Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

Použité skratky

AKOBOJE Automatizovaný komplex bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne
AZ Aktívna zóna reaktora
ALARA Tak nízke, ako je možné rozumne dosiahnuť
BO Bežná oprava
BSC Bohunické spracovateľské centrum
CDF Pravdepodobnosť poškodenia aktívnej zóny reaktora (Core damage frequency)1
CO Civilná obrana
ČSSR Československá socialistická republika
ČSFR Česká a Slovenská federatívna republika
ČSKAE Československá komisia pre atómovú energiu
BDBA Nadprojektová havária
DBA Maximálna projektová havária
EBO Atómové elektrárne Bohunice
EBRD Európska banka pre obnovu a rozvoj
EdF Electricité de France
EGP Energoprojekt Praha
EMO Atómové elektrárne Mochovce
HDO Hromadné diaľkové ovládanie
HRS Havarijné riadiace stredisko
HVB Hlavný výrobný blok
ICRP Medzinárodná komisia pre rádiologickú ochranu (International Commission for Radiation Protection)
IDE Individuálny dávkový ekvivalent
INSAG Medzinárodná poradná skupina jadrovej bezpečnosti
JE Jadrová elektráreň
JZ Jadrové zariadenie
KHK Krajská havarijná komisia
KKC Krízové a koordinačné centrum ÚJD
KRH Komisia vlády SR pre radiačné havárie
LaP Limity a podmienky pre prevádzku
LBB Únik pred roztrhnutím (Leak Before Break)
LOCA Nehoda s únikom chladiva
MAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
MO-ASR Ministerstvo obrany - Armáda Slovenskej republiky
MSK -64 Medvedev Sponhauer Karnikova stupnica stupnica pre hodnotenie seizmických udalostí
MSVP Medzisklad vyhoretého paliva
MV-CO Ministerstvo vnútra - civilná obrana
MZ-ŠZÚ Ministerstvo zdravotníctva - Štátny zdravotný ústav
MŽP-SHMÚ Ministerstvo životného prostredia - Slovenský hydrometeorologický ústav
NUSS Nuclear Safety Standards
OHK Okresná havarijná komisia
OHO Organizácia havarijnej odozvy
ORS Operatívno -riadiaca skupina
OSART Skupina pre hodnotenie prevádzkovej bezpečnosti
OSN Organizácia spojených národov
PpBS Predprevádzková bezpečnostná správa
Palivový článok
PHARE Iniciatíva EÚ pre ekonomickú integráciu krajín strednej a východnej Európy
PO Požiarna ochrana
PPS Prevádzkové podporné stredisko
PS Prevádzkový súbor
PSA Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti
QA Zabezpečovanie kvality
RAO Rádioaktívne odpady
SIR Safety Improvements Report - správa EdF k zvyšovaniu bezpečnosti blokov Mochovciach
SE a.s. Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť
SE-EBO Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, odštepný závod SE a.s.
SE-EMO Atómové elektrárne Mochovce, odštepný závod SE a.s.
SE-VYZ Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoretým palivom, odštepný závod SE a.s.
SED Slovenský energetický dispečing
SIRM Safety Improvement of Mochovce NPP Project Review Mission - závery misie MAAE uskutočnenej v Mochovciach v júni 1994
SK Systém kvality
SKR Systém kontroly a riadenia
SR Slovenská republika
SÚRMS Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete
STN Slovenská technická norma
ŠFL JEZ Štátny fond likvidácie jadrovo-energetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
ŠVS Školiace a výcvikové stredisko
ŠZÚ Štátny zdravotný ústav
TŠBO Technická špecifikácia bezpečnostného opatrenia
TPS Technologický počítačový systém
TTČ Transportno-technologická časť
UJZ Udalosť na jadrovom zariadení
ÚCO Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra
ÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej Republiky
US NRC US NRC United States Nuclear Regulatory Commission Komisia jadrového dozoru USA
VÚJE Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a.s.
VVS Vonkajšie vyhodnocovacie stredisko
WANO World Association of Nuclear Operators

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998