Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

6.1.1 ZOZNAM JADROVÝCH ZARIADENÍ


Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne je v zmysle článku 2 Dohovoru jediným prevádzkovateľom nasledujúcich jadrových zariadení:

    1. Atómová elektráreň Bohunice A-1
    2. Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP)
    3. Technológie pre spracovanie a úpravu RAO
    4. Sklady upravených a tuhých RAO

<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998