Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 1998

6.2 Vybrané všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k jadrovej a radiačnej bezpečnosti


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č, 2/1993 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb., o organizácii ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vyhláška ČSKAE č. 67/1987 Zb., o zistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi.

Vyhláška ČSKAE č. 100/1989 Zb., o bezpečnostnej ochrane jadrových zariadení a jadrových materiálov.

Vyhláška ČSKAE č. 191/1989 Zb., ktorou sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov jadrových zariadení.

Vyhláška ČSKAE č. 436/1990 Zb., o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.

Výnos ČSKAE č. 4/1979, o všeobecných kritériách zaistenia jadrovej bezpečnosti pri umiestňovaní stavieb s jadrovoenergetickým zariadením.

Výnos ČSKAE č. 6/1980, o zistení jadrovej bezpečnosti pri spúšťaní a prevádzke jadrovoenergetických zariadení.

Výnos ČSKAE č. 8/1981, o skúšaní zariadení na prepravu a ukladanie rádioaktívnych materiálov.

Výnos ČSKAE č. 9/1985, o zaistení jadrovej bezpečnosti výskumných jadrových zariadení.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 65/1972 Zb., o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - výňatok.

Vyhláška FMTIR č. 83/1976 Zb., o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu - výňatok

Vyhláška FMTIR č. 85/1976 Zb., o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku - výňatok.

Vyhláška FVŽP, MŽP ČR a SKŽP č. 376/1992 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška FMTIR č. 83/1976 Zb., o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. - výňatok.

Vyhláška FVŽP, MŽP ČR a SKŽP č. 378/1992 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška FMTIR č. 85/1976 Zb., o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. - výňatok.

Vyhláška SÚBP č. 66/1989 Zb., na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike.

Vyhláška SÚBP č. 31/1991 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb., na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike.

Zákon NR SR č. 70/1998 Z.z., o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 254/1994 Z.z., o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Zákon NR SR č. 127/1994 Z.z., o posudzovaní vplyvu na životné prostredie.

Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 130/1998 o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z.z.

Zákon NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane


<<             Verzie správy Vecný odkazovač O B S A H Použité skratky Pripomienky             >>

Zdroje pôvodného textu správy:
Copyright © UJD SR, 1998
Copyright © SE, a. s., 1998


Text je totožný s originálnym prekladom
Tvorba WWW stránky (bez jazykovej a odbornej úpravy):
Copyright © INFELEN, 1998