Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 343/2020Vydané komu: EBO
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 14.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 4.1.2021


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (143 kB)