na VZ pre IPR 711 - "Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V2", úloha modernizácie V03 ... Zaistenie akosti JE V2 (vydané: 01/17/2006)
14/2006 zastavuje správne konanie vo veci schválenia Plánu FO SE-EBO a SE-EMO Iné Ostatné (vydané: 01/18/2006)
15/2006 povoľuje užívanie stavby č. 711.G2 - Ochrana areálu EBO ... Iné JE V2 (vydané: 01/20/2006)
16/2006 vydáva súhlas na realizáciu projektovej zmeny č. 1.1430 - "Oprava drenáže systému TVD", pre SE EMO Projektové zmeny EMO (vydané: 01/23/2006)
17/2006 schvaľuje doplnenie prevádzkových predpisov s názvom 1-LAP-001 a 2-LAP-001 ... Prevádzka JE V1 (vydané: 01/23/2006)
18/2006 schvaľuje požiadavky na kvalitu obsiahnuté v dokumente:"Etapový program zabezpečovania kvality pre prevádzku VICHR" ... Zaistenie akosti VYZ (vydané: 01/24/2006)
19/2006 vydáva povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia vo forme krytov z ochudobneného uránu Iné Ostatné (vydané: 01/24/2006)
20/2006 vydáva súhlas na realizáciu zmeny v zozname vybraných zariadení pre stavbu č. 711 ... Zaistenie akosti JE V2 (vydané: 01/25/2006)
21/2006 vydáva súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania JZ JE A-1 ... Projektové zmeny VYZ (vydané: 01/30/2006)
22/2006 posúdil Havarijný dopravný poriadok, vydanie č. 1, GovCo, a.s. Iné Ostatné (vydané: 01/30/2006)
23/2006 zastavenie konania vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu, obsiahnutých v dokumentoch "Plán kvality pre riadené starnutie vybraného zariadenia JEV-2 ... Zaistenie akosti JE V2 (vydané: 01/31/2006)
24/2006 schvaľuje prepravné zariadenie typu PK II/kaly ... Iné VYZ (vydané: 02/27/2006)
25/2006 schvaľuje prepravné zariadenie typu PK III/sudy ... Iné VYZ (vydané: 02/27/2006)
26/2006 schvaľuje prepravné zariadenie typu PK I/DOW ... Iné VYZ (vydané: 02/27/2006)
27/2006 schvaľuje prepravné zariadenie typu PC 55 fl ... Iné VYZ (vydané: 02/27/2006)
28/2006 mení podmienku č. 4 z prílohy č. 2 k Rozhodnutiu č. 5/2001 Prevádzka VYZ (vydané: 02/13/2006)
29/2006 schvaľuje vnútorný havarijný plán Experimentálna spaľovňa a experimentálne cementačné zariadenie VUJE v obj. 76B Iné VUJE, a. s. (vydané: 02/03/2006)