Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 344/2020Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 15.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 4.1.2021


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (133 kB)