Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

OBSAH

Titulná stránka vytlačeného textu správy
Použité skratky
Vecný odkazovač
1. Úvod
    1.1 Účel správy
    1.2 Koncepcia využívania jadrových zdrojov v SR
2. Jadrové zariadenia SR v zmysle Dohovoru
    2.1 Atómová elektráreň Bohunice - bloky V-1
        2.1.1 Popis blokov V-1
        2.1.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov Bohunice V-1
        2.1.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov Bohunice V-1
    
2.2 Jadrová elektráreň Bohunice - bloky V-2
        2.2.1 Popis blokov V-2
        2.2.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov Bohunice V-2
        2.2.3 Prevádzková bezpečnostná práva po 10 rokoch prevádzky
        2.2.4 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov V-2
    
2.3 Atómová elektráreň Mochovce - blok 1.
        2.3.1 Popis elektrárne Mochovce
        2.3.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov EMO
        2.3.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov v Mochovciach
    
2.4 Atómová elektráreň Bohunice A-1
        2.4.1 Popis elektrárne A-1
        2.4.2 História a súčasný stav elektrárne A-1
        2.4.3 Program likvidácie elektrárne
    
2.5 Medzisklad vyhoretého paliva
        2.5.1 Popis použitej technológie
        2.5.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti MSVP
        2.5.3 Programy zvyšovania bezpečnosti MSVP
    
2.6 Technológie pre spracovanie a úpravu RAO
        2.6.1 Stručný popis technológií
        2.6.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti zariadení
    
2.7 Sklady upravených a tuhých RAO
3. Legislatíva a dozor
    
3.1 Legislatívny a dozorný rámec
        3.1.1 Štruktúra dozorných orgánov
        3.1.2 Legislatíva
        3.1.3 Štátny dozor v oblasti jadrovej bezpečnosti
        3.1.4 Štátny dozor v oblasti ochrany zdravia pred žiarením
    
3.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa
        3.2.1 Zákon č. 130/1998 Z. z. - Povinnosti prevádzkovateľa voči dozoru
        3.2.2 Metódy dozoru na overenie dodržiavania podmienok licencie prevádzkovateľom
4. Všeobecné aspekty bezpečnosti
    
4.1 Priorita bezpečnosti
        4.1.1 Zásady a definícia jadrovej bezpečnosti
        4.1.2 Koncepcia jadrovej a radiačnej bezpečnosti
        4.1.3 Úloha dozorného orgánu

    4.2 Finančné a ľudské zdroje
        4.2.1 Financovanie prevádzky a programov zvyšovania bezpečnosti
        4.2.2 Finančné zdroje programov likvidácie a spracovania RAO JEZ
        4.2.3 Ľudské zdroje
    
4.3 Ľudský činiteľ
        4.3.1 Manažérske a organizačné opatrenia
        4.3.2 Metódy predchádzania ľudským chybám
        4.3.3 Metódy odhaľovania a nápravy ľudských chýb
        4.3.4 Úloha dozorného orgánu
    
4.4 Systém zabezpečovania kvality prevádzkovateľa
        4.4.1 História budovania Systému kvality SE a.s.
        4.4.2 Koncepcia kvality
        4.4.3 Projekt spracovania a zavádzania Systému kvality SE a.s.
        4.4.4 Preverovanie účinnosti Systému kvality SE a.s.
        4.4.5 Úloha dozorného orgánu
    
4.5 Hodnotenie a overovanie bezpečnosti
        4.5.1 Charakteristika prevádzkovaných reaktorov
        4.5.2 Hodnotenie bezpečnosti jadrových reaktorov ÚJD
        4.5.3 Základné princípy pre vydávanie rozhodnutí ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti prevádzkovaných reaktorov
        4.5.4 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-230 JE Bohunice
        4.5.5 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-213 JE Bohunice
        4.5.6 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER 440/V-213 JE Mochovce
         4.5.7 Požiadavka ÚJD na periodické hodnotenie bezpečnosti
    
4.6 Radiačná ochrana
        4.6.1 Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany a jej implementácia
        4.6.2 Implementácia legislatívy v oblasti radiačnej ochrany
         4.6.3 Monitorovanie radiačnej situácie prevádzkovateľom
        4.6.4 Aktivity dozorných orgánov
    
4.7 Havarijná pripravenosť
        4.7.1 Legislatíva v oblasti havarijnej pripravenosti
        4.7.2 Implementácia legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti
        4.7.3 Vnútorné havarijné plány prevádzkovateľa
        4.7.4 Plány ochrany obyvateľstva (vonkajšie havarijné plány)
        4.7.5 Systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva a personálu
        4.7.6 Systémy udržiavania havarijnej pripravenosti
        4.7.7 Medzinárodné dohody
5. Bezpečnosť jadrových zariadení SR
    
5.1 Výber lokality
        5.1.1 Legislatíva v oblasti výberu lokality
        5.1.2 Plnenie kritérií v lokalitách Bohunice a Mochovce
        5.1.3 Medzinárodné dohody - ÚJD
    
5.2 Projektová príprava a výstavba
        5.2.1 Legislatíva pre oblasť projektovania a výstavby
        5.2.2 Projektová príprava JZ v lokalitách Bohunice a Mochovce
    
5.3 Prevádzka
        5.3.1 Proces získavania licencie prevádzkovateľom
        5.3.2 Limity a podmienky pre prevádzku
        5.3.3 Riadiaca a prevádzková dokumentácia pre prevádzku, údržbu, previerky JEZ
        5.3.4 Technická podpora prevádzky
        5.3.5 Analýza udalostí na jadrových zariadeniach
        5.3.6 Tvorba RAO
    
5.4 Plánované aktivity zvyšovania bezpečnosti jadrových zariadení
6. Prílohy
    
6.1 Zoznam jadrových zariadení a technicko ekonomické ukazovatele
        6.1.1 ZOZNAM JADROVÝCH ZARIADENÍ
        6.1.2 TECHNICKO EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
    
6.2 Vybrané všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k jadrovej a radiačnej bezpečnosti
    6.3 Zoznam národných a medzinárodných dokumentov vzťahujúcich sa na bezpečnosť reaktorov typu VVER, zariadení SE-VYZ
    6.4 Limity výpustí RAO
    6.5 Kolektív autorov
    6.6 Zákon NR SR č. 130/1998 Z. z.


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998