Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 340/2020Vydané komu: EBO
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu zmien vykonaných v prevádzkových predpisoch
Dátum vydania rozhodnutia: 14.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 4.1.2021


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (144 kB)